Kamer­vragen aan de minister van LNV over het gebruik van roden­ti­ciden als ratten- en muizengif


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het gebruik van rodenticiden als ratten- en muizengif

 1. Kent u het bericht “een afgrijselijke dood”?1
 2. Deelt u de mening van dr. Ir. Meerburg dat het gebruik van rodenticiden onnodig wreed is, en dat muizen en ratten die dit bestrijdingsmiddel nuttigen een zeer pijnlijke doodsstrijd kennen van 6 tot 7 dagen? Zo ja, bent u bereid het gebruik van rodenticiden te verbieden op grond van ethische overwegingen? Zo neen, waarom niet?
 3. Kunt u aangeven of er onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van diervriendelijker bestrijding- en preventiemethoden, zoals het beter afdekken van voedselvoorraden, netter werken, het ophangen van meer roofvogelkasten en de ontwikkeling van diervriendelijker vangsystemen? Zo neen, waarom niet?
 4. Kunt u aangeven welk budget uw ministerie uittrekt voor de stimulering en ontwikkeling van diervriendelijker bestrijding- en preventiemethoden ten aanzien van zogenoemde plaagdieren? Bent u bereid dit budget substantieel te verhogen? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
 5. Deelt u de mening dat het gebruik van rodenticiden in strijd is met de geest van artikel 72 en 73 van de Flora- en Faunawet? Zo ja, bent u van plan op basis hiervan maatregelen te treffen tegen het gebruik van rodenticiden? Zo neen, bent u bereid de wet zodanig te wijzigen dat het gebruik van middelen die tot onnodige en langdurig lijden leiden verboden wordt?

1 Blik op nieuws 22-09-08 http://www.blikopnieuws.nl/bericht/83370

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 21 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

In antwoord op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het gebruik van rodenticiden als ratten- en muizengif bericht ik u, in overleg met collega Cramer, als volgt.

 1. Kent u het bericht “Een afgrijselijke dood”?

  Ja.
 2. Deelt u de mening van dr. ir. Meerburg dat het gebruik van rodenticiden onnodig wreed is en dat muizen en ratten die dit bestrijdingsmiddel nuttigen een zeer pijnlijke doodsstrijd kennen van 6 tot 7 dagen? Zo ja, bent u bereid het gebruik van rodenticiden te verbieden op grond van ethische overwegingen? Zo neen, waarom niet?

  Ratten en muizen kunnen voor mens en dier gevaarlijke ziekten overbrengen. Het is bekend dat rodenticiden een pijnlijke dood bij deze dieren veroorzaken. Rodenticiden zijn momenteel echter het laatste redmiddel in de strijd tegen rat en muis. Daarom ben ik niet bereid rodenticiden te verbieden.
  Ik wil u er tevens op wijzen dat alle rodenticiden momenteel in EU-verband worden beoordeeld in het kader van de biocidenrichtlijn. Enkele van deze stoffen zijn reeds goedgekeurd en geplaatst op de Bijlage I van deze richtlijn.
  Zodra er alternatieven zijn die goed werken, net zo effectief en minder wreed zijn, zal er opnieuw gekeken worden naar het gebruik van rodenticiden.
 3. Kunt u uiteenzetten of er onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van diervriendelijker bestrijding- en preventiemethoden, zoals het beter afdekken van voedselvoorraden, netter werken, het ophangen van meer roofvogelkasten en de ontwikkeling van diervriendelijker vangsystemen? Zo neen, waarom niet?

  De door u genoemde maatregelen, zoals afdekken van voedselvoorraden, netter werken, roofvogelkasten en vallen, kunnen nu al worden toegepast door betrokkenen. Indien dergelijke maatregelen onvoldoende soelaas bieden, zullen chemische middelen moeten worden ingezet.
  Rodenticiden worden doorgaans toegepast door speciaal getrainde experts. Bij de opleiding van deze experts wordt ruim aandacht besteed aan de preventiemethoden en het gebruik van alternatieve middelen voordat het chemisch product wordt ingezet.
 4. Kunt u uiteenzetten welk budget uw ministerie uittrekt voor de stimulering en ontwikkeling van diervriendelijker bestrijding- en preventiemethoden ten aanzien van zogenoemde plaagdieren? Bent u bereid dit budget substantieel te verhogen?
  Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

  Ik acht de huidige inspanningen van de overheid voldoende.
 5. Deelt u de mening dat het gebruik van rodenticiden in strijd is met de geest van de artikelen 72 en 73 van de Flora- en faunawet? Zo ja, bent u van plan op basis hiervan maatregelen te treffen tegen het gebruik van rodenticiden? Zo neen, bent u bereid de wet zodanig te wijzigen dat het gebruik van middelen die tot onnodig en langdurig lijden leiden, verboden wordt?

  Het gebruik van rodenticiden is gericht op ongediertebestrijding vanuit het oogpunt van bescherming van de volksgezondheid. Het gaat niet om het bestrijden van schade en overlast zoals bedoeld in de Flora- en faunawet. Zoals artikel 72 van deze wet aangeeft, vallen chemische middelen onder de werking van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.


  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg