Kamer­vragen aan de minister van LNV over inno­va­tie­sub­sidie varkens- en pluim­vee­sector


Indiendatum: apr. 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van LNV over innovatiesubsidie varkens- en pluimveesector.

  1. Is het waar dat uw ministerie subsidieaanvragen voor innovatie in de veehouderij open stelt van 15 mei- 12 juli? (1)

  2. Kunt u aangeven welke criteria in de subsidievoorwaarden zijn opgenomen die direct samenhangen met het bevorderen van dierenwelzijn? Kunt u tevens aangeven welke criteria zijn opgenomen over het bestrijden of voorkomen van milieuschade? Acht u deze criteria toereikend, mede gelet op het feit dat het departement van VROM vlees heeft aangeduid als het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket?

  3. Is het correct dat voor innovaties in de melkveehouderij 2 miljoen euro beschikbaar is en voor de varkens-, pluimvee en konijnenhouderij 3,3 miljoen euro? Hoe verhouden zich deze bedragen ten opzichte van bedragen die worden uitgetrokken voor stimuleringsmaatregelen voor innovaties binnen de biologische houderijsystemen?

  4. Deelt u de mening dat innovatiesubsidies voor de veehouderijsector ten alle tijde gericht dienen te zijn op het verkleinen van de milieubelasting en een verhoging van het dierenwelzijn en dat de subsidieaanvragen daar op moeten worden beoordeeld? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, waarom niet?

  5. Bent u bereid bij de beoordeling van de aanvragen een zwaarder gewicht toe te kennen aan criteria op het gebied van het verbeteren van dierenwelzijn en milieu? Zo ja, op welke wijze, zo neen, waarom niet?

  6. Bent u bereid bij de subsidietoekenning de wens van de kamer om dierenwelzijn toe te voegen aan de criteria voor MVO zwaar mee te laten wegen? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, waarom niet?

(1) www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=17634

Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 9 mei 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over een innovatiesubsidie voor de varkens- en pluimveesector.

1

Is het waar dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie¬aanvragen voor innovatie in de veehouderij openstelt van 15 mei-12 juli 2007?

Ja.

2

Kunt u aangeven welke criteria in de subsidievoorwaarden zijn opgenomen die direct samenhangen met het bevorderen van dierenwelzijn? Kunt u tevens aangeven welke criteria zijn opgenomen over het bestrijden of voorkomen van milieuschade? Acht u deze criteria toereikend, mede gelet op het feit dat het departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vlees heeft aangeduid als het meest milieu¬belastende onderdeel van het voedselpakket?

De module ‘Samenwerking bij innovatie’ maakt het mogelijk subsidies te verstrekken voor de ontwikkeling van nieuwe producten (vlees, eieren), procédés en technologieën in de intensieve veehouderij. De subsidies zijn bedoeld om voorloperbedrijven financieel te ondersteunen bij innovaties die gericht zijn op het vergroten van de duurzaamheid van de intensieve veehouderijproductie. Naast dierenwelzijn en het terugdringen van de emissies naar het milieu gaat het ook om innovaties op het terrein diergezondheid (preventie), energie, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van producten met toegevoegde waarde.

3

Is het correct dat voor innovaties in de melkveehouderij 2 miljoen euro beschikbaar is en voor de varkens-, pluimvee- en konijnenhouderij 3,3 miljoen euro? Hoe verhouden zich deze bedragen ten opzichte van de bedragen die worden uitgetrokken voor stimulerings¬maatregelen voor innovaties binnen de biologische houderijsystemen?

Ja.

Voor stimuleringsmaatregelen voor innovaties binnen de biologische landbouw is 550.000 euro beschikbaar.

4

Deelt u de mening dat innovatiesubsidies voor de veehouderijsector te allen tijde gericht dienen te zijn op het verkleinen van de milieubelasting en een verhoging van het dieren¬welzijn en dat de subsidieaanvragen daar op moeten worden beoordeeld? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, waarom niet?

Nee.

De subsidies zijn bedoeld om voorloperbedrijven financieel te ondersteunen bij innovaties die gericht zijn op het vergroten van de duurzaamheid van de intensieve veehouderij¬productie. Naast dierenwelzijn en milieu gaat het bij duurzaamheid in deze sector ook om innovaties op het terrein van verbeteren van de diergezondheid (preventieve maat¬regelen), energie, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van producten met toegevoegde waarde. Een aanvraag komt eerder in aanmerking voor een innovatie¬subsidie naarmate het een meer innovatief karakter heeft, er meer technisch of economisch perspectief is op toepassing op praktijkschaal en een grotere kans heeft op toepassing door andere ondernemingen in de sector.

5

Bent u bereid bij de beoordeling van de aanvragen een zwaarder gewicht toe te kennen aan criteria op het gebied van het verbeteren van dierenwelzijn en milieu? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

6

Bent u bereid bij de subsidietoekenning de wens van de Kamer om dierenwelzijn toe te voegen aan de criteria voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zwaar mee te laten wegen? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo neen, waarom niet?

Ik ben bereid na te gaan of op basis van de Nota dierenwelzijn, die komend najaar zal verschijnen, in het Openstellingsbesluit regeling LNV-subsidies 2008 voor de module ‘samenwerking bij innovatie’ een zwaarder gewicht toegekend moet worden aan innovaties die gericht zijn op een verdere verbetering van dierenwelzijn in de intensieve veehouderij.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over verrijkte kooien

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over vaccinaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer