Kamer­vragen aan de minister van Defensie over gebruik kevers Ameri­kaans leger


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de Minister van Defensie over gebruik kevers Amerikaanse leger.

1. Kent u het bericht ‘Amerikaans leger test op afstand bestuurbaar insect’1?

2. Bent u met mij van mening dat het onethisch is om dieren aan te passen aan de militaire wensen van de mens, zoals in dit geval? Zo neen, waarom niet?

3. Bent u bereid bezwaar te maken bij de Amerikaanse regering tegen dergelijke onethische tests? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u uitsluiten dat Nederlandse troepen gebruik zullen maken (in de toekomst) van vindingen waarbij voor militaire doeleinden aangepaste dieren worden ingezet? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u met mij van mening dat wij onze militaire bondgenoten aan moeten spreken op het misbruik van dieren? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.nu.nl/wetenschap/2103240/amerikaans-leger-test-afstand-bestuurbaar-insect-.html

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 16 nov. 2019

Antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Defensie over het gebruik van op afstand bestuurbare insecten door het Amerikaanse leger.

1. Kent u het bericht «Amerikaans leger test op afstand bestuurbaar insect»?

Ja

2. Deelt u de mening dat het onethisch is om dieren aan te passen aan de militaire wensen van de mens, zoals in dit geval? Zo nee, waarom niet? en 4. Kunt u uitsluiten dat Nederlandse troepen (in de toekomst) gebruik zullen maken van vindingen waarbij voor militaire doeleinden aangepaste dieren worden ingezet? Zo nee, waarom niet?

Nederland hecht aan een respectvolle omgang met dieren. Dit is vastgelegd in de Kabinetsnota «nota dierenwelzijn» en de Wet op dierproeven. Indien overwogen zou worden dieren voor militaire doeleinden in te zetten, moet er een gedegen afweging worden gemaakt van het militaire belang en de veiligheid van de eigen militairen enerzijds en het welzijn en de intrinsieke waarde van het dier anderzijds.

3. Bent u bereid bezwaar te maken bij de Amerikaanse regering tegen dergelijke onethische tests? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 5. Deelt u de mening dat wij onze militaire bondgenoten aan moeten spreken op het misbruik van dieren? Zo nee, waarom niet?

Experimenten voor defensiedoeleinden zijn in eerste instantie een nationale zaak. Ook in de Verenigde Staten is er nationale wetgeving over dierproeven, waarbij aandacht wordt besteed aan het welzijn van het dier. Het al dan niet uitvoeren van dergelijke experimenten is afhankelijk van nationaal beleid en nationale wetgeving.