Kamer­vragen aan de minister van LNV over de jacht op zwijnen en het voer­toe­risme


Indiendatum: aug. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de jacht op zwijnen en het voertoerisme

 1. Kent u de berichten “Jacht Veluwe kost al 2800 zwijnen het leven”1 en “Wildwest op de Veluwe”2?
 2. Klopt het dat in de kroondomeinen rond paleis het Loo is gekozen voor een ander afschotbeleid dan op de rest van de Veluwe? Kunt u aangeven waarop dit andere afschotbeleid is gebaseerd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven hoe u deze afwijkende keuze waardeert en wat de achtergronden daarvan zijn?
 3. Klopt het dat de zichtbaarheid van grote hoefdieren sterk is afgenomen in de afgelopen jaren als gevolg van het intensiveren van met name de zwijnenjacht? Is er onafhankelijk onderzoek verricht naar de mate van zichtbaarheid overdag van grote hoefdieren voor het publiek? Zo ja, kunt u inzage verschaffen in dit onderzoek? Zo neen, bent u bereid dergelijk onderzoek te laten verrichten?
 4. Deelt u de mening dat het voertoerisme in de hand gewerkt wordt bij het minder zichtbaar worden van in het wild levende dieren als gevolg van intensieve jacht? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid te werken aan een beleid dat er voor zorgt dat in het wild levende dieren minder reden hebben zich schuw te gedragen, waardoor hun zichtbaarheid zal toenemen analoog aan de situatie in natuurparken in de VS en het Deense kroondomein?
 5. Kunt u aangeven welke inspanningen worden verricht om het voertoerisme tegen te gaan en door wie?
 6. Kunt u aangeven of en zo ja, welke mogelijkheden bestaan er om bijvoerende toeristen te sanctioneren en in hoeverre wordt hier gebruik van gemaakt?
 7. Kunt u aangeven op welke wijze selectie wordt verricht op basis van de gewenste geslachtsverhoudingen onder zwijnen, nu er massaal afschot wordt gepleegd?
 8. Deelt u de mening dat het afschot van 90% van de zwijnenpopulatie onontkoombaar gepaard zal gaan met grotere schuwheid van de overlevende dieren? Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling in relatie tot de toeristische aantrekkelijkheid van de Veluwe?
 9. Kunt u op basis van de huidige berichten met betrekking tot populatiebeheer aangeven in hoeverre u aanleiding ziet tot het opnieuw toestaan van de drukjacht in het najaar? Kunt u ook aangeven hoe u in dat kader het afwijkende afschotbeleid in het Kroondomein beoordeelt in relatie tot de mogelijkheid van het toestaan van drukjacht in het najaar?
 10. Kunt u exact aangeven welk gedeelte van het kroondomein vanaf eind augustus gesloten zal zijn voor het publiek en welk deel opengesteld, ook in relatie tot verstrekte subsidies die openstelling van het gebied vergen?

(1) Volkskrant, 23 augustus 2008.
(2) AD, 23 augustus, 2008.

Indiendatum: aug. 2008
Antwoorddatum: 24 sep. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over de jacht op zwijnen en het voertoerisme.

 1. Kent u de berichten “Jacht Veluwe kost al 2800 zwijnen het leven”1 en “Wildwest op de Veluwe”?2

  Ja.
 2. Is het waar dat in de kroondomeinen rond paleis het Loo is gekozen voor een ander afschotbeleid dan op de rest van de Veluwe? Kunt u uiteenzetten waarop dit andere afschotbeleid is gebaseerd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u uiteenzetten hoe u deze afwijkende keuze waardeert en wat de achtergronden daarvan zijn?

  Op Kroondomein Het Loo wordt, evenals op de rest van de Veluwe, gestreefd naar een vaste mediane voorjaarsstand voor wilde zwijnen. Het verschil met de rest van de Veluwe is dat op Kroondomein Het Loo jaarlijks het vereiste afschot wel wordt gehaald en op de rest van de Veluwe de laatste jaren niet. Daarom is verhoogd afschot op Kroon¬domein Het Loo niet, en op de rest van de Veluwe wel aan de orde.
 3. Is het waar dat de zichtbaarheid van grote hoefdieren sterk is afgenomen in de afgelopen jaren als gevolg van het intensiveren van met name de zwijnenjacht? Is er onafhankelijk onderzoek verricht naar de mate van zichtbaarheid overdag van grote hoefdieren voor het publiek? Zo ja, kunt u inzage verschaffen in dit onderzoek? Zo neen, bent u bereid dergelijk onderzoek te laten verrichten?

  In het door u aangehaalde krantenartikel wordt beschreven hoe langs een doorgaande weg vanuit of om en nabij de auto wilde zwijnen worden gelokt met voer. U trekt daaruit de conclusie dat wilde zwijnen in het veld verminderd zichtbaar zouden zijn.
  Ik onderschrijf die conclusie niet. In de regel zal men zich, om wilde zwijnen te kunnen observeren, de moeite moeten getroosten om als wandelaar of fietser het veld in te gaan. Mij bereiken geen berichten dat degenen die wel de moeite nemen om als wandelaar of fietser het veld in te gaan minder wilde zwijnen zouden zien. Bovendien is aannemelijk dat door de omvang van de populatie op dit moment de zichtbaarheid juist is toe¬genomen. Ik ben dan ook niet voornemens om onderzoek te laten doen naar vermeende verminderde zichtbaarheid van wilde zwijnen.
 4. Deelt u de mening dat het voertoerisme in de hand gewerkt wordt bij het minder zichtbaar worden van in het wild levende dieren als gevolg van intensieve jacht? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid te werken aan een beleid dat er voor zorgt dat in het wild levende dieren minder reden hebben zich schuw te gedragen, waardoor hun zichtbaarheid zal toenemen analoog aan de situatie in natuurparken in de VS en het Deense kroon¬domein?

  Zie 3.
 5. Kunt u uiteenzetten welke inspanningen worden verricht om het voertoerisme tegen te gaan en door wie?

  Het bevorderen van de stand van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen door middel van bijvoeren is verboden.3 Het voeren van overige wilde dieren is in het geheel niet verboden. Het lokken van wilde zwijnen met voer door toeristen, zoals beschreven in het door u aangehaalde krantenartikel, heeft geen invloed op de stand en is daarom evenmin verboden.
 6. Kunt u uiteenzetten of en zo ja, welke mogelijkheden bestaan er om bijvoerende toeristen te sanctioneren en in hoeverre hier gebruik van wordt gemaakt?

  Een goede voorlichting aan het publiek door terrein- en faunabeheerders in het veld en waar nodig een door de terreinbeheerder ingesteld verbod op het voeren van dieren volstaan om ongewenste situaties te voorkomen. Dergelijke maatregelen werken ook in de praktijk. De in het door u aangehaalde krantenartikel beschreven incidenten doen daar niet aan af.
 7. Kunt u uiteenzetten op welke wijze selectie wordt verricht op basis van de gewenste geslachtsverhoudingen onder zwijnen, nu er massaal afschot wordt gepleegd?

  Zie mijn antwoord op vraag 7 van uw eerdere set vragen over dit onderwerp.4
  Om tot een geslachtsverhouding van één op één te komen, moeten meer zeugen en vrouwelijke biggen worden geschoten. Daarin is in het werkplan van de fauna¬beheer¬eenheid voorzien. Zie ook mijn brief aan uw Kamer van 3 september 2008, kenmerk DN. 2008/2686.
 8. Deelt u de mening dat het afschot van 90% van de zwijnenpopulatie onontkoombaar gepaard zal gaan met grotere schuwheid van de overlevende dieren? Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling in relatie tot de toeristische aantrekkelijkheid van de Veluwe?

  Zie 3.
 9. Kunt u op basis van de huidige berichten met betrekking tot populatiebeheer uiteenzetten in hoeverre u aanleiding ziet tot het opnieuw toestaan van de drukjacht in het najaar? Kunt u ook uiteenzetten hoe u in dat kader het afwijkende afschotbeleid in het kroon¬domein beoordeelt in relatie tot de mogelijkheid van het toestaan van drukjacht in het najaar?

  De aanpak van de provincie Gelderland is erop gericht om het vereiste afschot te halen zonder toepassing van de een-op-een methode. Zie ook mijn brief aan uw Kamer van 3 september 2008, kenmerk DN. 2008/2686. Met betrekking tot Kroondomein Het Loo zie mijn antwoord op vraag 2.
 10. Kunt u exact uiteenzetten welk gedeelte van het kroondomein vanaf eind augustus gesloten zal zijn voor het publiek en welk deel opengesteld, ook in relatie tot verstrekte subsidies die openstelling van het gebied vergen?

  Zie hoofdstuk 4 van de brief van de staatssecretaris van Financiën, mede namens de minister-president, minister van Algemene Zaken en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Wonen, Wijken en Integratie (ingezonden 19 november 2007).5

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1059129.ece/Jacht_Veluwe_kost_al_2800_zwijnen_het_leven
2 http://www.ad.nl/binnenland/2550775/Wildwest_op_Veluwe_Kijk_een_vos.html
3 Artikel 74a, eerste lid, Flora- en faunawet.
4 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2007-2008, nr. 1680.
5 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2007-2008, nr. 718.