Kamer­vragen aan de minister van LNV over aanrij­dingen zwijnen in relatie tot jacht


Indiendatum: nov. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over aanrijdingen zwijnen in relatie tot jacht

  1. Kent u het bericht “Roosters en rasters bij de A281?
  2. Wat kan bedoeld zijn met dat “er te weinig draagvlak zou zijn voor het verlagen van de maximumsnelheid voor de gehele Elspeterweg“? Deelt u de mening dat er gegronde redenen zijn om de maximumsnelheid op provinciale wegen in het leefgebied van de zwijnen niet te verlagen? Zo ja, waarom?
  3. Is het waar dat op de site van groennetwerk melding wordt gemaakt van twee aanrijdingen met zwijnen op snelwegen op de A28, terwijl er sprake is van 8 aanrijdingen met reeën op de A28 en A50? Kunt u aangeven waarom de focus zo selectief ligt op vermeende zwijnenoverlast, terwijl daar getalsmatig geen aanleiding voor lijkt te zijn?
  4. Is het waar dat in de maand november tot nu toe 100 zwijnen zijn aangereden tegenover 23 in de hele maand november vorig jaar? Ziet u een verband met het geïntensiveerde afschot en daardoor veroorzaakte vluchtgedrag van de dieren? Zo neen, waarom niet?
  5. Is het waar dat dit jaar al 586 zwijnen werden aangereden tegenover 545 in geheel 2007? Kunt u aangeven op welke wijze daaruit het succes zou blijken van een afschotpercentage van 90% van de Veluwe populatie?

1) Nunspeter Post, 25 November 2008

Indiendatum: nov. 2008
Antwoorddatum: 27 nov. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op bovengenoemde vragen van het lid Thieme (PvdD) over de aanrijdingen zwijnen in relatie tot jacht.

1
Kent u het bericht “Roosters en rasters bij de A28”?

Ja.

2
Wat kan bedoeld zijn met dat “er te weinig draagvlak zou zijn voor het verlagen van de maximumsnelheid voor de gehele Elspeterweg“? Deelt u de mening dat er gegronde redenen zijn om de maximumsnelheid op provinciale wegen in het leefgebied van de zwijnen niet te verlagen? Zo ja, waarom?

Enkele jaren geleden heeft het provinciaal bestuur voorgesteld om op veel wegen op de Veluwe de maximumsnelheid terug te brengen naar 60 km/h. Dat plan stuitte op verzet van ondernemers en vervoersorganisaties.
Bij de afweging of de maximumsnelheid moet worden aangepast, moeten alle aspecten worden meegenomen. Het hangt van de lokale omstandigheden af hoe de afweging uitvalt.

3
Is het waar dat op de site van groennetwerk melding wordt gemaakt van twee aanrijding-en met zwijnen op snelwegen op de A28, terwijl er sprake is van 8 aanrijdingen met reeën op de A28 en A50? Kunt u aangeven waarom de focus zo selectief ligt op vermeende
zwijnenoverlast, terwijl daar getalsmatig geen aanleiding voor lijkt te zijn?

Ik neem daar kennis van. Ik reken de informatie op die website niet tot mijn verant-woordelijkheid.

4 en 5
Is het waar dat in de maand november van dit jaar tot nu toe 100 zwijnen zijn aangereden tegenover 23 in de hele maand november vorig jaar? Ziet u een verband met het geïnten-siveerde afschot en daardoor veroorzaakte vluchtgedrag van de dieren? Zo neen, waarom niet?

Is het waar dat dit jaar al 586 zwijnen werden aangereden tegenover 545 over heel 2007? Kunt u aangeven op welke wijze daaruit het succes zou blijken van een afschotpercentage van 90% van de Veluwe populatie?

Helaas is het aantal aanrijdingen dit jaar toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De verklaring lijkt een hogere populatiedichtheid van wilde zwijnen op de Veluwe in com-binatie met een slechtere voedselsituatie (verminderde mastaanbod). Tevens verwijs ik naar mijn antwoorden op eerdere vragen van uw Kamer over dit onderwerp.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg