Kamer­vragen aan de minister van LNV over illegaal uitge­zette uitheemse eekhoorns


Indiendatum: jun. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over illegaal uitgezette uitheemse eekhoorns

  1. Kent u het bericht “Illegaal uitheemse eekhoorns uitgezet” ?
  2. Kunt u aangeven of is opgetreden tegen deze vorm van welbewuste en illegale faunavervalsing? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
  3. Hoe beoordeelt u de uitspraak van de initiatiefnemer “die boete neem ik op de koop toe”?
  4. Deelt u de mening dat de huidige strafmaat voor faunavervalsing niet afdoende en onvoldoende afschrikwekkend is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om faunavervalsing op meer effectieve wijze tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat de vrije verkoop van exotische dieren in Nederland aan banden gelegd zou moeten worden om vormen van faunavervalsing als deze tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven wat de gevolgen zouden kunnen zijn van het uitzetten van uitheemse eekhoorns voor de inheemse populatie? Kunt u daarbij aangeven hoe groot de kans is dat de uitheemse populatie de inheemse populatie van eekhoorns verdringt?

Indiendatum: jun. 2008
Antwoorddatum: 9 jul. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Thieme (PvdD) over illegaal uitgezette uitheemse eekhoorns.

1
Kent u het bericht “Illegaal uitheemse eekhoorns uitgezet”?

Ja.

2
Kunt u uiteenzetten of is opgetreden tegen deze vorm van welbewuste en illegale faunavervalsing? Zo ja, op welke wijze?

Ja. Ik verwijs hiervoor naar antwoord 3 op de vragen van het lid Van Gent (GroenLinks), (kenmerk DN.2008/1991).

3
Hoe beoordeelt u de uitspraak van de initiatiefnemer “die boete neem ik op de koop toe”?

Ik heb begrepen dat de initiatiefnemer ondertussen zelf ook de consequenties van zijn actie inziet. Ik hoop vooral dat het nu voor iedereen duidelijk is dat ecologische risico’s verbonden zijn aan dergelijke acties.


4
Deelt u de mening dat de huidige strafmaat voor faunavervalsing niet afdoende en onvoldoende afschrikwekkend is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om faunavervalsing op meer effectieve wijze tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?

Nee, de strafmaat is voldoende. Ik verwacht dat de boete in dit geval, zeker in combinatie met de bestuurlijke maatregel die ik heb opgelegd, afschrikwekkend werkt.
Dat blijkt ook uit het feit dat de initiatiefnemer daaraan gehoor heeft gegeven.
Ik verwacht bovendien een preventieve werking van de publiciteit die de media aan deze zaak hebben gegeven. Verder wil ik de bewustwording bij burgers vergroten over de ecologische schade door exotische soorten. Hieraan besteedt ondermeer het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapdieren aandacht.

5
Deelt u de mening dat de vrije verkoop van exotische dieren in Nederland aan banden gelegd zou moeten worden om vormen van faunavervalsing als deze tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Zolang handelaren en eigenaren zorgvuldig met exotische dieren omgaan is het risico van faunavervalsing beperkt. De Flora- en faunawet biedt wel de mogelijkheid om het houden van en handelen in risicovolle, exotische planten en dieren te verbieden.

6
Kunt u uiteenzetten hoe groot de kans is dat de uitheemse populatie de inheemse populatie van eekhoorns verdringt?

Van de tien uitgezette eekhoorns zijn er inmiddels drie overleden. Vier dieren zijn al gevangen. Dit betekent dat erop dit moment nog drie eekhoorns niet gevangen zijn.
Ik verwacht dat het ook lukt deze dieren te vangen of dat deze dieren mogelijk inmiddels zijn overleden. Schade aan de inheemse populatie verwacht ik dan ook niet.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over toename van het aantal aanrijdingslachttoffers onder dieren

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over gesjoemel met herkomst eieren op markt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer