Kamer­vragen aan de minister van Ontwik­ke­lings­sa­men­werking en VROM over Indo­ne­sische smogwolk.


Indiendatum: aug. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu over Indonesische smogwolk.

1. Kent u de uitzending “Sumatra, geteisterd door bosbranden” uit de serie Bedreigde Paradijzen1 en het artikel “Ontdekking bruine wolk boven Azië”2?

2. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de in het INDOEX project vastgestelde luchtvervuiling met roet- en sulfaatdeeltjes en koolmonoxide en de nadelige effecten daarvan op de gezondheid van mensen, dieren en planten en op klimaatontwikkelingen, de zuurgraad van de regen en rijstproductie? Zo neen, waarom niet, gelet op de Nederlandse betrokkenheid bij het project?

3. Kunt u aangeven of Nederland nog steeds betrokken is bij onderzoek naar de milieueffecten van smog op het zuidelijk halfrond? Zo neen, waarom is Nederland niet langer betrokken en bent u bereid een vervolg te geven aan de eerdere betrokkenheid?

4. Bent u met mij van mening dat preventie op het gebied van milieuverontreiniging een belangrijk onderdeel behoort te vormen van het ontwikkelingssamenwerkingsprogramma? Zo neen, waarom niet?

1www.teleac.nl/
2www.knmi.nl/cms/content/4885/ontdekking_bruine_wolk_boven_azie

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 5 nov. 2009

Antwoorden:

https://www.tweedekamer.nl/kam...