Kamer­vragen aan de minister van LNV over het oordeel van de Reclame Code Commissie over zicht­stallen en de campagne Stap in de Stal


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van LNV over het oordeel van de Reclame Code Commissie over zichtstallen en de campagne Stap in de Stal


1. Bent u op de hoogte van het oordeel van de Reclame Code Commissie (RCC) dat de campagne Stap in de Stal misleidend is?

2. Deelt u mening van de RCC dat deze campagne misleidend is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om het toegekende subsidiebedrag terug te vorderen of via aanvullende criteria wel rechtmatig toe te kennen aan eerlijke informatie over de productiewijze van varkens? Zo neen, trekt u dan het beoordelend vermogen van de RCC in twijfel en waarop baseert u dat?

3. Welke andere consequenties wilt u gaan verbinden aan de uitspraak van de RCC met betrekking tot de subsidiering van promotiecampagnes van de intensieve veehouderij?

4. Kunt u aangeven welke promotiecampagnes in de agrarische sector worden gefinancierd met gemeenschapsgeld? Kunt u aangeven in hoeverre bij deze promotiecampagnes ook sprake kan zijn van misleidende informatie?

5. Bent u voornemens om bij toekomstige subsidieverlening voor promotiecampagnes voor de agrarische sector wél criteria te stellen aan de wijze van informatieverstrekking? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, op welke wijze wilt u dan voorkomen dat u misleidende informatie met gemeenschapsgeld blijft financieren?

6. Bent u bereid een toetsingskader voor subsidies op te stellen waarin u criteria opneemt voor campagnes die met overheidsgeld worden gefinancierd om te garanderen dat deze subsidie niet zal worden gebruikt voor het geven van misleidende informatie? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 13 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het oordeel van de Reclame Code Commissie over zichtstallen en de campagne Stap in de Stal.

1

Bent u op de hoogte van het oordeel van de Reclame Code Commissie (RCC) dat de campagne Stap in de Stal misleidend is?

Ja.

2,3

Deelt u de mening van de RCC dat deze campagne misleidend is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om het toegekende subsidiebedrag terug te vorderen of via aanvullende criteria wel rechtmatig toe te kennen aan eerlijke informatie over de productiewijze van varkens? Zo neen, trekt u dan het beoordelend vermogen van de RCC in twijfel en waarop baseert u dat?

Welke andere consequenties wilt u gaan verbinden aan de uitspraak van de RCC met betrekking tot de subsidiering van promotiecampagnes van de intensieve veehouderij?

De Stichting Varkens in Zicht gaat in beroep tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie. In afwachting hiervan doe ik geen uitspraak over deze zaak.

Ik wil nogmaals aangeven dat ik subsidie heb verstrekt aan de publiekscampagne ‘Stap in de stal’ omdat ik het belangrijk vind dat de varkenshouderijsector de dialoog en de dis¬cussie aangaat met de samenleving. Ik vind het daarbij van groot belang dat er een reëel beeld van de varkenshouderij wordt geschetst.

4

Kunt u aangeven welke promotiecampagnes in de agrarische sector worden gefinancierd met gemeenschapsgeld? Kunt u aangeven in hoeverre bij deze promotiecampagnes ook sprake kan zijn van misleidende informatie?

Op dit moment worden door Nederlandse organisaties met Europese cofinanciering

15 commerciële promotiecampagnes uitgevoerd in de sectoren Groenten en Fruit (drie programma’s), Sierteelt (tien programma’s), Regionale producten (één programma) en Biologische producten (één programma).

Uitingen die in de promotiecampagnes worden gedaan, worden vooraf gecontroleerd op juistheid. Vervolgens wordt tijdens de looptijd van de programma’s gemonitord of van de voorgelegde uitingen wordt afgeweken. De kans op misleidende informatie is hiermee minimaal.

5, 6

Bent u voornemens om bij toekomstige subsidieverlening voor promotiecampagnes

voor de agrarische sector wél criteria te stellen aan de wijze van informatieverstrekking? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, op welke wijze wilt u dan voorkomen dat u misleidende informatie met gemeenschapsgeld blijft financieren?

Bent u bereid een toetsingskader voor subsidies op te stellen waarin u criteria opneemt voor campagnes die met overheidsgeld worden gefinancierd om te garanderen dat deze subsidie niet zal worden gebruikt voor het geven van misleidende informatie? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Ik constateer dat er maatschappelijke discussie is ontstaan naar aanleiding van mijn bijdrage aan de publiekscampagne ‘Stap in de stal’. Zonder vooruit te lopen op het resultaat van de beroepszaak tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie, is dit voor mij reden om bij toekomstige subsidieverlening aan promotie- en publieks¬campagnes, voor zover dat geen standaardonderdeel is van de beoordelingsprocedure, van tevoren nog nadrukkelijker na te gaan of de informatie juist en zorgvuldig is. Ik acht het niet nodig om op dit punt een algemeen toetsingskader te ontwikkelen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg