Kamer­vragen aan de minister van LNV over slachten zonder hand­schoenen


Indiendatum: aug. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit over slachten zonder handschoenen

 1. Kent u het bericht “handschoenen zijn taboe voor de slachter”1?
 2. Is het toegestaan om zonder handschoenen te werken bij het slachten van dieren? Zo ja, kunt u aangeven volgens welke richtlijnen dit is toegestaan? Zo neen, op welke wijze wordt controle en handhaving hierop uitgevoerd?
 3. Kunt u aangeven hoe het werken zonder handschoenen zich verhoudt tot het Arboconvenant vlees1?
 4. Kunt u aangeven op welke wijze de hygiëne gewaarborgd is bij het werken in het slachthuis zonder handschoenen?
 5. Kunt u aangeven of handschoenen een rol zouden kunnen spelen in de strijd tegen pathogenen in dierlijke producten, gelet op het feit dat de aanwezigheid van pathogenen in vlees jaarlijks veel slachtoffers maken onder consumenten?
 6. Bent u bereid nader toezicht in te stellen naar de hygiëne van de werkomstandigheden in slachterijen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) Brabants Dagblad, 31 augustus 2008.
(2) http://www.arboconvenantvlees.nl/bestanden/Arbopdf3.doc.pdf

Indiendatum: aug. 2008
Antwoorddatum: 28 sep. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over slachten zonder handschoenen.

 1. Kent u het bericht “Handschoenen zijn taboe voor de slachter”?1

  Ja.
 2. Is het toegestaan om zonder handschoenen te werken bij het slachten van dieren? Zo ja, kunt u uiteenzetten volgens welke richtlijnen dit is toegestaan? Zo neen, op welke wijze wordt controle en handhaving hierop uitgevoerd?

  De voorschriften ten aanzien van de slachthygiëne zijn geregeld in de EG Verordeningen 852/2004 en 853/2004. Deze verordeningen schrijven niet voor dat een slachter hand¬schoenen moet dragen tijdens het uitvoeren van het slachtproces.

  In de genoemde EG-verordeningen is voorgeschreven dat er voldoende wasbakken met warm en koud stromend water voor het reinigen van de handen aanwezig moeten zijn. Tevens moeten er middelen voor het reinigen en hygiënisch drogen van de handen aanwezig zijn.
  De exploitant van een slachthuis dient over hygiëneprocedures ten aanzien van hygiënisch slachten te beschikken en deze geïmplementeerd te hebben. Het regelmatig wassen van de handen is hier een onderdeel van. De exploitant dient zelf regelmatig controles uit te voeren ten aanzien van de naleving van deze procedures. De VWA voert audits en (systeem)inspecties uit ten aanzien van het aanwezig zijn van deze hygiëneprocedures en de doeltreffendheid en adequate uitvoering ervan.
 3. Kunt u uiteenzetten hoe het werken zonder handschoenen zich verhoudt tot het Arboconvenant vlees?2

  Het Arboconvenant vlees is een overeenkomst tussen vakbonden, werkgeversorganisaties, de vleessector, de productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De toezichthouder in de slachthuizen, zijnde de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), is hierin geen partij.
 4. Zie 2.
 5. Kunt u uiteenzetten of handschoenen een rol zouden kunnen spelen in de strijd tegen pathogenen in dierlijke producten, gelet op het feit dat de aanwezigheid van pathogenen in vlees jaarlijks veel slachtoffers maakt onder consumenten?

  In de slachthuizen worden gezonde dieren geslacht. Pathogene kiemen in gezonde dieren bevinden zich voornamelijk in het darmkanaal. Een hygiënisch slachtproces moet voor¬komen dat vlees tijdens het slachten bezoedeld wordt door de inhoud van het darmkanaal waardoor eventuele pathogene kiemen het vlees kunnen verontreinigen.
  Handschoenen kunnen een negatief effect hebben op de bacteriële bezoedeling van vlees en wel om de volgende redenen. Een nauwkeurige hantering van het mes bij het uithalen van het maagdarmkanaal is noodzakelijk. Het dragen van handschoenen die gemaakt zijn van materiaal waarmee snijwonden worden voorkomen, kan door de stugheid van de handschoen leiden tot een minder nauwkeurige snit. Daardoor is er een grotere kans
  dat de darmwand (onbedoeld) aangesneden wordt. Dit vergroot de kans op fecale bezoedeling. Bovendien zijn handschoenen, gemaakt van sterke vezels, minder goed te reinigen dan handen, waardoor de kans op externe bacteriële bezoedeling van het vlees door aanraking met dergelijke handschoenen ook toeneemt.
 6. Bent u bereid nader toezicht in te stellen naar de hygiëne van de werkomstandigheden in slachterijen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  Neen, met de huidige Europese wetgeving en het toezicht daarop is daar geen aanleiding toe.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 Brabants Dagblad, 31 augustus 2008 http://www.brabantsdagblad.nl/regios/heusdenaltena/inboxheusdenenaltena/3634478/Handschoenen-zijn-taboe-voor-de-slachter.ece
2 http://www.arboconvenantvlees.nl/bestanden/Arbopdf3.doc.pdf