Kamer­vragen aan de minister van LNV over in beslag genomen honden


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over in beslag genomen honden

1. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rond de agressietest voor agressieve honden?

2. Kunt u aangeven of de test al gevalideerd is en of er gedragsdeskundigen van verschillende kennisinstituten betrokken zijn bij ontwikkeling en validatie van de test?

3. Is het waar dat sommige in beslag genomen honden, bij afwezigheid van hun baasje, niet benaderbaar zijn na inbeslagname en daarom geëuthanaseerd worden zonder gedragstest? Zo neen, wat is dan de procedure in dergelijke gevallen?

4. Ziet u mogelijkheden de baas van in beslag genomen honden te betrekken bij de agressietest? Zo ja, op welke wijze?Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid de baas in staat te stellen een externe deskundige (bijvoorbeeld een hondentrainer) in te schakelen om de mate van handelbaarheid van de hond te beïnvloeden? Zo ja, volgens welk protocol? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven of er honden worden geëuthanaseerd volgens de regeling wanneer ze niet te testen zijn volgens de (nog niet gevalideerde) testmethode?

7. Kunt u aangeven welk bedrag is uitgetrokken voor het ontwikkelen van de gedragstest en de validatie daarvan en of deze procedure openbaar is aanbesteed? Zo ja, kunt u specifiek zijn in bedragen en wijze van aanbesteden? Zo neen, waarom niet?

8. Kunt u aangeven welke protocollen gevolgd dienen te worden bij de opslag van in beslag genomen honden en wanneer de agressietest wordt uitgevoerd? Zo ja, op basis van welke wetenschappelijke adviezen zijn deze protocollen opgesteld? Zo neen, waarom niet?

9. Kunt u aangeven welk bedrag is uitgetrokken voor de opslag van in beslag genomen honden op jaarbasis? Zo ja, kunt u specifiek zijn in bedragen en wijze van aanbesteden? Zo neen, waarom niet?

10. In welke mate wordt rekening gehouden met het welzijn van het dier in de opslag, met het oog op voldoende beweging, aandacht en frisse lucht, en hoe wordt hierop toegezien?

11. Deelt u de mening is dat voor het welzijn van het dier en het succes van rehabilitatie het belangrijk is dat er voldoende professionele trainers met de honden werken? Zo ja, is het waar dat honden in de opslag niet een verplicht socialisatieprogramma ondergaan en het grootste deel van de omgang met de honden door vrijwilligers wordt gedaan en niet door professionele trainers? Zo neen, waarom niet?

12. Vindt er controle plaats van de opslaghouders en opslaglocaties? Zo ja, door wie, op welke termijn en kunnen die rapportages -zonder de privacy van de opslaghouders te schenden- worden ingezien? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over in beslag genomen honden. De antwoorden worden mede verstuurd namens de minister van Justitie.

Vraag 1
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is rond de agressietest voor agressieve honden?

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten of de test al gevalideerd is en of er gedragsdeskundigen van verschillende kennisinstituten betrokken zijn bij ontwikkeling en validatie van de test?

Antwoord vraag 1 en 2
Honden die naar aanleiding van een (bijt)incident in verband met het strafrechtelijk onderzoek in beslag zijn genomen, worden in opdracht van het Openbaar Ministerie onderworpen aan een gedragstest. Zoals ik u in mijn brief van 10 september 2008 (TK 2007-2008, 28 286, nr. 229) heb uiteengezet, maakt de gedragstest onderdeel uit van het risico-assessment dat door internationaal erkende gedragsdeskundigen is ontwikkeld om het gedrag van in beslag genomen honden te kunnen beoordelen op risico’s voor de maatschappij. De groep gedragsdeskundigen vertegenwoordigt diverse kenniscentra (onder meer de Universiteiten van Utrecht en Wageningen en de European College of Veterinary Behaviour Medicine).

Naast de gedragstest worden als onderdeel van het risico-assessment tevens meegewogen het proces-verbaal waarin - indien van toepassing - het bijtincident wordt beschreven, alsmede de door de hond aangerichte schade en het gedrag van de eigenaar en andere personen rond het incident, een rapportage van de opslaghouder over het gedrag van de hond in de opvang en een rapportage van de dierenarts over de gezondheidstoestand van de hond en, voor zover bekend, gegevens over de eigenaar en diens leefomgeving.

De gedragstest is afgeleid van de deels reeds gevalideerde asielhondentest van Van der Borg[1]. Er wordt overleg gevoerd met gedragsdeskundigen over de mogelijkheden om te komen tot een compleet gevalideerde gedragstest voor in beslag genomen honden. Hierbij zij evenwel opgemerkt dat de groep in beslag genomen honden zo specifiek is dat door de deskundigen wordt betwijfeld of een complete validatie, eventueel met gebruikmaking van een andere groep (controle) honden, mogelijk is.

Vraag 3
Is het waar dat sommige in beslag genomen honden, bij afwezigheid van hun baasje, niet benaderbaar zijn na inbeslagname en daarom geëuthanaseerd worden zonder gedragstest? Zo nee, wat is de procedure in dergelijke gevallen?

Vraag 6
Kunt u uiteenzetten of er honden worden geëuthanaseerd volgens de regeling wanneer ze niet te testen zijn volgens de (nog niet gevalideerde) testmethode?

Antwoord vraag 3 en 6
Slechts bij een zeer beperkt aantal honden blijkt dat zij zich slecht kunnen aanpassen aan de omstandigheden in een kennel en/of te agressief zijn om de gehele gedragstest te doorlopen, zonder dat onacceptabele risico’s voor de gedragsdeskundige en de opslaghouder ontstaan. In een enkel geval is het voorgekomen dat door de gedragsdeskundigen een euthanasieadvies is gegeven zonder dat een gehele gedragstest is uitgevoerd Dit advies is gebaseerd op gegevens omtrent het bijtincident, het gedrag van de eigenaar en het waargenomen gedrag van de hond tijdens opslag, alsmede het welzijn van de hond. Het Openbaar Ministerie volgt het euthanasieadvies in beginsel op als de honden niet onderworpen kunnen worden aan de agressietest.

Vraag 4
Ziet u mogelijkheden de baas van in beslag genomen honden te betrekken bij de agressietest? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid de baas in staat te stellen een externe deskundige (bijvoorbeeld een hondentrainer) in te schakelen om de mate van handelbaarheid van de hond te beïnvloeden? Zo ja, volgens welk protocol? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11
Deelt u de mening dat voor het welzijn van het dier en het succes van rehabilitatie het belangrijk is dat er voldoende professionele trainers met de honden werken? Zo ja, is het waar dat honden in de opslag niet een verplicht socialisatie­programma ondergaan, en het grootste deel van de omgang met de honden door vrijwilligers wordt gedaan en niet door professionele trainers? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4, 5 en 11
Het is niet noodzakelijk om de eigenaar van de hond bij het risico-assesment te betrekken. Immers, dit assessment bestaat uit verschillende onderdelen waarbij het belang van de aanwezigheid van de eigenaar slechts beperkt is. Uit onderzoek blijkt dat het niet aanwezig zijn van de eigenaar bij een assessment in het algemeen valide resultaten oplevert. Bovendien is uit ervaring gebleken dat de aanwezigheid van eigenaren van honden een ordelijk en veilig verloop van de gedragstest kan hinderen. De eigenaar kan aan de strafrechter verzoeken om op zijn kosten de hond te onderwerpen aan een gedragstest door een externe deskundige. Een dergelijk verzoek wordt in de regel gehonoreerd.Rehabilitatie is niet het doel van de opslag bij inbeslagname van honden. Bij inbeslagname staat de veiligheid van de samenleving voorop. Daarnaast is het welzijn van de hond eveneens van belang. Zie hiervoor het antwoord op de vragen 9, 10 en 12.
Ik zie dan ook geen reden om de honden in de opslag aan een verplicht socialisatieprogramma te onderwerpen. Het personeel en de vrijwilligers op de opvanglocaties zijn voldoende toegerust om goed met de dieren om te gaan.

Vraag 7
Kunt u toelichten welk bedrag is uitgetrokken voor het ontwikkelen van de gedragstest en de validatie daarvan, en of deze procedure openbaar is aanbesteed? Zo ja, kunt u specifiek zijn in de bedragen en de wijze van aanbesteden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Voor het ontwikkelen van het risico-assessment heb ik in 2008 een bedrag van € 56.624,- uitgetrokken. Het betrof een opdracht voor onderzoek en ontwikkeling waarvan de resultaten niet enkel ter beschikking staan voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), als gevolg waarvan aanbesteding niet aan de orde is.

Vraag 8
Kunt u uiteenzetten welke protocollen gevolgd dienen te worden bij de opslag van in beslag genomen honden en wanneer de agressietest wordt uitgevoerd? Zo ja, op basis van welke wetenschappelijke adviezen zijn deze protocollen opgesteld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Met de opslaghouders heb ik contractueel afspraken gemaakt over het proces vanaf binnenkomst van de hond bij de opslaghouder. Alle honden die in beslag zijn genomen, worden bij de opslaghouders door een dierenarts onderzocht, die daarvan een gestandaardiseerde rapportage maakt. Eventuele ziektekundige problemen worden behandeld. Daarnaast wordt er een voortgangscontrolelijst bijgehouden door de opslaghouder waarin dagelijks de gegevens betreffende de gezondheidscontrole van alle dieren en eventuele andere bevindingen worden vastgelegd. Er wordt een termijn van rond de vier weken in acht genomen vanaf het moment van inbeslagname voordat de gedragstest wordt uitgevoerd. De gedragsdeskundigen hebben op basis van wetenschappelijk onderzoek aangegeven dat het testen van honden vrijwel direct na inbeslagname een waarschijnlijk minder goed beeld op zal leveren van de gedragsmogelijkheden van de hond.

Vraag 9
Kunt u expliciteren welk bedrag is uitgetrokken voor de opslag van in beslag genomen honden op jaarbasis? Zo ja, kunt u specifiek zijn in de bedragen en wijze van aanbesteden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
In welke mate wordt rekening gehouden met het welzijn van het dier in de opslag, met het oog op voldoende beweging, aandacht en frisse lucht, en hoe wordt hierop toegezien?

Vraag 12
Vindt er controle plaats van de opslaghouders en opslaglocaties? Zo ja, door wie, en op welke termijn kunnen die rapportages - zonder de privacy van de opslaghouders te schenden - worden ingezien? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden vraag 9, 10 en 12
Voor de opvang van alle in beslag genomen gezelschapsdieren is in 2010 een bedrag van in totaal € 1.300.000 uitgetrokken. De opvang van in beslag genomen gezelschapsdieren is openbaar aanbesteed. Uit deze aanbestedingsprocedure zijn verschillende opvanglocaties naar voren gekomen waarmee ik een contract heb afgesloten ten behoeve van de opvang van in beslag genomen gezelschapsdieren.

De opslaghouders dienen te voldoen aan de eisen uit het Honden- en kattenbesluit en enkele aanvullende eisen in het kader van de aanbestedingsprocedure. De dieren hebben per dag minimaal twee visuele en fysieke contactmomenten met verzorgers en daarnaast worden de honden elke dag in een speelweide uitgelaten. Voorts dienen alle honden de beschikking te hebben over een binnen- en een buitenverblijf.

Door de Algemene Inspectiedienst vinden er controles plaats in het kader van het Honden- en kattenbesluit. Controle op contractuele afspraken gebeurt door de Dienst Regelingen.

De gedragsdeskundigen die de opslaghouders zeer regelmatig bezoeken, hebben geconstateerd dat de honden banden hebben gevormd met en enthousiast toenadering zoeken tot het asielpersoneel dat hen aanhaalt, met hen wandelt en met hen speelt.

Controlegegevens van de Algemene Inspectiedienst en Dienst Regelingen over opslaghouders en locaties, worden niet actief openbaar gemaakt. Niet alle controlegegevens zijn geschikt voor openbaarmaking. Eventuele verzoeken van burgers tot openbaarmaking zullen worden behandeld volgens de kaders van de Wet openbaarheid van bestuur.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van VROM, LNV en van Financiën over de aantasting van biodiversiteit door de akkerbouw

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over een handelsverbod voor de blauwvintonijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer