Kamer­vragen aan de minister van VROM over het duurzaam inko­pen­beleid en de keur­merken die daaronder vallen


Indiendatum: mei 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het duurzaam inkopenbeleid en de keurmerken die daaronder vallen.

1. Kent u het bericht ‘Regering Kiest Bewust niet biologisch’1?

2. Is het waar dat producten met het ‘Ik kies bewust’ logo worden ingekocht onder het duurzaam inkopenbeleid? Zo ja, wat is de redenatie hierachter en hoe verhoudt zich dit tot de duurzaamheidscriteria?

3. Welke keurmerken komen in aanmerking om ingekocht te worden onder het duurzaam inkopenbeleid, en zijn er ook keurmerken die hiervoor niet in aanmerking komen?

4. Deelt u de mening dat keurmerken die zich richten op de volksgezondheid niet behoren te vallen onder het duurzaam inkopenbeleid? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo neen, waarom niet en wat is dan hier de gehanteerde definitie van duurzaamheid?

5. Kunt u aangeven welke keurmerken u wel een indicatie vindt geven van duurzaamheid, en welke niet? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid het duurzaam inkopenbeleid nogmaals te beoordelen op de effecten ervan op natuur en milieu en de criteria aan te scherpen wanneer blijkt dat dit duurzaamheidvoordelen heeft? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1 http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/regering_kiest_bewust_niet_biologisch/

Indiendatum: mei 2010
Antwoorddatum: 21 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het duurzaam inkopenbeleid en de keurmerken die daaronder vallen, kenmerk 2010Z07286 (ingezonden 22 april 2010).

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Regering Kiest Bewust niet biologisch’?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat producten met het “Ik kies bewust” logo worden ingekocht onder het duurzaam inkopenbeleid? Zo ja, wat is de redenatie hierachter en hoe verhoudt zich dit tot de duurzaamheidcriteria?

Antwoord
Onder het Duurzaam Inkopen beleid worden geen “Ik kies bewust” logo’s voorgeschreven of gepropageerd. De landelijke duurzaamheidcriteria bevatten dit logo niet, hoewel niet valt uit te sluiten dat producten die aan de duurzaamheidcriteria voldoen, ook met dit logo zijn getooid. Evenmin kan worden uitgesloten dat producten met dit logo worden ingekocht door individuele overheden, aangezien iedere inkopende overheid zelf kan bepalen wat zij verder inkoopt onder de noemer ‘duurzaam’.


Vraag 3
Welke keurmerken komen in aanmerking om ingekocht te worden onder het duurzaam inkopenbeleid? Zijn er ook keurmerken die hiervoor niet in aanmerking komen?

Antwoord
Er mag op grond van de Aanbestedingsrichtlijn niet rechtstreeks naar keurmerken gevraagd worden. De duurzaamheidcriteria zijn opgesteld los van concrete keurmerken. Wel wordt in de criteriadocumenten daar waar mogelijk aangegeven welke keurmerken in ieder geval aan de duurzaamheidcriteria voldoen. Hiervan is echter in het geval van het “Ik kies bewust” logo geen sprake. Zie bijvoorbeeld het criteriadocument voor duurzaam inkopen van catering: http://www.senternovem.nl/mmfiles/Criteriadocument%20Catering%20v1.3_tcm24-306703.pdf, pagina 10-11.

Vraag 4
Deelt u de mening dat keurmerken die zich richten op de volksgezondheid niet behoren te vallen onder het duurzaam inkopenbeleid? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet en wat is dan hier de gehanteerde definitie van duurzaamheid?

Antwoord
Nee niet ten principale. Duurzaamheid omvat ook de people-kant en gezondheid is daar een onderdeel van. Zo bevatten de sociale criteria waarover u op 16 oktober 2009 bent geïnformeerd ook de internationale arbeidsnorm voor een gezonde en veilige werkplek. Wel is er voor gekozen om het aspect van gezondheid voor de eindgebruiker van een ingekocht product niet mee te nemen in de criteria van duurzaam inkopen, omdat dit geacht wordt voldoende te zijn afgedekt met de nationale wetgeving.

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten welke keurmerken u wel een indicatie vindt geven van duurzaamheid en welke niet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Per duurzaamheidcriterium kan het mogelijk zijn dat bepaalde keurmerken in ieder geval voldoen. Deze staan dan genoemd bij het desbetreffende duurzaamheidcriterium in het criteriadocument. Zie bijvoorbeeld de bij vraag 3 genoemde pagina. Welke keurmerken geen indicatie geven van duurzaamheid is niet te zeggen, omdat er geen uitputtende lijst van keurmerken wereldwijd bestaat.

Vraag 6
Bent u bereid het duurzaam inkopenbeleid nogmaals te beoordelen op de effecten ervan op natuur en milieu en de criteria aan te scherpen wanneer blijkt dat dit duurzaamheidsvoordelen heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord
Ja, in het proces van actualisatie van de criteria. Voor de productgroep catering is dit proces onlangs begonnen. In werkgroepen vindt intensief overleg plaats met stakeholders over de criteriaontwikkeling. Keuzes en tussenresultaten voor aanpassing van de criteria worden geplaatst op de website van AgentschapNL om diegenen die niet direct betrokken zijn van dit proces op de hoogte te houden.

Een uitgebreide uitleg van het proces en de planning staan op de website van AgentschapNL, zie http://www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/Criteria/criteriaontwikkeling/index.asp.

Hoogachtend,

de minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Interessant voor jou

Vragen over misplaatste uitlatingen van ambtenaren

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en van OCW over het gebruik van dieren in amusementsprogramma\'s

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer