Kamer­vragen aan de minister van LNV over de regi­stratie van fok en handel in gezel­schaps­dieren in Nederland


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de registratie van fok en handel in gezelschapsdieren in Nederland

1. Kunt u aangeven hoeveel fokkers van honden en katten er zijn geregistreerd bij het Bureau I&R-HKB? Kunt u daarbij een overzicht geven van het aantal dieren dat zij jaarlijks gezamenlijk fokken, onderverdeeld per diersoort? Zo neen, waarom niet?

2. Kunt u een schatting geven van het totale aantal gezelschapsdieren dat jaarlijks in Nederland wordt gefokt? Zo ja, kunt u daarbij een onderverdeling maken naar diersoort? Zo neen, waarom zijn deze gegevens niet bij u bekend?

3. Kunt u een schatting geven van het totale aantal gezelschapsdieren dat jaarlijks in Nederland wordt verhandeld? Zo ja, kunt u daarbij een onderverdeling maken naar diersoort en verkoopplaats? Zo neen, waarom zijn deze gegevens niet bij u bekend?

4. Kunt u aangeven of van het rapport van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren van de Raad voor Dieraangelegenheden, ‘Gedeelde zorg, feiten & cijfers’ uit 2006, is of wordt geactualiseerd?

5. Deelt u de constatering van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) dat een aantal belangrijke ontbrekende gegevens, waaronder aantallen raskonijnen, -knaagdieren en –vogels, aantallen bedrijfsmatige fokkers en kwekers, aantallen dieren die via internet/kranten worden verhandeld en de herkomst van de diverse gezelschapsdieren, nauwkeurig in kaart gebracht zou moeten worden? Zo ja, op welke wijze zou dit volgens u moeten worden gedaan en welke rol ziet u hierin weggelegd voor uw eigen departement? Zo neen, kunt u toelichten waarom u de aanbeveling van uw eigen adviesraad terzijde schuift?

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 15 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de registratie van fok en handel in gezelschapsdieren in Nederland.

Vraag 1
Kunt u uiteenzetten hoeveel fokkers van honden en katten zijn geregistreerd bij het Bureau Identificatie & Registratie Honden en Kattenbesluit (I&R-HKB)? Kunt u daarbij een overzicht geven van het aantal dieren dat zij jaarlijks gezamenlijk fokken, onderverdeeld naar diersoort? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het Bureau Identificatie & Registratie Honden- en kattenbesluit bestaat sinds 2004 niet meer. De werkzaamheden van het bureau zijn overgenomen door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Er staan op dit moment 326 hondenfokkers, 18 kattenfokkers en 34 fokkers van zowel honden als katten geregistreerd bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Een overzicht van het aantal dieren dat jaarlijks door fokkers en handelaars van honden en katten gefokt en verhandeld wordt, is niet beschikbaar. In 2004 is vrijstelling[1] verleend van de verplichting om per kwartaal opgave te doen van het aantal honden en katten dat in een bedrijfsinrichting of asiel wordt gehouden omdat verplichting leidde tot hoge administratieve lasten en in de handhavings­praktijk nauwelijks effectief bleek[2].

Zoals u weet, ben ik voornemens een identificatie- en registratieplicht voor honden verplicht te stellen. De beoogde inwerkingtreding van deze verplichting is 1 januari 2011. Vanaf dan is een duidelijker beeld mogelijk van het aantal honden dat in Nederland wordt gefokt en verhandeld.

Vraag 2
Kunt u een schatting geven van het totale aantal gezelschapsdieren dat jaarlijks in Nederland wordt gefokt? Zo ja, kunt u daarbij een onderverdeling maken naar diersoort? Zo nee, waarom zijn deze gegevens niet bij u bekend?

Vraag 3
Kunt u een schatting geven van het totale aantal gezelschapsdieren dat jaarlijks in Nederland wordt verhandeld? Zo ja, kunt u daarbij een onderverdeling maken naar diersoort en verkoopplaats? Zo nee, waarom zijn deze gegevens niet bij u bekend?

Vraag 5
Deelt u de constatering van de RDA dat een aantal belangrijke ontbrekende gegevens, waaronder aantallen raskonijnen, -knaagdieren en -vogels, aantallen bedrijfsmatige fokkers en kwekers, aantallen dieren die via internet/kranten worden verhandeld, en de herkomst van de diverse gezelschapsdieren, nauwkeurig in kaart gebracht zou moeten worden? Zo ja, op welke wijze zou dit volgens u moeten worden gedaan en welke rol ziet u hierin weggelegd voor uw eigen departement? Zo nee, kunt u toelichten waarom u de aanbeveling van uw eigen adviesraad terzijde schuift?

Antwoord vraag 2, 3 en 5
Het kunnen beschikken over exacte cijfers van aantallen verkochte, gefokte en gehouden gezelschapsdieren zou een meld- of registratieplicht van alle houders van gezelschapsdieren vergen voor elk dier dat wordt geboren of ingevoerd. Ook van particulieren met een incidenteel nestje. Een dergelijke plicht is een administratief zwaar middel dat voor zowel de overheid als voor de burger behoorlijke lasten met zich meebrengt en waarvan de effectiviteit sterk afhankelijk is van de mate van bereidheid tot naleving en bovendien zware eisen stelt aan handhaving en onderhoud. Ik ben hiertoe dan ook niet bereid.

Zoals u weet, wordt momenteel gewerkt aan de certificering van het bedrijfs­matige deel van de gezelschapsdierensector. Ter ondersteuning van het certificerings­systeem wordt een AMvB opgesteld welke het Honden- en kattenbesluit zal vervangen. Ik verwijs op dit punt naar de Voortgangsrapportage Dierenwelzijn aan uw Kamer d.d. 9 maart jl. (28286, nr. 381).

Vraag 4
Kunt u toelichten of het rapport van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA), ‘Gedeelde zorg, feiten & cijfers’ uit 2006, is of wordt geactualiseerd?

Antwoord
Ik ben niet voornemens het genoemde rapport te laten actualiseren. Begin 2008 heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden de toetsingscriteria voor advies­vragen aangepast. Daardoor valt het actualiseren van dit rapport nu buiten de focus van de RDA. Een alternatief rapport met actuele cijfers wordt uitgegeven door TNS NIPO. Dit instituut voert eens per twee jaar een onderzoek uit naar de aantallen huisdieren in Nederland.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over de voorgenomen teelt van gentech-aardappels door BASF

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het toestaan van het uitzetten van edelherten in het Meinweg gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer