Kamer­vragen aan de minister van VROM over mega­stallen die leiden tot verplaatsing dorp


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van VROM over megastallen die leiden tot verplaatsing dorp

 1. Kent u het bericht “Megastallen leiden tot verplaatsing dorp1” ?
 2. Deelt u de mening dat de verplaatsing van een kompleet dorp als Grubbenvorst als gevolg van oprukkende agroparken moet worden gezien als een zeer onwenselijke ontwikkeling? Zo neen, waarom niet?
 3. Hoe groot acht u de kans dat agroparken ook op andere plaatsen woonwijken of zelfs dorpen zullen nopen tot sloop c.q. verplaatsing?
 4. Bent u bereid paal en perk te stellen aan de ontwikkeling van megastallen in de nabijheid van dorpen en/of woonwijken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1 AD 25-08-09

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 23 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de antwoorden aan op de kamervragen van het lid Thieme van 29 september jl. over het krantenbericht “megastallen leiden tot verplaatsing dorp”, kenmerk 2080901430.

 1. Kent u het bericht "Megastallen leiden tot verplaatsing dorp"?1

  Ja.
 2. Deelt u de mening dat de verplaatsing van een compleet dorp als Grubbenvorst als gevolg van oprukkende agroparken moet worden gezien als een zeer onwenselijke ontwikkeling? Zo neen, waarom niet?

  De verplaatsing van Grubbenvorst is in het geheel niet aan de orde.
 3. Hoe groot acht u de kans dat agroparken ook op andere plaatsen woonwijken of zelfs dorpen zullen nopen tot sloop c.q. verplaatsing?

  Ik verwijs naar het antwoord op vraag 2.
 4. Bent u bereid paal en perk te stellen aan de ontwikkeling van megastallen in de nabijheid van dorpen en/of woonwijken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  Over de ontwikkeling van megastallen en de plekken van vestiging daarvoor zijn reeds diverse documenten en gedachten tussen uw Kamer en het Kabinet gewisseld. De verantwoordelijkheid voor het stellen van randvoorwaarden aan de vestiging van intensieve veehouderijbedrijven ligt bij provincies en gemeenten, de verlening van vergunningen gebeurt door gemeenten. Provincies en gemeenten kunnen met het huidige RO-instrumentarium en de wet- en regelgeving op het gebied van milieu een goede geleiding geven aan de ontwikkelingen van de veehouderij.


  Hoogachtend,
  de minister van Volkshuisvesting,
  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  dr. Jacqueline Cramer

1 Algemeen Dagblad, 25 september 2008