Kamer­vragen aan de minister van LNV over inspecties op paar­den­markten


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over inspecties op paardenmarkten

1. Kunt u uiteenzetten wat de reden is dat data, locaties en aandachtspunten van AID-inspecties bij paardenmarkten ruim van tevoren bekend worden gemaakt 1?

2. Is bij het besluit om inspecties aan te kondigen bewust gekozen om dit te doen bij de twee van de grootste paardenmarkten van Nederland? Zo ja, kunt u dit toelichten?

3. Hoe verhoudt deze aankondiging van controle zich tot het ‘lik-op-stuk’- beleid dat u voorstaat?

4. Hebben het afgelopen jaar tevens onaangekondigde inspecties plaatsgevonden bij paardenmarkten? Zo ja, met welke frequentie en welk resultaat? Zo neen, kunt u dit toelichten?

5. Kunt u aangeven welke mogelijkheden de AID heeft om overtreders bij grensovergangen aan te pakken? Gelden deze ook op het moment dat de overtreder de grens reeds is gepasseerd?

1 http://www.horses.nl/horsesnl/nieuws/12518/aid-controleert-paardenmarkten

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 12 nov. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over inspecties op paardenmarkten.


Vraag 1
Kunt u uiteenzetten wat de reden is dat data, locaties en aandachtspunten door de Algemene Inspectie Dienst (AID)-inspecties bij paardenmarkten ruim van tevoren bekend worden gemaakt? 1)

Vraag 2
Is bij het besluit om inspecties aan te kondigen bewust gekozen om dit te doen bij twee van de grootste paardenmarkten van Nederland? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Antwoord
Met de inzet van handhavingscommunicatie, zoals een persbericht, wordt sector­gericht geïnformeerd over wat, waarom en wanneer wordt gecontroleerd en wat de resultaten hiervan zijn. Het doel is om bewuste en onbewuste overtreders te bewegen de regels na te leven. Ook worden diegenen die de regels naleven, gestimuleerd om dit te blijven doen. Om een zo groot mogelijk effect te bereiken, heeft de AID ervoor gekozen om het persbericht over paardenmarkten, net als voorgaande jaren, voorafgaand aan twee grote paardenmarkten te publiceren.

Vraag 3
Hoe verhoudt deze aankondiging van controle zich tot het ‘lik-op-stuk’-beleid dat u voorstaat?

Antwoord
‘Lik op stuk’ betekent het direct optreden tegen overtredingen, dit staat los van het al dan niet aankondigen van controles.

Vraag 4
Hebben het afgelopen jaar tevens onaangekondigde inspecties plaatsgevonden bij paardenmarkten? Zo ja, met welke frequentie en welk resultaat? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord
Ja, er vinden ook onaangekondigde controles plaats op paardenmarkten.
In 2008 zijn er negen paardenmarkten bezocht door de AID zonder dat daar een aankondiging aan vooraf ging. Bij deze niet aangekondigde controles zijn geen overtredingen geconstateerd.

Vraag 5
Kunt u toelichten welke mogelijkheden de AID heeft om overtreders bij grens­overgangen aan te pakken? Gelden deze ook op het moment dat de overtreder de grens reeds is gepasseerd?

Antwoord
De AID is niet bevoegd om op te treden tegen overtredingen gepleegd bij grensoverschrijding naar buitenlands grondgebied (export). Indien er een overtreding wordt vermoed bij export, kan samenwerking worden gezocht met de desbetreffende buitenlandse autoriteiten. Bij import kan de AID, wanneer er een afwijking wordt vastgesteld, een proces-verbaal opmaken of een officiële waarschuwing geven.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over insleep varkenspest door het afschieten van wilde zwijnen

Lees verder

Kamervragen aan de minister van Defensie over gebruik kevers Amerikaans leger

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer