Kamer­vragen aan de minister van LNV over MRSA in Dene­marken.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over MRSA in Denemarken.

1. Kent u het bericht ‘MRSA problematiek ook door het systeem ’1?

2. Klopt het dat de verspreiding van MRSA in Denemarken aanmerkelijk kleiner is dan in Nederland? Zo ja, waaraan wijt u dat verschil? Zo neen, op welk onderzoek baseert u uw antwoord?

3. Is het juist dat in Denemarken een hogere hygiënestatus geldt en dat er minder diertransporten nodig zijn? Kunt u aangeven waarom die hygiënestatus in ons land niet bereikt wordt en waarom in Denemarken minder veetransporten noodzakelijk zijn dan in ons land?

4. Klopt het dat in Denemarken aanmerkelijk veel minder antibiotica gebruikt wordt dan in Nederland? Zo ja, waaraan wijt u dat verschil? Zo neen, op welk onderzoek baseert u uw antwoord?

5. Kunt u aangeven of de verkoop van antibiotica in Denemarken door de dierenartsen gebeurd of op andere wijze? Ziet u in deze andere wijze ook mogelijkheden voor de Nederlandse situatie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven waarin het Deense systeem van registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen verschilt van dat in Nederland? Bent u bereid nader onderzoek te verrichten naar het Deense systeem om te bezien in hoeverre het een voorbeeld zou kunnen vormen voor het Nederlandse bij het terugdringen van antibioticagebruik? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1www.boerderij.nl/1083310/Landbouw/Nieuws/MRSA-problematiek-ook-door-systeem.htm

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 21 sep. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over MRSA in Denemarken.

1
Kent u het bericht “MRSA-problematiek ook door het systeem”?

Ja.

2
Is het waar dat de verspreiding van MRSA in Denemarken aanmerkelijk kleiner is dan in Nederland? Zo ja, waaraan wijt u dat verschil? Zo nee, op welk onderzoek baseert u uw antwoord?

De verspreiding van MRSA in Denemarken is - op basis van de beschikbare gegevens over de varkenssector - inderdaad aanmerkelijk kleiner dan in Nederland.

Factoren die bij het verschil in verspreiding van veegerelateerde MRSA tussen Denemarken en Nederland een rol kunnen spelen zijn onder meer verschillen in antibioticagebruik en een groter aandeel gesloten varkensbedrijven en varkensbedrijven met een hygiënestatus 'SPF' (Specific pathogen free). Harde data om de rol van dergelijke factoren te kwantificeren ontbreken. Lopende onderzoeken kunnen nadere informatie opleveren over de verspreiding van MRSA.

3
Is het waar dat in Denemarken een hogere hygiënestatus geldt en dat er minder diertransporten nodig zijn? Kunt u uiteenzetten waarom die hygiënestatus in ons land niet bereikt wordt en waarom in Denemarken minder veetransporten noodzakelijk zijn dan in ons land?

Er kan niet gesteld worden dat in Denemarken in algemene zin een hogere hygiënestatus geldt. Er is geen eenduidige maat waaraan je de hygiënestatus kunt afmeten. Juist in Nederland zijn er ten gevolge van de grote varkenspestuitbraak eind jaren negentig veel hygiënemaatregelen doorgevoerd door de overheid en het bedrijfsleven. Wel is er in Denemarken zoals eerder gezegd een groter aandeel gesloten varkensbedrijven en varkensbedrijven met een SPF-status.
Gelet op het grotere aandeel gesloten varkensbedrijven in Denemarken dan dat in Nederland, mag verwacht worden dat het aantal diertransporten tussen varkensbedrijven in Denemarken relatief geringer is dan in Nederland. Anderzijds is het transport tussen bedrijven in Nederland strikt geregeld op basis van de Verordening varkensleveringen.

4
Is het waar dat in Denemarken aanmerkelijk minder antibiotica gebruikt wordt dan in Nederland? Zo ja, waaraan wijt u dat verschil? Zo nee, op welk onderzoek baseert u uw antwoord?

Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij is in Denemarken inderdaad aanmerkelijk lager dan in Nederland.
Uit het rapport 2009-2015 van Wageningen UR blijkt dat het aantal dagdoseringen antibiotica dat het gemiddelde dier in Denemarken in 2006 en voorgaande jaren kreeg aanmerkelijk lager was dan in Nederland. Aangetekend dient te worden dat de genoemde getallen betrekking hebben op antibiotica voor alle diersoorten samen en niet specifiek zijn per diercategorie. Gebruikscijfers op basis van sectorspecifieke dagdoseringen per dierjaar, waarmee we het gebruik aan antibiotica in Denemarken kunnen vergelijken met dat in Nederland, zijn nog niet beschikbaar.

5 en 6
Kunt u toelichten of de verkoop van antibiotica in Denemarken door dierenartsen gebeurd of op andere wijze? Ziet u in deze andere wijze ook mogelijkheden voor de Nederlandse situatie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Kunt u uiteenzetten waarin het Deense systeem van registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen verschilt van dat in Nederland? Bent u bereid nader onderzoek te verrichten naar het Deense systeem om te bezien in hoeverre het een voorbeeld zou kunnen vormen voor het Nederlandse bij het terugdringen van antibioticagebruik? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

In Denemarken heeft een zekere mate van ontkoppeling plaatsgevonden van het voorschrijven van antibiotica door de dierenarts en de verkoop hiervan aan de veehouderij via apotheken.

Zoals ik in mijn antwoord op vraag 9 op de vragen van lid Thieme van 15 september 2009 over de toename van MRSA-besmettingen (Aanhangsel van de Handelingen 2009-2010, nr. 4) heb aangegeven, heb ik een onderzoeksbureau de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar het effect en de kosten van een verbod op de verkoop van diergeneesmiddelen door de dierenarts die ze voor¬schrijft. In dit onderzoek wordt de situatie in Denemarken meegenomen.
De resultaten van dit onderzoek verwacht ik voor het einde van het jaar.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over promotie van dieronvriendelijk kalfsvlees.

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en van VWS over speel- en afleidingsmateriaal varkens.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer