Kamer­vragen aan de minister van LNV over stijgend aantal meldingen dieren­mis­han­deling


Indiendatum: apr. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over stijgend aantal meldingen dierenmishandeling

1. Kent u het bericht 'Aantal meldingen van dierenmishandeling stijgt explosief' (1) ?

2. Kunt u aangeven wat naar uw mening de oorzaak is van deze explosieve stijging? Kunt u daarbij ook aangeven in hoeverre de oorzaak gezocht moet worden in het vaker voorkomen van dierenmishandeling?

3. Kunt u aangeven of u voornemens bent meer budget vrij te maken om goede opvolging te geven aan het gestegen aantal meldingen? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo neen, hoe wilt u met gelijkblijvend budget zorg dragen voor een effectieve afhandeling van het gestegen aantal meldingen?

4. Bent u bereid het aantal fte’s belast met opsporing van dierenmishandeling verder uit te breiden en ook de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming overheidssteun te geven? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u aangeven of er voldoende capaciteit is voor de opvang van in beslag genomen dieren als gevolg van de stijging van het aantal meldingen? Zo neen, bent u bereid een bijdrage te leveren om deze capaciteitsproblemen op te lossen? Zo ja, hoe kunt u dit verklaren gezien de vaak beperkte opvangcapaciteiten?

6. Kunt u garanderen dat een groter aantal inbeslagnames niet zal leiden tot een evenredig of zelfs meer dan evenredig aantal gevallen waarin dieren worden gedood bij gebrek aan opvang of herplaatsingsmogelijkheden? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) ANP d.d. 28-04-07

Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 30 mei 2007

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

1
Ja.

2
Nee. Uit de stijging van het aantal meldingen van dierenmishandeling is niet te concluderen dat
dierenmishandeling ook vaker voorkomt.

3 en 4
Nee. Meldingen en klachten worden door de AID en LID altijd in behandeling genomen. De capaciteit bij de AID ten behoeve van controle van het dierenwelzijn is fors uitgebreid. Er is een uitbreiding van 15 fte gerealiseerd gericht op landbouwhuisdieren bij AID en VWA en een uitbreiding oplopend tot 6 fte
gericht op gezelschapsdieren. Daarnaast is de financiële steun voor de LID vorig jaar substantieel
verhoogd.

5
Ja, de opvang van in beslag genomen dieren is gewaarborgd door contractuele afspraken met
dierenopvangcentra.

6
Ja. Zie mijn antwoord op vraag 5.

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over slaghameren

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het verjagen van een meeuwenkolonie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer