Kamer­vragen aan de minister van LNV over het toestaan van het uitzetten van edel­herten in het Meinweg gebied


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het toestaan van het uitzetten van edelherten in het Meinweg gebied

1. Is het waar dat Staatsbosbeheer bij u een ontheffingsverzoek heeft ingediend inzake het uitzetten van Edelherten in de Meinweg1 ?

2. Kunt u aangeven hoe u deze aanvraag beoordeelt? Wordt hierbij gebruik gemaakt van het rapport “Edelhert, kansrijk van Reinchswald tot Meinweg?” Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u aangeven of er in het ontheffingsverzoek inhoud wordt gegeven aan actief populatiebeheer bij wijze van schadebestrijding? Acht u het wenselijk dat hierover wordt gesproken zonder dat eerst alle andere opties zijn beoordeeld? Bent bereid alternatieven te laten onderzoeken?

4. Bent u bekend met de brief van milieuminister Eckhart Uhlenberg2 die aangeeft dat het draagvlak voor het uitzetten van edelherten in Duitsland ontbreekt? Welke conclusies verbindt u hieraan?

5. Bent u bereid van ontheffing af te zien als de dieren op Duits grondgebied vogelvrij zijn en bejaagd kunnen worden? Zo neen, waarom niet?

6. Is er al een faunabeheerplan opgesteld? Zo ja, bent u bereid van ontheffing af te zien als er op Duits grondgebied andere voorwaarden van toepassing zijn dan die beschreven worden in het faunabeheerplan? Zo neen, waarom niet?

1 Antwoord Gedeputeerde Staten Limburg (02-02-2010) inzake aanvraag ontheffing voor het uitzetten van Edelherten door Staatsbosbeheer in de Meinweg
2 brief d.d. 15-08-2009 van der Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 9 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het toestaan van het uitzetten van edelherten in het Meinweggebied (2010Z04827).

Vraag 1
Is het waar dat Staatsbosbeheer bij u een ontheffingsverzoek heeft ingediend inzake het uitzetten van edelherten in de Meinweg?[1]

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten hoe u deze aanvraag beoordeelt? Wordt hierbij gebruik gemaakt van het rapport “Edelhert, kansrijk van Reichswald tot Meinweg”? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De aanvraag is onder meer gebaseerd op bedoeld rapport. Dit rapport wordt daarom bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.

Vraag 3
Kunt u toelichten of er in het ontheffingsverzoek inhoud wordt gegeven aan actief populatiebeheer bij wijze van schadebestrijding? Acht u het wenselijk dat hierover wordt gesproken zonder dat eerst alle andere opties zijn beoordeeld? Bent u bereid alternatieven te laten onderzoeken?

Antwoord
Het gaat hier om een pilot met zeer lage populatiedichtheden. De kans op schade aan de landbouw en gevaarlijke verkeerssituaties is daarom zeer gering. Populatiebeheer is om die reden voorshands niet aan de orde. Het gaat hier echter wel om terreinen die niet zijn ingerasterd. Als op de langere termijn de populatie groter wordt, zal actief populatiebeheer noodzakelijk zijn om schade aan de landbouw te voorkomen en om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Vraag 4
Bent u bekend met de brief van milieuminister Eckhart Uhlenberg[2], die uiteenzet dat het draagvlak voor het uitzetten van edelherten in Duitsland ontbreekt? Welke conclusies verbindt u hieraan?

Vraag 5
Bent u bereid van ontheffing af te zien als de dieren op Duits grondgebied vogelvrij zijn en bejaagd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4 en 5
Ik ken bedoelde brief van de Duitse deelstaatminister van Nordrhein-Westfalen. Deze brief heeft betrekking op de bestaande situatie in het Duitse grensgebied. Die situatie is niet anders dan de bestaande Nederlandse situatie. Buiten de leefgebieden van het edelhert wordt een nulstand nagestreefd.

Het rapport “Edelhert, kansrijk van Reichswald tot Meinweg” is mede tot stand gekomen in opdracht van het deelstaatministerie van Nordrhein-Westfalen. Aan Duitse zijde is echter nog geen aanvraag ingediend voor het realiseren van een edelhertenleefgebied aansluitend aan het Meinweggebied. Ik sluit uit dat er in het Meinweggebied edelherten worden uitgezet zo lang aan de Duitse kant van de grens geen leefgebied is gerealiseerd.

De aanvraag van Staatsbosbeheer zal worden beoordeeld in overeenstemming met de Beleidslijn herintroducties.[3] Draagvlak is daarom een belangrijke afweging bij de beoordeling van de aanvraag. Goed nabuurschap noodzaakt om ook het al dan niet bestaan van draagvlak in het Duitse grensgebied mee te wegen bij de beoordeling van de aanvraag.

Vraag 6
Is er al een faunabeheerplan opgesteld? Zo ja, bent u bereid van ontheffing af te zien als er op Duits grondgebied andere voorwaarden van toepassing zijn dan die beschreven worden in het faunabeheerplan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Als de gevraagde ontheffing wordt verleend, zal in het faunabeheerplan een hoofdstuk over edelherten moeten worden opgenomen. Belanghebbenden in het Duitse grensgebied dienen bij de totstandkoming daarvan te worden betrokken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over de registratie van fok en handel in gezelschapsdieren in Nederland

Lees verder

Kamervragen aan de Minister van Justitie over Google street view

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer