Kamer­vragen aan de minister van LNV over veetrans­porten naar Rusland


Indiendatum: apr. 2007

Vragen van lid Thieme aan minister van LNV over veetransporten naar Rusland

  1. Kent u het bericht ‘EU doet niets aan koeienstress’ ? (1)
  2. Kunt u aangeven hoe de hier beschreven mishandeling van dieren zich verhoudt tot uw constateringen wat betreft het transport naar Rusland van waardevolle fokrunderen zoals aangegeven in uw brief van 22 maart 2007 aan de Tweede Kamer?
  3. Kunt u aangeven of u de daarin opgenomen zinsnede dat ‘ deze transporten vinden onder de beste condities plaats?’ nog steeds onderschrijft? Zo neen, hoe wilt u de controles en sancties van veetransporteurs van waardevolle fokrunderen verbeteren om deze mistanden te voorkomen? Zo ja, hoe verklaart u dat ondanks dat het hier ging om fokrunderen toch deze wantoestanden hebben kunnen plaatsvinden?
  4. Kunt u aangeven waarom u niets heeft gedaan met de constateringen en observaties van Animals Angels?
  5. Deelt u de mening dat Nederland niet de EU regelgeving moet afwachten om tot verbeteringen te komen, maar zelf een waterdicht systeem moet ontwikkelen om wantoestanden te voorkomen tijdens de lange afstandstransporten van Nederlandse transporteurs? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dat systeem implementeren? Zo neen, op welke andere wijze wilt u zorgdragen dat deze wantoestanden niet meer voorkomen?
  6. Deelt u de mening dat transporten van levende dieren, langer dan 8 uur, op termijn afgeschaft dienen te worden? Zo ja, aan welke termijn denkt u? Zo neen, hoe gaat u zorgdragen dat tijdens de transporten de rust-, drink- en voertijden ten alle tijde worden gerespecteerd door de transporteurs?

(1) NRC 21 april 2007

Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 7 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over veetransporten naar Rusland.

1
Kent u het bericht ‘EU doet niets aan koeienstress’?

Ja.

2
Kunt u aangeven hoe de hier beschreven mishandeling van dieren zich verhoudt tot uw constateringen wat betreft het transport naar Rusland van waardevolle fokrunderen zoals aangegeven in uw brief van 22 maart 2007 aan de Tweede Kamer?


Ten eerste dient opgemerkt te worden dat het onderzoek naar de vermeende mishande¬ling momenteel lopende is. Ten tweede dat eventuele excessen helaas nooit uit te sluiten zijn, maar puur op grond van de waarde van de dieren het erg onlogisch zou zijn aan te nemen dat een eigenaar willens en wetens onzorgvuldig omgaat met waardevol fok¬materiaal, waardoor hij de kans loopt niet of veel minder betaald te krijgen. Een kopende partij accepteert natuurlijk nooit dat hij voor dieren moet betalen die qua gezondheid niet voldoen. Het zijn tenslotte dieren waar hij mee wil gaan fokken.

3
Kunt u aangeven of u de in uw brief opgenomen zinsnede ‘deze transporten vinden onder de beste condities plaats’ nog steeds onderschrijft? Zo ja, hoe verklaart u dat, ondanks dat het hier ging om fokrunderen, toch deze wantoestanden hebben kunnen plaatsvinden?
Zo neen, hoe wilt u de controles en sancties van veetransporteurs van waardevolle fokrunderen verbeteren om deze misstanden te voorkomen?


Ja, ik onderschrijf deze zinsnede nog steeds.
Zoals ik al onder 3 heb aangegeven zijn excessen nooit geheel uit te sluiten en zullen er altijd mensen zijn die bepaalde grenzen blijven overschrijden. Deze vervoerders zal ik wel extra in de gaten gaan houden. Dit betekent echter niet dat het overgrote deel van de transporten niet onder goede condities plaats zou vinden.

4
Kunt u aangeven waarom u niets heeft gedaan met de constateringen en observaties van Animal’s Angels?

Ik deel uw conclusie niet dat er niets wordt gedaan met de constateringen en observaties van de Animal’s Angels. Klachten worden altijd serieus in behandeling genomen. Een onderdeel van de afhandeling vormt de onderzoeksplicht. Op basis van de meldingen, ook die van de Animal’s Angels, wordt onderzoek ingesteld naar hun constateringen. Als uit de verificatie of uit VWA onderzoek blijkt dat er noodzaak of aanleiding is tot het nemen van maatregelen, zullen deze worden genomen. De klacht over het transport naar Rusland is momenteel in onderzoek.

5
Deelt u de mening dat Nederland niet de Europese regelgeving moet afwachten om tot verbeteringen te komen, maar zelf een waterdicht systeem moet ontwikkelen om wantoestanden te voorkomen tijdens de lange – afstandstransporten van Nederlandse transporteurs? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dat systeem implementeren? Zo neen, op welke andere wijze wilt u zorg dragen dat deze wantoestanden niet meer voorkomen?

Nee. De huidige regelgeving biedt meer dan genoeg handvatten om doelmatig op te kunnen treden op het moment dat er door een officiële instantie overtredingen zijn geconstateerd. De eindverantwoordelijkheid is en blijft echter wel liggen bij de vervoerder. Een waterdicht systeem bestaat niet en het is onmogelijk om op elk transport een AID’er mee te laten rijden. Ik zal zeker met de sector in overleg gaan ten einde hen zeer duidelijk te maken dat zij verantwoordelijk zijn. Daarnaast zullen de overtreders aangepakt worden.

6
Deelt u de mening dat transporten van levende dieren, langer dan 8 uur, op termijn afgeschaft dienen te worden? Zo ja, aan welke termijn denkt u? Zo neen, hoe gaat u zorgdragen dat tijdens de transporten de rust-, drink- en voertijden te allen tijde worden gerespecteerd door de transporteurs?

Nee.
De grootste stress ondervinden de dieren tijdens het laden en lossen. Tijdens het rijden is de rijstijl van de chauffeur bepalender voor het al dan niet voorkomen van stress dan de duur.

Dit laat onverlet dat ik voorstander ben van het limiteren van de totale transport¬duur.
Dit zal ik bij de evaluatie van de verordening ter sprake brengen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over vaccinaties

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over bijensterfte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer