Kamer­vragen aan de minister van LNV over onbe­dwelmd geslachte dieren


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over onbedwelmd geslachte dieren

1. Kent u het bericht ‘Dierenartsen adviseren etikettering vlees onbedwelmd geslachte dieren1?

2. Kunt u aangeven hoeveel dieren/kg vlees in Nederland gerelateerd zijn aan onverdoofde rituele slachtmethoden en hoeveel dieren/kg vlees vervolgens in het reguliere circuit verkocht worden? Zo neen, waarom niet en bent u bereid nader onderzoek te verrichten naar het antwoord op deze vraag?

3. Bent u met de KNMvD van mening dat het ongewenst is dat consumenten zonder het te weten vlees kopen van onverdoofd geslachte dieren en dat deze consumenten het recht hebben te weten onder welke omstandigheden het dier dat zij eten aan zijn einde gekomen is?

4. U spreekt vaak over de keuzevrijheid van de consument in relatie tot dierenwelzijn, bent u van mening dat een consument keuzevrijheid heeft wanneer hij ongewild en onwetend vlees kan kopen van dieren die onverdoofd ritueel geslacht zijn?

5. Bent u bereid, zolang het onverdoofd ritueel slachten nog niet wettelijk verboden is, te onderzoeken of het mogelijk is om te bewerkstellingen dat vlees afkomstig van onverdoofd geslachte dieren via een etiket als zodanig herkenbaar is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 14 dec. 2009

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Thieme (PvdD), over onbedwelmd geslachte dieren van 30 november 2009.

Vraag 1
Kent u het bericht “Dierenartsen adviseren etikettering vlees onbedwelmd geslachte dieren”? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten hoeveel dieren/kg vlees in Nederland gerelateerd zijn aan onverdoofde rituele slachtmethoden en hoeveel dieren/kg vlees vervolgens in het reguliere circuit verkocht worden? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid nader onderzoek te verrichten naar het antwoord op deze vraag?

Antwoord
Slachthuizen die onbedwelmde slacht op basis van joodse of islamitische rites willen toepassen, moeten zich registreren bij de VWA. Ongeveer een derde van alle slachthuizen is geregistreerd en mag dus onbedwelmd slachten. Registratie is nodig als tenminste eenmaal per jaar onbedwelmd wordt geslacht. Er vindt geen registratie van aantallen onbedwelmd geslachte dieren plaats. In de loop van 2010 zal dit wel gaan plaatsvinden.

De omvang van de afzet van vlees en vleesproducten van onbedwelmd geslachte dieren in het reguliere circuit wordt niet geregistreerd en is mij niet bekend.

Vragen 3, 4 en 5

Deelt u de mening van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) dat het ongewenst is dat consumenten zonder het te weten vlees kopen van onverdoofd geslachte dieren, en dat deze consumenten het recht hebben te weten onder welke omstandigheden het dier dat zij eten aan zijn einde gekomen is?

Bent u van mening dat een consument keuzevrijheid heeft in relatie tot dierenwelzijn wanneer hij ongewild en onwetend vlees kan kopen van dieren die onverdoofd ritueel geslacht zijn?

Bent u bereid, zolang het onverdoofd ritueel slachten nog niet wettelijk verboden is, te onderzoeken of het mogelijk is om te bewerkstellingen dat vlees afkomstig van onverdoofd geslachte dieren via een etiket als zodanig herkenbaar is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord
Ik ben van mening dat het aan de retailorganisaties is om de consumenten in te lichten over de herkomst van door hen verkochte producten, zoals dat bijvoorbeeld nu ook al gebeurt in bepaalde supermarkten die precies aangeven van welk bedrijf het vlees die week afkomstig is. Het is ook aan de sector om aan te geven of het aangeboden vlees afkomstig is van onbedwelmd geslachte dieren. Ik zal de retailorganisaties nogmaals op hun verantwoordelijkheid wijzen.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg