Kamer­vragen aan de minister van LNV over het voeren van wilde zwijnen


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over het voeren van wilde zwijnen

 1. Kent u het bericht “Geen stappen tegen voeren wilde zwijnen1” ?
 2. Deelt u de mening van het college van B&W van Epe van mening dat er geen wettelijk kader zou bestaan voor een voerverbod? Zo ja, bent u bereid een zodanig wettelijk kader te creëren dat het bijvoeren van wilde zwijnen strafbaar wordt? Zo neen, bent u bereid het bestaande wettelijk kader ter kennis van het Eper college te brengen?
 3. Deelt u de mening dat het voeren van wilde zwijnen onwenselijk is uit oogpunt van dierenwelzijn, verkeersveiligheid en populatiedynamiek? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u hiertegen maatregelen nemen? Zo neen, waarom niet?
 4. Acht u het denkbaar dat de enorme jachtdruk (90% van de populatie wordt afgeschoten zoals u weet) en de daaruit voortvloeiende beperkte zichtbaarheid van zwijnen voor toeristen, ertoe leidt dat toeristen ‘creatieve wegen’ zoeken om alsnog zwijnen te kunnen zien? Kunt u zich voorstellen dat de zichtbaarheid van dieren op de Veluwe zeer zou toenemen wanneer de noodzakelijke angst voor mensen met jachtgeweren tot het verleden zou gaan behoren? Zo neen, waarom niet?
 5. Bent u bereid onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het verschil in zichtbaarheid van grote hoefdieren in gebieden waar een zeer lage jachtdruk is (zoals het Deense kroondomein en Amerikaanse natuurparken) vergeleken met de Veluwe, waar de jachtdruk op met name wilde zwijnen extreem hoog is? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?
 6. Bent u bereid onderzoek in te stellen naar de redenen waarom grote hoefdieren in Nederland zich steeds meer als nachtdier gaan gedragen, waardoor hun zichtbaarheid voor natuurliefhebbers afneemt? Zo neen, waarom niet?
 7. Heeft u inzicht in de economische waarde die de zichtbaarheid van grote hoefdieren heeft voor het Veluws toerisme? Zo neen, bent u bereid daarnaar onderzoek te laten verrichten? Kent u in dat licht het artikel “nog veel te verdienen aan de Veluwe2” ?
 8. Bent u bereid onderzoek te verrichten naar de waarde die het natuurtoerisme vertegenwoordigt voor de Veluwe in relatie tot de inkomsten uit jacht of uit landbouw? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?
 9. Kunt u aangeven of en in hoeverre u maatregelen wilt nemen om te komen tot een natuurlijker wijze van beheer (zonder grootschalig afschot van grote hoefdieren) op de Veluwe om het natuurtoerisme en de zichtbaarheid van grote hoefdieren op de Veluwe te vergroten? Zo neen, waarom niet?

1 Stentor 22-09-08 http://www.destentor.nl/regio/...
2 Stentor 23-09-06 http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/article678907.ece

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 14 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoord op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het voeren van wilde zwijnen.

 1. Kent u het bericht “Geen stappen tegen voeren wilde zwijnen”?1

  Ja.
 2. Deelt u de mening van het college van B&W van Epe dat er geen wettelijk kader zou bestaan voor een voerverbod? Zo ja, bent u bereid een zodanig wettelijk kader te creëren, zodat het bijvoeren van wilde zwijnen strafbaar wordt? Zo neen, bent u bereid het Eper college in kennis te stellen van het bestaande wettelijke kader?

  Zie mijn antwoord op de vragen 5 en 6 van uw eerdere set vragen over hetzelfde onderwerp.2 Ik ben niet bereid om buiten de reeds bestaande wettelijke kaders een verbod op het voeren van wilde dieren in te stellen.
 3. Deelt u de mening dat het voeren van wilde zwijnen onwenselijk is uit oogpunt van dierenwelzijn, verkeersveiligheid en populatiedynamiek? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn gaat u hiertegen maatregelen nemen? Zo neen, waarom niet?

  Zie 2.
 4. Acht u het denkbaar dat de enorme jachtdruk (90% van de populatie wordt afgeschoten zoals u weet) en de daaruit voortvloeiende beperkte zichtbaarheid van zwijnen voor
  toeristen, ertoe leidt dat toeristen ‘creatieve wegen’ zoeken om alsnog zwijnen te kunnen zien? Kunt u zich voorstellen dat de zichtbaarheid van dieren op de Veluwe zeer zou toenemen wanneer de noodzakelijke angst voor mensen met jachtgeweren tot het verleden zou gaan behoren? Zo neen, waarom niet?

  Zie mijn antwoord op de vragen 3, 4 en 8 van uw eerdere set vragen over hetzelfde onderwerp.3
 5. Bent u bereid onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het verschil in zichtbaarheid van grote hoefdieren in gebieden waar een zeer lage jachtdruk is (zoals het Deense kroondomein en Amerikaanse natuurparken), vergeleken met de Veluwe waar de jachtdruk op met name wilde zwijnen extreem hoog is? Zo ja, op welke wijze en termijn?Zo neen, waarom niet?

  Zie mijn antwoord op de vragen 3, 4 en 8 van uw eerdere set vragen over hetzelfde onderwerp.
 6. Bent u bereid onderzoek in te stellen naar de redenen waarom grote hoefdieren in Nederland zich steeds meer als nachtdier gaan gedragen, waardoor hun zichtbaarheid voor natuurliefhebbers afneemt? Zo neen, waarom niet?

  Zie mijn antwoord op de vragen 3, 4 en 8 van uw eerdere set vragen over hetzelfde onderwerp.
 7. Heeft u inzicht in de economische waarde die de zichtbaarheid van grote hoefdieren heeft voor het Veluws toerisme? Zo neen, bent u bereid daarnaar onderzoek te laten verrichten? Kent u in dat licht het artikel “nog veel te verdienen aan de Veluwe”?4

  Ik heb kennis genomen van de inhoud van bedoeld artikel. Zie mijn antwoord op uw vragen 4, 5 en 6.
 8. Bent u bereid onderzoek te verrichten naar de waarde die het natuurtoerisme vertegenwoordigt voor de Veluwe in relatie tot de inkomsten uit jacht of uit landbouw? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo neen, waarom niet?

  Dergelijk onderzoek vond reeds plaats. Zie het artikel waarnaar u in uw vraag 7 verwijst.
 9. Kunt u uiteenzetten of en in hoeverre u maatregelen wilt nemen om te komen tot een natuurlijker wijze van beheer (zonder grootschalig afschot van grote hoefdieren) op de Veluwe om het natuurtoerisme en de zichtbaarheid van grote hoefdieren op de Veluwe te vergroten? Zo neen, waarom niet?

  Het is aan de provincie en de faunabeheereenheid om te bezien of maatregelen kunnen worden genomen om te komen tot een natuurlijker wijze van beheer. De bereidheid daartoe is aanwezig bij zowel de provincie als de faunabeheereenheid.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 Stentor, 22 september 2008, http://www.destentor.nl/regio/epevaassen/epe/3749290/Geen-stappen-tegen-voeren-zwijnen.ece
2 Mijn brief d.d. 25 september 2008, kenmerk DN.2008/2714
3 Zie 2
4 Stentor, 23 september 2008, http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/article678907.ece