Kamer­vragen aan de ministers van Buiten­landse Zaken, Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­laties en Justitie over de situatie van de heer Van Roosmalen


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie over de situatie van de heer Van Roosmalen

1. Kent u de uitzending ‘Statenloos slapen onder de brug’ van Netwerk d.d. 18-10-091?

2. Is het waar dat Het Braziliaanse Openbare Ministerie is op 29 april 2009 in Brasilia in beroep is gegaan bij het Opperste Gerechtshof STJ (Superior Tribunal da Justiça) tegen de vrijspraak van Van Roosmalen van misdaden tegen de natuur (biopiraterij) van het Hoger Gerechtshof TRF (Tribunal Regional Federal) op 25 november 2008?

3. Is het waar dat de Nederlandse ambassadeur in Brasilia Van Roosmalen in een schrijven van 4 juni 2008 in naam van de Nederlandse Overheid gewaarschuwd heeft dat hij wellicht op de signaleerlijst van de KNMA geplaatst zou worden als hij niet terstond zijn Nederlands paspoort, dat nietig verklaard was, zou inleveren bij de ambassade of de consul in Manaus.

4. Is het waar dat het Braziliaans paspoort van Van Roosmalen op de dag van incarceratie (15 juni 2007) geconfisqueerd is door de Braziliaanse justitie, dat hij sinds 7 mei 2009 zonder inreisstempel van de douane en zonder enig ander identiteitsbewijs illegaal verblijft in Nederland en in feite effectief staatloos is?

5. Is het waar dat Van Roosmalen zich sindsdien niet meer over de grenzen kan bewegen zolang hij zijn Nederlanderschap niet teruggewonnen heeft, en hem dus als een zwaard van Damocles eventuele uitlevering door Nederland aan de bevriende natie Brazilië boven het hoofd hangt , mocht het Braziliaanse OM haar zin krijgen en de opperrechters van het Supreme Court in Brasilia hem alsnog tot een detentie veroordelen?

6. Is het waar dat Van Roosmalen sinds 20 februari als Nederlander ingeschreven is in het GBA van de Gemeente Zoetermeer?

7. Is het waar dat Van Roosmalen op 9 februari 2009 een verzoekschrift heeft geschreven aan HM de Koningin dat zij doorgestuurd heeft naar de minister van Justitie? Is het waar dat Van Roosmalen daarnaast op 28 februari 2009 een verzoekschrift geschreven aan de minister van Justitie met als onderwerp Verzoek herziening proces m.b.t. (vermeend) verlies Nederlanderschap. Is het waar dat op beide verzoeken tot op heden geen antwoord of beslissing is gekomen?

8. Is het waar dat illegaal verblijf in Nederland voor Van Roosmalen heeft geleid tot de onmogelijkheid om op legale wijze in zijn levensonderhoud te voorzien en dat een door de Universiteit van Leiden aangeboden positie als gastmedewerker daarmee onmogelijk is geworden?

9. Is het waar dat Van Roosmalen sinds 19 mei 2003 een duurzame echtelijke relatie met een Braziliaanse en dat hij voor herverkrijging van het Nederlanderschap verplicht is zijn Braziliaanse nationaliteit in te leveren? Kunt u aangeven waarom dit is en welke consequenties het verplicht inleveren van de Braziliaanse nationaliteit zou kunnen hebben voor het door Van Roosmalen en zijn partner geadopteerde kind?

10. Bent u met mij van mening dat het kiezen voor het Braziliaanse staatsburgerschap door Van Roosmalen voortvloeide uit het feit dat hij taxeerde dat hij alleen op die wijze zijn belangrijke wetenschappelijke werk zou kunnen voortzetten in het Amazonegebied?

11. Bent u met mij van mening dat Van Roosmalen een eminente bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap en daarbij zijn persoonlijke belangen ondergeschikt gemaakt heeft, zoals ook moge blijken uit het feit dat Van Roosmalen in 2000 door Time magazine is uitgeroepen tot ‘held van de planeet’?

12. Bent u met mij van mening dat Nederland een ereschuld heeft in verband met de kap van het regenwoud mede ten behoeve van Nederlands veevoer en in Nederland verkocht tropisch hardhout en er daarom reden is coulant om te gaan met de belangen van Nederlanders en/of ex-Nederlanders die zich inzetten voor het behoud van het regenwoud in Brazilië? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u invulling geven aan die coulance?

13. Kunt u zich de angst van Van Roosmalen voor het Braziliaanse justitieel apparaat voorstellen, gegeven het feit dat er grote tegengestelde belangen spelen in het Amazonegebied? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid te garanderen dat alles in het werk gesteld zal worden om Van Roosmalen niet uit te leveren naar Brazilië?

14. Heeft u kennis genomen van de petitie2 die vraagt om Van Roosmalen wegens zijn verdienste op het terrein van de wetenschap en het behoud van het regenwoud te benoemen tot Ereburger van Nederland? Bent u bereid dit verzoek van inmiddels meer dan 1000 Nederlanders in overweging te nemen? Zo neen, waarom niet?

15. Bent u met mij van mening dat de onzekerheid voor Van Roosmalen al te lang geduurd heeft en op zo kort mogelijke termijn zou moeten eindigen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u uitsluitsel geven over het verzoek van Van Roosmalen?

16. Bent u bereid gebruik te maken van uw discretionaire bevoegdheid om Van Roosmalen het Nederlanderschap te hergeven? Zo neen, waarom niet?

17. Bent u bereid alles in het werk te stellen om de illegale status en daarmee de onmogelijkheid om legaal inkomsten te verwerven door Van Roosmalen zo snel mogelijk op te heffen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

18. Bent u bereid contact op te nemen met de Braziliaanse regering om te bezien welke mogelijkheden er zijn voor Van Roosmalen om zijn beschermende werk voor het Amazonegebied te hervatten, zonder dat hij hoeft te vrezen voor arrestatie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

19. Bent u bereid zich in te zetten voor eerherstel van Van Roosmalen, nu zijn reputatie ernstig en onterecht is geschaad door het optreden van de Braziliaanse overheid? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1www.netwerk.tv/uitzending/2009-11-18/marc-van-roosmalen-stateloos-slapen-onder-een-brug

2 www.petities.nl:80/petitie/maak_marc_van_roosmalen_ereburger_van_nederland/

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 26 nov. 2009

Antwoorden mogen i.v.m privacy niet gepubliceerd worden