Kamer­vragen aan de minister van LNV over uitge­zette herten op Terschelling


Indiendatum: nov. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over uitgezette herten op Terschelling

  1. Kent u het bericht “Edelherten Skylge kroechgrap1?
  2. Is het waar dat is vastgesteld dat de groep herten door kroeggangers voor de “grap” naar Terschelling zijn gehaald? Zo neen, wat is dan de stand van zaken in het onderzoek naar de herkomst van de herten?
  3. Kunt u aangeven hoe groot de groep uitgezette herten is, en hoeveel mannelijke en hoeveel vrouwelijke dieren het betreft?
  4. Is het waar dat de dieren zijn uitgezet in een periode waarin de volwassen mannelijke herten normaliter over een gewei beschikken? Is in dat geval het gewei afgezaagd door de kopers ten behoeve van het transport en is in dat geval proces verbaal opgemaakt wegens dierenmishandeling? Zo neen, waarom niet?
  5. Is tegen de uitzetters proces verbaal opgemaakt wegens het illegaal uitzetten van een beschermde diersoort? Zo neen, waarom niet?
  6. Bent u bereid de kosten die voortvloeien uit het welbewust vervalsen van de Terschellingse fauna te verhalen op de uitzetters? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid te onderzoeken of degenen die nu de edelherten hebben uitgezet op Terschelling ook verantwoordelijk zijn voor het uitzetten van reeën op Terschelling in 1992? Zo neen, waarom niet?
  8. Kunt u aangeven wat het motief van de uitzetters geweest kan zijn om vele duizenden euro’s te investeren in het uitzetten van edelherten op Terschelling? Zijn de uitzetters op enigerlei wijze verbonden met de uitoefening van de hobbyjacht?

1. d.d. 27-11-08 http://www1.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_54040.aspx