Kamer­vragen aan de ministers van LNV en van VWS over speel- en aflei­dings­ma­te­riaal varkens.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over speel- en afleidingsmateriaal varkens

1. Kent u het bericht ‘speelgoed of stank tegen bijtende varkens’1?

2. Bent u met mij van mening dat alles gedaan moet worden om staartbijten en de daaruit voortvloeiende infectiedruk in de varkenshouderij te bestrijden? Zo ja, welke aanvullende maatregelen wilt u nemen om dat te bereiken? Zo neen, waarom niet?

3. Bent u bereid overtredingen van het varkensbesluit die betrekking hebben op het niet aanwezig zijn van adequaat speel- en afleidingsmateriaal voor de varkens niet langer te gedogen maar in te zetten op een zero-tolerancebeleid? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u met mij van mening dat overtredingen van het varkensbesluit in genoemde zin niet alleen leiden tot onaanvaardbaar dierenleed maar ook tot een te hoog gebruik van antibiotica en daarmee tot een bedreiging voor de volksgezondheid? Zo neen, waarom niet?

1www.agd.nl/1083427/Nieuws/Artikel/Speeldgoed-of-stank-tegen-bijtende-varkens.htm

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 12 okt. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over speel- en afleidingsmateriaal voor varkens.

1
Kent u het bericht "Speelgoed of stank tegen bijtende varkens"? 1)

Ja.

2, 3 en 4
Deelt u de mening dat alles gedaan moet worden om staartbijten en de daaruit voortvloeiende infectiedruk in de varkenshouderij te bestrijden? Zo ja, welke aanvullende maatregelen wilt u nemen om dat te bereiken? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid overtredingen van het Varkensbesluit die betrekking hebben op het niet aanwezig zijn van adequaat speel- en afleidingsmateriaal voor de varkens niet langer te gedogen maar in te zetten op een zero-tolerancebeleid? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat overtredingen van het varkensbesluit in genoemde zin niet alleen leiden tot onaanvaardbaar dierenleed, maar ook tot een te hoog gebruik van antibiotica en daarmee tot een bedreiging voor de volksgezondheid? Zo nee, waarom niet?

Varkenshouders zijn verplicht er alles aan te doen om te voorkomen dat varkens aan elkaars staarten gaan bijten. Mede daarom is in het Varkensbesluit vastgelegd dat varkens permanent dienen te beschikken over voldoende materiaal om te onder¬zoeken en mee te spelen. Hierop wordt gehandhaafd.

Als er al sprake is van het gebruik van antibioticum bij staartinfecties dan dient de eis inzake afleidings¬materiaal ertoe het gebruik van antibiotica zoveel mogelijk te voorkomen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg
1) AGD.nl, 2 september 2009
www.agd.nl/1083427/Nieuws/Artikel/Speeldgoed-of-stank-tegen-bijtende-varkens.htm

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over MRSA in Denemarken.

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en van VWS over q-koorts.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer