Kamer­vragen aan de minister van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­laties over exces­sieve uitgaven provincie Friesland reisje New York.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over excessieve uitgaven provincie Friesland reisje New York

1. Kent u het bericht ‘Ter Horst woest over reisje naar New York’1?

2. Is het juist dat de provincie Friesland 337.000 euro heeft uitgetrokken voor het bezoek van een Friese delegatie aan New York in het kader van de 400 jarige stedenband?

3. Klopt het dat de delegatie bestond uit van 17 personen die elk een kostenpost van bijna 20.000 euro opleveren voor een verblijf van één week in New York?

4. Bent u met mij van mening dat er een zeer slecht signaal uitgaat van een dergelijk uitgavenpatroon vanuit publieke middelen en bent u bereid en in staat de Provincie Friesland daar formeel op aan te spreken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

5. Kan een excessief uitgavenbeleid van provincies leiden tot strafkorting vanuit het provinciefonds? Zo ja, ziet u in onderhavig reisje een aanleiding zo’n korting te overwegen, of in het vooruitzicht te stellen in geval van herhaling?

1 http://www.kpnvandaag.nl/#ExtendedNews|/contentid=76800

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 4 okt. 2009

2009Z16257 Schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD), aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitgaven van de provincie Friesland voor een reisje New York. Ingezonden op 11/09/2009.

1. Kent u het bericht “Ter Horst woest over reisje naar New York?”

Antwoord op vraag 1
Ja.

2. Is het waar dat de provincie Friesland 337.000 euro heeft uitgetrokken voor het bezoek van een Friese delegatie aan New York in het kader van de 400-jarige band met deze stad?

Antwoord op vraag 2
De provincie Friesland heeft op mijn verzoek laten weten dat de kosten 337.500 euro bedroegen.

3. Is het waar dat de delegatie bestond uit 17 personen die elk een kostenpost van bijna 20.000 euro opleveren voor een verblijf van één week in New York?

Antwoord op vraag 3
Nee. De provincie heeft aangegeven dat de delegatie uit zestien leden bestond. De reis- en verblijfkosten bedroegen 1800 euro per persoon. De resterende 308.700 euro is besteed aan het maken en presenteren van een boek over Friese-Amerikanen, aan deelname aan het Water Forum 2009 in New Jersey, aan het drie jaar lang ondersteunen van een Fries bedrijvencentrum in New York, aan een deels Fries cultureel festival op Governors Island, aan een Peter Stuyvesant-herdenkingsbijeenkomst in New York en aan een bijeenkomst met 350 Friese Amerikanen op Governors Island.

4. Deelt u de mening dat er een zeer slecht signaal uitgaat van een dergelijk uitgavenpatroon vanuit publieke middelen en bent u bereid en in staat de provincie Friesland daar formeel op aan te spreken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4
Ik heb in een eerdere fase namens het kabinet via de voorzitters van de VNG en het IPO gevraagd terughoudendheid te betrachten en hun ambtelijke en bestuurlijke delegaties beperkt te houden. Naar aanleiding van de publiciteit heb ik een gesprek gehad met de Commissaris van de Koningin, waarin ik hem hierover om informatie heb gevraagd. Ik vind dat overheidsuitgaven altijd zeer zorgvuldig dienen te worden afgewogen.

5. Kan een excessief uitgavenbeleid van provincies leiden tot strafkorting vanuit het provinciefonds? Zo ja, ziet u in onderhavig reisje een aanleiding zo’n korting te overwegen, of in het vooruitzicht te stellen in geval van herhaling?

Antwoord op vraag 5
Nee, dat kan niet.

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over vangstmethoden vleeskuikens.

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV, VROM en van Ontwikkelingssamenwerking over vleesconsumptie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer