Kamer­vragen aan de minister van Binnen­landse Zaken over een voor­lich­tings­folder over jagen op de site van de politie Rijnmond


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Binnenlandse Zaken over een voorlichtingsfolder over jagen op de site van de politie Rijnmond

1. Kent u de online voorlichtingsfolder ‘jagen’, zoals weergegeven op de site van politie Rijnmond1?

2. Is het juist dat er meer uitgaven van de KNJV op de site worden weergegeven2?

3. Is het juist dat deze folder wordt uitgegeven door een belangenorganisatie, te weten de Koninklijke Nederlandse jagers vereniging? Zo neen, wie is dan verantwoordelijk voor de inhoud van de folder?

4. Bent u met mij van mening dat in deze folder geen sprake is van objectieve informatie, maar van promotie voor een activiteit en organisatie die maatschappelijk niet onomstreden is? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u met mij van mening dat de voorlichting van de politie waardevrij behoort te zijn en geen partij zou moeten kiezen voor standpunten die maatschappelijk niet onomstreden zijn? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven waarom de politie op haar site wel informatie weergeeft van de KNJV maar geen plaats biedt aan kritische informatie over jacht zoals bijvoorbeeld van de Faunabescherming of de Dierenbescherming? Bent u met mij van mening dat burgers hiermee een onevenwichtig beeld gepresenteerd krijgen vanuit een publieke, gezaghebbende organisatie? Zo neen, waarom niet?

7. Kunt u aangeven of er meer politiekorpsen zijn die propaganda- of voorlichtingsmateriaal van de KNJV verspreiden?

8. Bent u bereid politiekorpsen te verbieden propagandamateriaal van organisaties als de KNJV te verspreiden, gelet op de waardevrijheid die een correcte taakuitoefening vergt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1 www.politie-rijnmond.nl/Bijzondere_wetten/pdf/jagen-folder.pdf
2 www.politie-rijnmond.nl/Bijzondere_wetten/pdf/knjv-gedragfolder.pdf ; www.politie-rijnmond.nl/Bijzondere_wetten/pdf/knjv-reefolder.pdf

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 18 nov. 2009

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen gesteld door het lid Thieme binnengekomen op 29 oktober 2009.

Vraag 1 - 3
Kent u de online voorlichtingsfolder ‘jagen’, zoals weergegeven op de website van politie Rijnmond?

Is het waar dat er meer uitgaven van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) op de site worden weergegeven?

Is het waar dat deze folder wordt uitgegeven door een belangenorganisatie, te weten de KNJV? Zo nee, wie is dan verantwoordelijk voor de inhoud van de folder?

Antwoord
Ja

Vraag 4
Deelt u de mening dat in deze folder geen sprake is van objectieve informatie, maar van promotie voor een activiteit en organisatie die maatschappelijk niet onomstreden is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja en nee. De folder is een samenstel van een feitelijke weergave van wat jagen inhoudt, welke gedragsregels daarbij horen en van promotie van de activiteiten van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.

Vraag 5
Deelt u de mening dat de voorlichting van de politie waardevrij behoort te zijn en geen partij zou moeten kiezen voor standpunten die maatschappelijk niet onomstreden zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja. Voorlichting van de politie zelf dient waardevrij te zijn. Dat laat onverlet dat het een politieregio vrijstaat om brochures op te nemen die het relevant acht voor het geven van voorlichting zoals in dit geval over bijzondere wetten. Het opnemen van een folder van een belangenvereniging zoals de KNJV houdt niet in dat de regio Rotterdam-Rijnmond de standpunten van de KNJV overneemt.

Vraag 6
Kunt u aangeven waarom de politie op haar website wel informatie weergeeft van de KNJV maar geen plaats biedt aan kritische informatie over jacht zoals bijvoorbeeld van de Faunabescherming of de Dierenbescherming? Deelt u de mening dat burgers hiermee een onevenwichtig beeld gepresenteerd krijgen vanuit een publieke, gezaghebbende organisatie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Dit onderdeel van de site is, voor zover ik kan oordelen, bedoeld om (nadere) informatie te geven over de werking van bijzondere wetten en niet om een maatschappelijke discussie te starten.

Vraag 7 en 8
Kunt u aangeven of er meer politiekorpsen zijn die propaganda- of voorlichtingsmateriaal van de KNJV verspreiden?

Bent u bereid politiekorpsen te verbieden propagandamateriaal van organisaties als de KNJV te verspreiden, gelet op de waardevrijheid die een correcte taakuitoefening vergt? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Het staat regio’s vrij om zelf invulling te geven aan hun websites .


DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Mevrouw dr. G. ter Horst