Kamer­vragen aan de minister van LNV over rucola.


Indiendatum: aug. 2009

1. Kent u het bericht ‘Paniek in Duitsland om rucola’1?

2. Is het juist dat in Duitsland giftig Klein kruiskruid voorkomt in rucolapercelen en dat daarmee risico’s voor consumenten van rucola ontstaan?

3. Kunt u garanderen dat in Nederland verkochte supermarkten (ook die onderdeel zijn van Duitse ketens) geen rucola verkocht wordt waarin blaadjes van het Klein Kruiskruid voorkomen?

4. Bent u bereid een meldplicht in te stellen voor percelen rucola waarin Klein Kruiskruid voorkomt en voor consumentenverpakkingen waarin Klein Kruiskruid is vastgesteld? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Waarop is de uitspraak van de VWA ‘zover wij weten hoeft de Nederlandse consument zich geen zorgen te maken’ gebaseerd? Is er onderzoek gedaan door de VWA, of berust de uitspraak vooral op het kennisniveau van de VWA op het bewuste dossier?

6. Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de mogelijke effecten van Klein Kruiskruid in rucola en de mogelijke gevolgen daarvan voor consumenten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1www.nu.nl/gezondheid/2058786/paniek-in-duitsland-om-rucola.html

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 30 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over rucola (Ingezonden 14 augustus 2009).

1. Kent u het bericht «Paniek in Duitsland om rucola»?

Ja

2. Is het waar dat in Duitsland giftig Klein Kruiskruid voorkomt in rucola-percelen en dat daarmee risico’s voor consumenten van rucola ontstaan?

Nederland heeft tot dusverre geen officiële melding gehad van Duitsland via het snelle meldingensysteem (RASFF) van de Europese Unie. Uit het bericht in de pers bleek dat het kruid is aangetroffen in consumentenverpakkingen, maar informatie over de herkomst van de rucola ontbreekt.

3. Kunt u garanderen dat in Nederland verkochte supermarkten (ook die onderdeel zijn van Duitse ketens) geen rucola verkocht wordt waarin blaadjes van het Klein Kruiskruid voorkomen?

Nee, 100% zekerheid kan ik niet geven. Uit contacten die er zijn met het Productschap Tuinbouw is gebleken dat het voorkomen van dit soort onkruid, hetgeen klein kruiskruid feitelijk is, bekend is bij de telers en dat er op wordt gecontroleerd. De rucola die de Nederlandse supermarkten uit Duitsland betrekken is, voor zover bekend, afkomstig van volle grond teelt.

Deze telers zijn alert op het voorkomen van het kruid. Ook verdere verwerkers zoals een snijderij voeren regelmatig inspecties uit. In ons land wordt het product zowel in kassen geteeld als in de volle grond. Bij de volle grond wordt de teelt onkruidvrij gehouden door te stomen. De (biologische) telers onder glas, houden door wieden en selectie bij de oogst de rucola onkruidvrij. Het Productschap Tuinbouw liet weten dat alle telers zich bewust zijn van deze problematiek en dat zij maatregelen nemen om te voorkomen dat er onkruid voorkomt in de rucola.

4. Bent u bereid een meldplicht in te stellen voor percelen rucola, waarin Klein Kruiskruid voorkomt en voor consumentenverpakkingen waarin Klein Kruiskruid is vastgesteld? Zo ja, op welke termijn en wijze?
Zo nee, waarom niet?


Gezien de situatie in ons land (zie 3) ben ik hier vooralsnog niet toe bereid.

5. Waarop is de uitspraak van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) «zover wij weten hoeft de Nederlandse consument zich geen zorgen te maken» gebaseerd? Is er onderzoek gedaan door de VWA, of berust de uitspraak vooral op het kennisniveau van de VWA op het bewuste dossier?

De uitspraken van de VWA zijn gebaseerd op de informatie uit de sector.

6. Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de mogelijke effecten van Klein Kruiskruid in rucola en de mogelijke gevolgen daarvan voor consumenten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Het is bekend dat klein kruiskruid giftig is voor de mens. Nader onderzoek lijkt derhalve niet noodzakelijk.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg