Kamer­vragen aan de minister van LNV over het plan voor afschot van 325 damherten in de Kop van Schouwen


Indiendatum: jul. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het plan voor afschot van 325 damherten in de Kop van Schouwen

  1. Kent u het bericht `Aantal herten móet terug’1?
  2. Kunt u aangeven hoeveel dieren de hertenpopulatie in de Kop van Schouwen telt en hoe de populatiegrootte heeft gefluctueerd in de afgelopen vijf jaar? Wie is verantwoordelijk voor het monitoren van de populatiegrootte en in hoeverre zijn hier niet-belanghebbenden bij betrokken?
  3. Kunt u aangeven welke diervriendelijke maatregelen er door de provincie genomen zijn en worden om de populatie damherten te beperken en om overlast en gevaar voor mens en dier tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat intensieve jacht, mede gezien de versnelde populatie aanwas die hiervan een gevolg kan zijn, niet bezien kan worden als een duurzame langetermijnoplossing en dat juist ingezet zou moeten worden op duurzame vormen van populatiebeheer? Zo ja, bent u bereid hier passend beleid voor op te stellen? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  5. Deelt u de mening dat door investering in deugdzame omheining van het leefgebied van de hertenpopulatie en wildroosters de kans op verkeersongevallen door overstekende herten aanzienlijk verkleind kan worden? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens hiervoor te (laten) treffen? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  6. Deelt u de mening dat het ongewenst is dat ruim driehonderd damherten zullen worden afgeschoten, terwijl hiermee de oorzaak van het `probleem’ van roedelaanwas niet wordt aangepakt? Zo ja, bent u bereid om een onderzoek in te stellen naar duurzame methoden om de populatie damherten in de Kop van Schouwen te reguleren en de Kamer hierover binnen een termijn van drie maanden te informeren? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  7. Bent u bereid om met de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland in gesprek te gaan en hen actief aan te sporen om beleid te ontwikkelen voor duurzaam beheer en regulatie van de hertenpopulatie en niet over te gaan tot afschot van damherten? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  8. Bent u bereid onafhankelijk onderzoek te stimuleren of te doen uitvoeren ten aanzien van de populatiedynamiek van genoemde populatie damherten? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/3327899/Aantal-herten-moet-terug.ece

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 11 aug. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het plan voor afschot van 325 damherten in de Kop van Schouwen.

1
Kent u het bericht ‘Aantal herten móet terug’?

Ja.

2
Kunt u uiteenzetten hoeveel dieren de hertenpopulatie in de Kop van Schouwen telt en hoe de populatiegrootte heeft gefluctueerd in de afgelopen vijf jaar? Wie is verantwoordelijk voor het monitoren van de populatiegrootte en in hoeverre zijn hier niet-belanghebbenden bij betrokken?

In 1997 zijn circa 50 damherten ontsnapt uit een park in het Watergat. In 2004 werd de populatie geschat op circa 200 stuks. In 2005 is het Faunabeheerplan 2005-2009 deel 1B hoefdieren (damhert en ree) vastgesteld en goedgekeurd. Sindsdien vinden er jaarlijks (voorjaars)tellingen plaats. De volgende aantallen zijn geteld:

Jaar 2005 2006 2007 2008
Aantal 273 376 545 768

De coördinatie van de jaarlijkse tellingen en het beheer vindt plaats door de Hoefdiercommissie Schouwen, hiertoe gemachtigd door de Faunabeheereenheid Zeeland. Deze hoefdiercommissie bestaat uit leden van de Wildbeheereenheid, de terrein¬beherende organisaties (Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en een onafhankelijke voorzitter.


3 en 5
Kunt u uiteenzetten welke diervriendelijke maatregelen er door de provincie genomen zijn en worden om de populatie damherten te beperken en om overlast en gevaar voor mens en dier tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?

Deelt u de mening dat door investering in deugdzame omheining van het leefgebied van de hertenpopulatie en wildroosters de kans op verkeersongevallen door overstekende herten aanzienlijk verkleind kan worden? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens hiervoor te (laten) treffen? Zo neen, kunt u dit toelichten?

De provincie Zeeland heeft, alvorens tot ontheffingverlening is overgegaan, alle mogelijke alternatieven onderzocht en voor zover mogelijk uitgevoerd. Volgens onderzoek van Alterra zijn andere methoden om aantallen te reguleren, zoals anticonceptie en sterilisatie, voor onderhavige populatie niet geschikt.

Het uitrasteren van een grootschalig natuurgebied komt niet overeen met de overheids¬doelstellingen die juist gericht zijn op ontsnippering. Daarnaast zijn rasters vanuit esthetisch en recreatief oogpunt ongewenst. Wel heeft de provincie met name om de verkeersveiligheid te kunnen borgen op strategische plaatsen wildspiegels geplaatst. Tevens is op de Kop van Schouwen een weg, die dwars door het natuurgebied liep, verwijderd. Waar mogelijk zijn bermen zodanig ingericht dat een goed zicht op eventueel overstekende dieren aanwezig is. Op de kleinere wegen is een snelheidsbeperking ingevoerd.

4 en 7
Deelt u de mening dat intensieve jacht, mede gezien de versnelde populatie aanwas die hiervan een gevolg kan zijn, niet bezien kan worden als een duurzame lange termijn oplossing en dat juist ingezet zou moeten worden op duurzame vormen van populatie¬beheer? Zo ja, bent u bereid hier passend beleid voor op te stellen? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Bent u bereid om met de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland in gesprek te gaan en hen actief aan te sporen om beleid te ontwikkelen voor duurzaam beheer en regulatie van de hertenpopulatie en niet over te gaan tot afschot van damherten? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Neen. De Gedeputeerde Staten gaan in faunabeheerplan al uit van duurzaam beheer en regulatie. Daarbij kan afschot onderdeel uitmaken van duurzaam populatiebeheer van de damherten. Mede doordat andere mogelijkheden van aantalregulatie van het damhert hun beperkingen kennen (Alterra rapport 1142, 2005).


6 en 8
Deelt u de mening dat het ongewenst is dat ruim driehonderd damherten zullen worden afgeschoten, terwijl hiermee de oorzaak van het ‘probleem’ van roedelaanwas niet wordt aangepakt? Zo ja, bent u bereid om een onderzoek in te stellen naar duurzame methoden om de populatie damherten in de Kop van Schouwen te reguleren en de Kamer hierover binnen een termijn van drie maanden te informeren? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Bent u bereid onafhankelijk onderzoek te stimuleren of te doen uitvoeren ten aanzien van de populatiedynamiek van genoemde populatie damherten? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor duurzaam beheer van een in het wild levende damhertenpopulatie op de Kop van Schouwen heeft de provincie Alterra opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen (Alterra rapport 1142 uit 2005; voetnoot 1). In dit rapport is aangegeven dat op basis van het natuurlijk voedselaanbod op de Kop van Schouwen 'ruimte' is voor 325 damherten. Verder is aangegeven dat "bij een vrij levende populatie damherten het verstandig is om controle te houden op de aantallen damherten en deze op een betrekkelijk laag niveau te handhaven. Een dergelijke controle van de aantallen damherten kan het best door middel van jacht."

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg