Kamer­vragen aan de minister van LNV, EZ en BZ over vege­ta­risch dieet in tijden van voed­sel­crisis.


Indiendatum: aug. 2009

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken over een vegetarisch dieet in tijden van voedselcrisis.

1. Kent u het bericht ‘Food crisis could force wartime rations and vegetarian diet on Britons’1?

2. Zijn er in Nederland soortgelijke scenariostudies gedaan als genoemd in het artikel in The Times voor het geval er een voedselcrisis uitbreekt? Zo ja, kunt u de uitkomsten met ons delen? Zo neen, bent u bereid een dergelijke scenariostudie te laten verrichten en op welke termijn en wijze?

3. Acht u de in het artikel genoemde scenario’s ook relevant voor de Nederlandse situatie? Zo ja, welke voorzorgsscenario’s neemt u voor voorkomende gevallen? Zo neen, in welke opzichten niet?

4. Wanneer in tijden van voedselcrisis door de Engelse onderzoekers wordt gepleit voor een vegetarisch menu omdat het effectiever is en minder afhankelijk maakt van buitenlandse productie, is dat dan ook reden om nu reeds in te zetten op een meer plantaardig menu om die reden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid met uw Britse ambtsgenoot in overleg te treden over de resultaten van deze studie en die van een eerdere Britse scenariostudie die betrekking had op een plantaardig dieet in relatie tot klimaatbescherming?2 Zo ja, wilt de uitkomsten met de Kamer delen? Zo neen, waarom niet?

1www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6789958.ece
2www.dailymail.co.uk/news/article-458242/The-secret-plans-turn-vegetarian.html

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 9 sep. 2009

Geachte Voorzitter,

Mede namens de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, stuur ik u hierbij de antwoorden op Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over een vegetarisch dieet in tijden van voedselcrisis.

1
Kent u het bericht “Food crisis could force wartime rations and vegetarian diet on Britons”?

Ja.

2
Zijn er in Nederland soortgelijke scenariostudies gedaan als genoemd in het artikel in The Times voor het geval er een voedselcrisis uitbreekt? Zo ja, kunt u de uitkomsten met ons delen? Zo nee, bent u bereid een dergelijke scenariostudie te laten verrichten en op welke termijn en wijze?

3
Acht u de in het artikel genoemde scenario’s ook relevant voor de Nederlandse situatie? Zo ja, welke voorzorgsscenario’s neemt u voor voorkomende gevallen? Zo nee, in welke opzichten niet?

Sinds 1996 kent het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een crisisdraaiboek Voedselvoorziening, waarin met uiteenlopende scenario’s rekening is gehouden. Het draaiboek is in 2008 voor de laatste keer geactuali­seerd.

4
Wanneer in tijden van voedselcrisis door de Engelse onderzoekers wordt gepleit voor een vegetarisch menu omdat het effectiever is en minder afhankelijk maakt van buitenlandse productie, is dat dan ook reden om nu reeds in te zetten op een meer plantaardig menu om die reden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Ik verwijs voor de beleidsinzet op het gebied van voedselzekerheid en duurzame voedselsystemen naar een eerdere brief van minister Koenders en onder­getekende (TK 31 250 nr. 14) en de Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen (TK 31 532 nr. 17).

5
Bent u bereid met uw Britse ambtsgenoot in overleg te treden over de resultaten van deze studie en die van een eerdere Britse scenariostudie die betrekking had op een plantaardig dieet in relatie tot klimaatbescherming? Zo ja, wilt u de uitkomsten met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

Ik overleg regelmatig met mijn Britse collega en ik wacht met interesse de definitieve versie van de Britse voedselstrategie af.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg