Kamer­vragen aan de minister van LNV over hormo­nen­maffia


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over hormonenmaffia

1. Kent u de berichten ‘Hormonenmaffia blijft massaal vlees bevuilen1'?

2. Klopt het dat het jaarverslag 2008 van de multidisciplinaire hormonencel van de FAVV meldt : "Het aantal vastgestelde inbreuken van illegale vetmesting is gedaald. Maar het aantal 'aanwijzingen' daalde niet"?

3. Is het juist dat er hormonencocktails en lichaamseigen stoffen tot groeibevordering op de markt zijn die bij illegaal gebruik vrijwel niet op te sporen zijn?

4. Klopt het dat de FAVV stelt machteloos te moeten toezien en dat de politie ‘andere prioriteiten heeft’? Zo ja, bent u bereid in overleg te treden met uw Belgische ambtgenoot om aan te dringen op maatregelen? Zo neen, welke aanwijzingen heeft u voor voldoende adequaat toezicht?

5. Kunt u aangeven hoeveel Belgisch vlees (en van welke soorten) afgelopen jaar in Nederland geïmporteerd is?

6. Kunt u aangeven hoe zeker u weet dat genoemde illegale praktijken niet ook in Nederland plaatsvinden gelet op de korte afstand van Nederland en de open grens?

7. Kunt u aangeven hoe scherp het toezicht van de VWA is op het gebruik van verboden groeihormonen in de Nederlandse veehouderij en tot hoeveel processen verbaal dat heeft geleid in het afgelopen jaar?

8. Bent u bereid tot een importstop op Belgisch vlees wanneer blijkt van voortdurende misstanden op het gebied van illegaal hormoongebruik? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid875914/hormonenmaffia-blijft-massaal-vlees-bevuilen-2.aspx ; http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1023987/2009/11/02/Hormonenmaffia-blijft-vlees-bevuilen.dhtml

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 2 nov. 2009

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 23 november 2009)

1
Ja.

2
Ja.

3
Ja. In de Nota Diergeneesmiddelen (Kamerstuk 2009–2010, 29683, nr. 39) heb ik u reeds gemeld dat het
moeilijk is om verboden stoffen met een hormonale werking op te sporen, omdat steeds weer nieuwe stoffen
met een dergelijke werking worden ontwikkeld. Omdat deze stoffen moeilijker in het laboratorium zijn op
te sporen, heb ik het onderzoek naar forensische monsters en de ontwikkeling van analysemethoden
voor dit soort monsters geïntensiveerd.

4
Bij mij is niet bekend dat de Belgische politie een lagere prioriteit toekent aan dit onderwerp. Op diverse niveaus onderhoud ik contacten met de Belgische overheid en op grond daarvan heb ik geen redenen om te twijfelen aan de aanpak van de Belgische autoriteiten.

5
In 2008 zijn vanuit België en Luxemburg in Nederland geïmporteerd:
(Bron: CBS, in 1000 kg netto gewicht)

Rund- en kalfsvlees 26 620
Varkensvlees 21 654
Paardenvlees 4 476
Schapen- en geitenvlees 3 006

6
Omdat het hier gaat om illegale handelingen die per definitie niet in de openbaarheid worden uitgevoerd,
kan ik niet met zekerheid uitsluiten dat ze ook in Nederland voorkomen.Op slachthuizen vindt risicogebaseerd toezicht plaats waarbij de focus ligt op het bemonsteren van verdachte dieren.

7
In de Nota Diergeneesmiddelen heb ik reeds uiteengezet hoe de VWA toezicht houdt in het kader van het
Nationaal Plan Residuen. Deze onaangekondigde controles zijn zowel steekproefsgewijs, als via gerichte monsternames. De nietconforme bevindingen worden aan de Algemene Inspectiedienst (AID) gemeld zodat handhavend kan worden opgetreden. In 2008 heeft de AID vijftien onderzoeken ingesteld met betrekking tot hormonen. In twee gevallen is er intensief samengewerkt met de FAVV. In drie gevallen is er proces-verbaal opgemaakt, maar bij één zaak zal niet tot vervolging worden overgegaan. De sector controleert ook zelf op het
voorkomen van kritische stoffen, waaronder hormonen, in (vlees van) kalveren en varkens op basis van de
Verordening monitoring kritische stoffen bij kalveren, respectievelijk varkens (PVV) 2008. In 2008 heeft LNV
één melding vanuit deze monitoringsprogramma’s ontvangen.

8
Ten eerste wil ik opmerken dat uit het activiteitenverslag 2008 van het FAVV niet blijkt dat er sprake is van
voortdurende misstanden op het gebied van illegaal hormoongebruik. Daarnaast merk ik op dat het hanteren van een invoerverbod ten aanzien van vlees uit België in strijd is met het EG-verdrag, omdat dit een niet toegestane belemmering van de interne markt vormt. Indien bij controles van het vlees geconstateerd wordt dat het vlees verboden stoffen bevat, wordt uiteraard opgetreden. Overigens zal de samenwerking tussen de AID en het FAVV bij de aanpak van verboden stoffen, ook in de toekomst voortgezet worden.