Kamer­vragen aan de minister van LNV over verbod rituele slacht in Belgie


Indiendatum: dec. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over verbod rituele slacht in België

1. Kent u het bericht ‘Verbod rituele slacht in België op komst1’?

2. Kent u de beelden van Gaia die de wijze van onverdoofd ritueel slachten in België in beeld brengen2?

3. Kunt u aangeven of u aanwijzingen heeft dat de onverdoofde rituele slacht in Nederland anders verloopt dan in België het geval is? Zo neen, passen de België toegepaste slachtmethoden in de vigerende Nederlandse slachtwetgeving?

4. Zouden de slachtmethoden die op de beelden van Gaia te zien zijn in Nederland ongestraft kunnen plaatsvinden? Zo ja, bent u met mij van mening dat dergelijk handelen niet meer past in onze tijd? Zo neen, welke van de getoonde handelwijzen is strijdig met de vigerende Nederlandse wetgeving?

5. Kunt u aangeven waarom de Nederlandse overheid pas vanaf eind 2010 zal kunnen aangeven hoeveel dieren in Nederland onverdoofd ritueel geslacht worden? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven op welke wijze consumenten keuzevrijheid hebben voor het al dan niet eten van vlees afkomstig van onverdoofd geslachte dieren, wanneer u de voorlichting daarover geheel overlaat aan de sector en de retail?

7. Bent u voornemens naast de verplichte registratie van het aantal dieren dat ritueel geslacht wordt, ook een verplichte registratie in te voeren van het aantal dieren c.q. kg vlees dat als ‘halal’ of ‘kosjer’ verkocht wordt en het aantal dieren c.q. kg vlees dat als ‘gangbaar’ verkocht wordt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

8. Hoe groot schat u de kans in dat bij een Belgisch verbod op onverdoofd ritueel slachten, het aantal rituele slachtingen in Nederland verder toe zal nemen? Bent u bereid hier paal en perk aan te stellen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

9. Heeft u inzicht van de hoeveelheid ‘halal’ en ‘kosjer’ slachtproducten die door Nederland geëxporteerd worden, geïmporteerd worden en bestemd zijn voor binnenlands gebruik? Kunt u een gedetailleerd overzicht verstrekken?
10. Bent u bereid een etiketteringplicht in te stellen voor vlees afkomstig van onverdoofde rituele slachtmethoden, wanneer de retail en de vleessector medio 2010 niet zelf tot heldere etiketteringafspraken zijn gekomen? Welke zekerheid zou zelfregulering op dit punt aan consumenten kunnen bieden?

11. Bent u bereid te garanderen dat slachtingen in opdracht of op initiatief van de overheid nooit onverdoofd zullen plaatsvinden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

12. Bent u bereid in overleg te treden met uw Belgische ambtsgenoot over het voorgenomen wettelijk verbod in België op rituele slachtingen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

13. Bent u bereid het onverdoofd ritueel slachten in Beneluxverband en in EU verband te agenderen? Zo neen, waarom niet?


1www.meatandmeal.nl/nieuws/wetgeving/7783/verbod-rituele-slacht-in-belgie-op-komst.html
2www.youtube.com/watch

Indiendatum: dec. 2009
Antwoorddatum: 18 jan. 2010

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 19 januari 2010)

1 en 2
Ja.

3 en 4
In tegenstelling tot België heeft Nederland in het Besluit ritueel slachten, aanvullende voorwaarden gesteld aan het onbedwelmd slachten. De VWA houdt toezicht op de naleving van dit besluit en zal bij geconstateerde overtredingen maatregelen nemen. Om inzicht te krijgen in de naleving van de aanvullende voorwaarden heb ik in 2009 de VWA en AID opdracht gegeven een nalevingsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek bevindt zich in de eindfase. Over het resultaat zal ik u informeren.

5, 6 en 9
Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoorden op Kamervragen over onbedwelmd geslachte dieren van 30 november 2009 (Aanhangsel Handelingen II, 2009/2010, nr. 993), die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD). Ook in andere landen vindt er geen etikettering plaats waardoor het niet mogelijk is een overzicht te verstrekken van de hoeveelheid geïmporteerd halal en kosjer vlees.

7
De registratie van het aantal onbedwelmd ritueel geslachte dieren is, evenals de registratie van vlees en vleesproducten afkomstig van halal of kosjer geslachte dieren, niet verplicht. Dit staat los van het voornemen van de VWA om de aantallen onbedwelmd geslachte dieren te gaan registreren. Ik verwijs verder naar mijn antwoord op de vragen 5, 6 en 9.

8
Naast Nederland wordt het onbedwelmd ritueel slachten ook in andere landen waaronder Frankrijk, toegestaan. In hoeverre een eventueel verbod van invloed is op de aantallen in Nederland te slachten dieren laat zich moeilijk voorspellen.

10
Ik wil eerst de reactie van de retailorganisaties afwachten.

11
Indien dieren in opdracht van de overheid gedood moeten worden, zal dat altijd gebeuren met in acht neming van het Besluit doden van dieren en onderliggende regelgeving.

12 en 13
Op ambtelijk niveau vindt uitwisseling van informatie plaats tussen Nederland en België. Bij de voorbereiding van de Verordening (EG) nr. 1099/2009 betreffende de bescherming van dieren op het moment van doden is uitgebreid gesproken over ritueel slachten. De uitkomst is dat er in de Verordening geen extra eisen worden gesteld en het aan de lidstaten wordt overgelaten om eventueel strengere voorwaarden te gaan stellen. Het
agenderen in Benelux- en in EU verband is daarom niet zinvol.