Kamer­vragen aan de minister van LNV over stress­re­ductie bij vlees­varkens door fami­liestal


Indiendatum: jul. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over stressreductie bij vleesvarkens door familiestal

  1. Kent u het bericht `Nieuwe biologische familiestal haalt het beste uit biggen’1?
  2. Kunt u aangeven hoeveel varkenshouders in Nederland hun biggen in familiebanden bij elkaar laten blijven tot aan het slachthuis? Zo neen, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat varkens naast intelligente dieren ook sociale dieren zijn die graag in familieband optrekken? Zo ja, kunt u aangeven of, in hoeverre en op welke wijze er door de Nederlandse intensieve veehouderij wordt ingespeeld op deze behoeften? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  4. Bent u bekend met het promotieonderzoek `Social stress as a source of reduced welfare in pigs’ (2001)2 van Markus A.W. Ruis van de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit? Zo ja, hoe beoordeelt u de uitkomst van dit promotieonderzoek, namelijk dat varkens sociale dieren zijn en dat het uit familiebanden losmaken van biggen angst en (chronische) stress tot gevolg heeft?
  5. Deelt u de mening dat veehouderijen die varkens louter op gewicht selecteren en samen plaatsen niet tegemoet komen aan de sociale behoeften van deze dieren? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om dit tegen te gaan? Zo neen, kunt u dit toelichten en hoe verhoudt zich dit tot de 5 vrijheden van Brambell, dat dieren onder andere gevrijwaard dienen te zijn van angst en (chronische) stress?
  6. Kunt u aangeven of het resultaat van dit onderzoek zich binnen de vleesvarkenshouderij zal gaan vertalen in beleid dat gericht is op de sociale behoeften van varkens? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid om het houden van biggen in zogenaamde `familiestallen’ te stimuleren? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) Trouw, 5 juli 2008.
(2) http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/science/2001/m.a.w.ruis/?FullItemRecord=ON

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 10 aug. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over stressreductie bij vleesvarkens door familiestal.

1
Kent u het bericht `Nieuwe biologische familiestal haalt het beste uit biggen’? 1)

Ja.

2
Kunt u uiteenzetten hoeveel varkenshouders in Nederland hun biggen in familiebanden bij elkaar laten blijven tot aan het slachthuis? Zo neen, waarom niet?

Vechtdal familiestal is een innovatief biologisch bedrijf dat door intensieve samenwerking tussen een agrarisch ondernemer en onderzoekers van Wageningen UR tot stand is gekomen. Dit vernieuwende huisvestingssysteem en bijbehorend management is tot op heden de enige stal in Nederland die volgens het familieverbandprincipe werkt.

3 en 5
Deelt u de mening dat varkens naast intelligente dieren ook sociale dieren zijn die graag in familieband optrekken? Zo ja, kunt u uiteenzetten of, in hoeverre en op welke wijze er door de Nederlandse intensieve veehouderij wordt ingespeeld op deze behoeften? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Deelt u de mening dat veehouderijen die varkens louter op gewicht selecteren en samen plaatsen niet tegemoet komen aan de sociale behoeften van deze dieren? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om dit tegen te gaan? Zo neen, kunt u dit toelichten en hoe verhoudt zich dit tot de 5 vrijheden van Brambell, dat dieren onder andere gevrijwaard dienen te zijn van angst en (chronische) stress?

Aan alle vormen van huisvesting en management ligt het Varkensbesluit ten grondslag. In dit besluit is een flink aantal eisen opgenomen dat gebaseerd is op de behoeftes van varkens. Alle varkenshouderijbedrijven moeten hieraan voldoen.

Maar daarmee is niet gezegd dat er niet méér mogelijkheden zijn om het welzijn van het varken op een hoger plan te brengen. In de nota Dierenwelzijn heb ik aangegeven in te zetten op verbeteringen in huisvesting, management en fokkerij om te komen tot integraal duurzame houderijsystemen, waarbij meer tegemoet wordt gekomen aan de behoeftes van varkens. De vijf vrijheden van Brambell zoals verwoord in de nota Dierenwelzijn liggen ten grondslag aan deze ambitie.

4
Bent u bekend met het promotieonderzoek `Social stress as a source of reduced welfare in pigs’ (2001) 2) van Markus A.W. Ruis van de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit? Zo ja, hoe beoordeelt u de uitkomst van dit promotieonderzoek, namelijk dat varkens sociale dieren zijn en dat het uit familiebanden losmaken van biggen angst en (chronische) stress tot gevolg heeft?

Het leven van mens en dier is zelden vrij van angst en pijn. Desalniettemin moet voorkomen worden dat dit te vaak voorkomt dan wel een chronisch karakter krijgt. In het Varkensbesluit is daarom ook opgenomen dat biggen, na het spenen, maar eenmaal gemengd mogen worden. Ondertussen staan de ontwikkelingen op het gebied van kennis en stalontwerpen niet stil, dat blijkt wel uit dit proefschrift en uit het Vechtdal familiestal initiatief. Voortschrijdend inzicht zal ons steeds meer leren over hoe dieren het beste gehuisvest en gemanaged kunnen worden. Ik acht het de verantwoordelijkheid van de houders van dieren met deze kennis hun voordeel te doen. Zoals ik in de nota Dierenwelzijn heb aangegeven, ondersteun ik kennisontwikkeling en andere vormen van huisvesting en management op zoveel mogelijk manieren.

6
Kunt u uiteenzetten of het resultaat van dit onderzoek zich binnen de vleesvarkenshouderij zal gaan vertalen in beleid dat gericht is op de sociale behoeften van varkens? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

In de nota Dierenwelzijn heb ik mijn beleid ten aanzien van het verbeteren van het welzijn van dieren vastgelegd. Het tegemoetkomen aan de sociale behoeften van varkens valt daar eveneens onder. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het herontwerptraject van integraal duurzame en diervriendelijke stal- en houderijsystemen voor zeugen, biggen en vleesvarkens.

7
Bent u bereid om het houden van biggen in zogenaamde `familiestallen’ te stimuleren? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Diverse ondernemers in de varkenshouderij zijn op dit moment bezig met andere vormen van huisvesting en management waarbij veel aandacht is voor de behoeften van het varken.

Al deze ondernemers kunnen ter ondersteuning gebruik maken van de financiële mogelijkheden zoals ik ze in hoofdstuk vijf van de nota Dierenwelzijn heb omschreven.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg