Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over gevolgen van de mela­mi­ne­crisis in China voor Nederland, d.d. 22 september 2008


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over gevolgen van de melaminecrisis in China voor Nederland, d.d. 22 september 2008

 1. Kent u de berichten “Melaminecrisis gaat aan Nederlandse zuivel voorbij1” en “China gaat ook diervoeder testen op melamine2” ?
 2. Kunt u garanderen dat er in Nederland geen uit China afkomstige producten verkocht worden waarin Chinese zuivel is verwerkt, bijvoorbeeld in Chinese supermarkten in Nederland? Zo ja, waarop baseert u die garantie? Zo neen, bent u bereid onderzoek in te stellen naar het assortiment van Chinese supermarkten en de toepassing van (Chinese) zuivelproducten in hun assortiment?
 3. Kunt aangeven of het welbewust voorzien van gevaarlijke additieven uit winstbejag voor u aanleiding vormt de import van Chinese producten aan verscherpte controle door de VWA te onderwerpen, na schandalen met matrassen, speelgoed en nu met melk? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
 4. Bent u bereid om zo spoedig mogelijk een onderzoek te doen naar mogelijke melamine in veevoer en dierlijke producten uit China nu er berichten zijn dat deze stof ook in Chinees diervoer terecht kan zijn gekomen? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

1http://www.agd.nl/1060684/Nieu...
2 http://www.limburger.nl/article/20080918/ANPNIEUWS02/809180306/1030

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 15 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over de gevolgen van de melaminecrisis in China voor Nederland.

 1. Kent u de berichten “Melaminecrisis gaat aan Nederlandse zuivel voorbij” en “China gaat ook diervoeder testen op melamine”?

  Ja.
 2. Kunt u garanderen dat er in Nederland geen uit China afkomstige producten verkocht worden waarin Chinese zuivel is verwerkt, bijvoorbeeld in Chinese supermarkten in Nederland? Zo ja, waarop baseert u die garantie? Zo neen, bent u bereid onderzoek in te stellen naar het assortiment van Chinese supermarkten en de toepassing van (Chinese) zuivelproducten in hun assortiment?

  De import van zuivel- en zuivelproducten (producten die voor meer dan 50% uit zuivel¬ingrediënten bestaan) vanuit China in de Europese Unie is verboden.
  De import van samengestelde levensmiddelen (met minder dan 50% zuivelingrediënten) vanuit China is wel mogelijk. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voert extra controles uit bij met name importeurs van Chinese levensmiddelen.  Uit voorzorg heeft de Europese Commissie op 26 september jl. nadere importbeperkende voorwaarden afgekondigd (Beschikking van de Commissie houdende speciale voor¬waarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, 2008/757/EG).

  Samengestelde producten die meer dan 15% melkproducten bevatten, moeten bij import worden bemonsterd en geanalyseerd. Vrijgave van de partij volgt pas wanneer het gehalte van eventueel aanwezig melamine niet hoger is dan 2,5 mg per kg. De invoer van samen¬gestelde producten uit China die melk of melkproducten bevatten bestemd voor de voeding van zuigelingen en jonge kinderen is vanaf die datum geheel verboden.
  In week 40 heeft de VWA 47 producten met zuivelingrediënten bemonsterd en onderzocht op het voorkomen van residuen van melamine. Bij twee producten werd een licht verhoogde concentratie melamine vastgesteld. Het gaat om koekjes van het merk Koala, die in Chinese winkels worden verkocht. Die zijn inmiddels uit de handel genomen. Pas bij een dagelijkse consumptie van twee kilogram van de koekjes komen kinderen in de buurt van de gezondheidsgrens.

  Daarnaast is er recentelijk door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de VWA een project gestart, gericht op het verbeteren van de veiligheid van consumentenproducten die worden geïmporteerd uit zuidoost Azië (m.n. China). Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een belangrijk doel is namelijk om impor¬teurs bewuster te maken van hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de door hen geïmporteerde producten en om hen te stimuleren om in hun bedrijfsvoering hiervoor de nodige maatregelen te treffen. Hiervoor heeft de minister van VWS voor de komende jaren een budget beschikbaar gesteld. De Kamer zal in het voorjaar van 2009 worden geïnformeerd over de voortgang en eerste resultaten van dit project.
 3. Kunt u uiteenzetten of het welbewust voorzien van gevaarlijke additieven uit winstbejag voor u aanleiding vormt de import van Chinese producten aan verscherpte controle door de VWA te onderwerpen, na schandalen met matrassen, speelgoed en nu met melk? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

  Zie 2.
 4. Bent u bereid om zo spoedig mogelijk een onderzoek te doen naar mogelijke melamine in veevoer en dierlijke producten uit China, nu er berichten zijn dat deze stof ook in Chinees diervoer terecht kan zijn gekomen? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

  Naar aanleiding van melamine in grondstoffen voor diervoeders in 2007, die in de Verenigde Staten tot problemen bij onder andere gezelschapsdieren heeft geleid, had de VWA de controles op eiwitrijke producten uit China, zoals maïsgluten en rijsteiwit¬concentraat, verhoogd. Na de hernieuwde aandacht voor melamine - in dit geval - in melkproducten is bij de 100% documentcontrole bij invoer wederom verscherpte aandacht voor eiwitrijke producten uit China.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg