Kamer­vragen aan de minister van LNV over vangst­me­thoden vlees­kuikens.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vangstmethoden vleeskuikens.

1. Kent u het bericht ‘Vangmethode vleeskuikens’1?

2. Kunt u aangeven wat u precies bedoelt met de vaststelling dat de huidige vangmethodes bij vleeskuikens kwetsbare processen 'zijn en blijven'?

3. Acht u het acceptabel dat dieren gewond raken tijdens het vangproces? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze wilt u zeker stellen dat verwonding van dieren tijdens het vangproces wordt uitgesloten?

4. Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen 3 jaar overtredingen van de wet zijn vastgesteld in het vangproces en hoe daartegen is opgetreden? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid naar aanleiding van de bevindingen van Wakker Dier verscherpt toezicht in te stellen op het vangproces bij vleeskuikens? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven hoeveel slachtkuikens tijdens het vangproces hun vleugels kneuzen, hun vleugels breken of hun poten breken en kunt u in uw antwoord onderscheid maken tussen mechanische vangstmethodes en het vangen met de hand? Zo ja, acht u deze percentages acceptabel in het kader van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Zo nee, waarom niet en bent u bereid daar nader onderzoek naar in te stellen?

7. Kent u de beelden van de vangst met een kuikenveegmachine2 en acht u deze methode acceptabel uit oogpunt van dierenwelzijn? Indien u deze methode acceptabel vindt, hoe garandeert u dat er geen lichaamsdelen van de kippen gekneusd of gebroken raken? Indien u deze methode niet acceptabel vindt, welke maatregelen wilt u dan treffen om te komen tot een verbod?

8. Bent u met mij van mening dat vleeskuikens tijdens vangproces en transport niet gewond mogen raken? Zo ja, hoe wilt u bewerkstelligen dat kuikens inderdaad niet langer gewond raken tijdens vangst en transport? Zo nee, waarom niet?

1nieuweoogst.nu/sector/2-veehouderij/news_article/details/7151-vangmethode_vleeskuiken
2www.wakkerdier.nl/vleeskuikens/video.php

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 30 sep. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over vangmethoden voor vleeskuikens.

1
Kent u het bericht ‘Vangmethode vleeskuikens’1?

Ja.

2
Kunt u aangeven wat u precies bedoelt met de vaststelling dat de huidige vangmethodes bij vleeskuikens kwetsbare processen 'zijn en blijven'?

Hiermee wordt bedoeld dat de kwaliteit van deze methoden sterk wordt beïnvloed door de bekwaamheid van de vanger of de bediener van de vangmachine. In de praktijk ziet men een grote variatie hierin. Als gevolg hiervan zal ook de vangschade variëren.

3, 6 en 8
Acht u het acceptabel dat dieren gewond raken tijdens het vangproces? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze wilt u zeker stellen dat verwonding van dieren tijdens het vangproces wordt uitgesloten?

Deelt u de mening dat vleeskuikens tijdens vangproces en transport niet gewond mogen raken? Zo ja, hoe wilt u bewerkstelligen dat kuikens inderdaad niet langer gewond raken tijdens vangst en transport? Zo nee, waarom niet?

Kunt u aangeven hoeveel slachtkuikens tijdens het vangproces hun vleugels kneuzen, hun vleugels breken of hun poten breken en kunt u in uw antwoord onderscheid maken tussen mechanische vangstmethodes en het vangen met de hand? Zo ja, acht u deze percentages acceptabel in het kader van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Zo nee, waarom niet en bent u bereid daar nader onderzoek naar in te stellen?

Ik ben van mening dat het vangen en transporteren van de dieren zorgvuldig moet gebeuren. De pluimveehouders zijn hier primair verantwoordelijk voor.
Zie mijn brief van 21 augustus 2009 aan uw Kamer (TK 28 286, nr. 313).

4 en 5
Kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen 3 jaar overtredingen van de wet zijn vastgesteld in het vangproces en hoe daartegen is opgetreden? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid naar aanleiding van de bevindingen van Wakker Dier verscherpt toezicht in te stellen op het vangproces bij vleeskuikens? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Er zijn algemene normen neergelegd in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren die beogen het dierenwelzijn te waarborgen. Ik acht nader toezicht niet nodig.

7
Kent u de beelden van de vangst met een kuikenveegmachine2 en acht u deze methode acceptabel uit oogpunt van dierenwelzijn? Indien u deze methode acceptabel vindt, hoe garandeert u dat er geen lichaamsdelen van de kippen gekneusd of gebroken raken? Indien u deze methode niet acceptabel vindt, welke maatregelen wilt u dan treffen om te komen tot een verbod?

Ja. Indien deze methode zorgvuldig wordt gehanteerd, acht ik deze methode acceptabel voor het welzijn van de slachtkuikens. In de cursussen die de pluimveehouders zullen moeten volgen, zal dit aspect worden meegenomen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg1nieuweoogst.nu/sector/2-veehouderij/news_article/details/7151-vangmethode_vleeskuiken
2http://www.wakkerdier.nl/vleeskuikens/video.php