Kamer­vragen aan de minister van LNV over gesjoemel met herkomst eieren op markt


Indiendatum: jun. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit over gesjoemel met herkomst eieren op markt

  1. Kent u het bericht “Marktkooplui sjoemelen met scharreleieren ?
  2. Is het waar dat de VWA erkent “dat er wordt gesjoemeld met eieren op de markt, maar er zelf niets meer tegen kan doen omdat de controle de taak is van het Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, dat nog niet aan marktbezoeken is toegekomen”?
  3. Acht u het correct dat de sector zichzelf controleert en aangeeft daar in onvoldoende mate aan toe te komen?
  4. Hoe beziet u een en ander in het licht van uw besluit om kippenhouders minder te controleren en uw brief over medebewind dierenwelzijnswetgeving waarin u aangeeft als verantwoordelijk minister direct te willen kunnen worden aangesproken?
  5. Bent u bereid zelf onderzoek in te stellen naar gesjoemel met legbatterij-eieren die onder valse vlag worden aangeboden, wanneer het Controlebureau in gebreke mocht blijven? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: jun. 2008
Antwoorddatum: 30 jun. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, toekomen de antwoorden op de Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over gesjoemel met herkomst van eieren op markten.

1
Kent u het bericht ‘Marktkooplui sjoemelen met scharreleieren”?

Ja.

2
Is het waar dat de VWA erkent ‘dat er wordt gesjoemeld met eieren op de markt, maar er zelf niets meer tegen kan doen omdat de controle de taak is van het Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, dat nog niet aan marktbezoeken is toegekomen’?

Het Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) is met ingang van
28 september 2007 bevoegd op grond van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 de controle van de Europese handelsnormen voor eieren uit te voeren bij de consumentenverkoop¬punten zoals de supermarkten en de ambulante eierhandel op weekmarkten. Het CPE treft op dit moment voorbereidingen voor een systematisch controleprogramma voor de ambulante eierhandel. Op basis van risicoanalyses worden alle handelaren één keer in de vijf jaar gecontroleerd. Wanneer de controleresultaten daar aanleiding toe geven, zal het CPE de controlefrequentie verhogen. Daarnaast voert het CPE op basis van meldingen en klachten van consumenten of organisaties op dit moment fysieke controles uit op markten.
De VWA heeft voor het toezicht op de naleving van de handelsnormen voor eieren een vangnetfunctie. Op grond van artikel 15 van de Landbouwkwaliteitswet in relatie tot artikel 26 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 heeft de VWA de bevoegdheid om overtredingen van de handelsnormen voor eieren te constateren en hierbij zijn toezicht¬houdende bevoegdheden in te zetten. Overtredingen van de handelsnormen worden doorgegeven aan het CPE. Het CPE handelt een overtreding vervolgens middels de reguliere instrumenten (landbouw kwaliteitswet) af.
3 en 4
Acht u het correct dat de sector zichzelf controleert en te kennen geeft daarin onvoldoende mate toe te komen?

Hoe beziet u een en ander in het licht van uw besluit om kippenhouders minder te contro¬leren en uw brief over medebewind dierenwelzijnswetgeving waarin u aangeeft als verant¬woordelijk minister direct te willen kunnen worden aangesproken?

Er is geen sprake van controle door de sector zelf. Het CPE is op grond van de Landbouw¬kwaliteitswet aangewezen als bevoegde controle instelling en is in dat licht een zelf¬standig bestuursorgaan. De Landbouwkwaliteitswet en de onderliggende regelgeving bieden een strak wettelijk kader ten aanzien van de wijze waarop het CPE haar controle¬taak moet invullen. De eindverantwoordelijkheid voor deze regelgeving en een goede uitvoering van deze regelgeving ligt bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedsel¬kwaliteit.
Het recent getekende Toezicht op Controle arrangement, dat overigens alleen betrekking heeft op legpluimveebedrijven en niet op andere schakels in de eierketen, en mijn brief over medebewind dierenwelzijnswetgeving doen aan deze verantwoordelijkheid niets af.

5
Bent u bereid zelf onderzoek in te stellen naar gesjoemel met legbatterij eieren die onder valse vlag worden aangeboden, wanneer het CPE in gebreke mocht blijven? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Ik zie geen aanleiding om naast het uitvoeren van het controleprogramma door het CPE, aanvullend onderzoek in te stellen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg