Kamer­vragen aan de minister van LNV over het doden van dieren met ether


Indiendatum: jun. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het doden van dieren met ether

  1. Kent u het bericht ‘Dieren sterven gruweldood in ton met ether’1?
  2. Kunt u aangeven hoe vaak de LID het gebruik van ethertonnen aantreft en deelt u de mening dat deze methode moet worden afgekeurd op grond van dieronvriendelijkheid? Zo neen, waarom niet?
  3. Kunt u inzicht geven in de protocollen op het gebied van levensbeëindiging van gewonde dieren in opvangsituaties? Zo neen, waarom niet?
  4. Bent u van mening dat de bestaande protocollen voor doding van gewonde of opgevangen dieren tekort schieten? Zo neen, waar baseert u dat op? Zo ja, op welke wijze wilt u daar verandering in brengen?
  5. Bent u voornemens aandacht te besteden aan het onderwerp levensbeëindiging van gewonde dieren in het ingezette professionaliseringstraject en de in dat kader ontwikkelde trainingen voor medewerkers van dierenambulances? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  6. Heeft u inzicht in de redenen voor het gebruik van ethertonnen? Is er samenhang met geldgebrek bij dierenambulances en bent u in dat geval bereid te zoeken naar mogelijkheden om dat geldgebrek op te lossen?
  7. Deelt u de mening dat dierenambulances taken vervullen die van algemeen belang zijn en dat dierenambulances om die reden steun zouden moeten krijgen van de overheid om hun taak adequaat uit te oefenen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke op welke termijn en wijze?

1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/4099967/__Dieren_sterven_gruweldood__.html?p=31,1

Indiendatum: jun. 2009
Antwoorddatum: 21 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over het doden van dieren met ether.

Vraag 1
Kent u het bericht “Dieren sterven gruweldood in ton met ether”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten hoe vaak de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) het gebruik van ethertonnen aantreft en deelt u de mening dat deze methode moet worden afgekeurd op grond van dieronvriendelijkheid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De LID heeft in de afgelopen twee jaar geen gebruik van ethertonnen aan¬getroffen. Het Besluit doden van dieren regelt de wijze waarop dieren gedood mogen worden. Bij het doden moet elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden worden voorkomen.
Het gebruik van ether om dieren te doden voldoet mijns inziens niet aan deze eis.
Verder bepaalt artikel 4 van het genoemde besluit dat het doden moet worden uitgevoerd door een persoon die de nodige kennis en vaardigheden heeft om die handeling diervriendelijk en doeltreffend uit te voeren.

Vraag 3 en 4
Kunt u inzicht geven in de protocollen op het gebied van levensbeëindiging van gewonde dieren in opvangsituaties? Zo nee, waarom niet?
Bent u van mening dat de bestaande protocollen voor doding van gewonde of opgevangen dieren tekort schieten? Zo nee, waar baseert u dat op? Zo ja, op welke wijze wilt u daar verandering in brengen?

Antwoorden 3 en 4
Indien een dier dermate gewond is dat het moet worden geeuthanaseerd, hanteren alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor dierenambulances als beleid dat het doden van dieren is voorbehouden aan een dierenarts. De Dierenbescherming hanteert hierbij protocollen uit de Erkenningsregeling van de dierenbescherming voor honden- en kattenasiels.

Ik ben van mening dat het bestaande beleid van de organisaties voldoet.

Vraag 5
Bent u voornemens aandacht te besteden aan het onderwerp levensbeëindiging van gewonde dieren in het ingezette professionaliseringstraject en de in dat kader ontwikkelde trainingen voor medewerkers van dierenambulances? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord
In de cursussen ontwikkeld voor medewerkers van dierenambulances wordt ook aandacht besteed aan het onderwerp euthanaseren. In de cursus wordt aangegeven dat het doden van dieren dient te geschieden door daartoe bekwame mensen, zoals in dit geval de dierenarts.

Vraag 6
Hebt u inzicht in de redenen voor het gebruik van ethertonnen? Is er samenhang met geldgebrek bij dierenambulances, en bent u in dat geval bereid te zoeken naar mogelijkheden om dat geldgebrek op te lossen?
Antwoord
Ik heb geen inzicht in de redenen voor het gebruik van een etherton.

Vraag 7
Deelt u de mening dat dierenambulances taken vervullen die van algemeen belang zijn en dat dierenambulances om die reden steun zouden moeten krijgen van de overheid om hun taak adequaat uit te oefenen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke op welke termijn en wijze?

Antwoord
De zorg voor de opvang van zwerfdieren is een taak voor de gemeente. De wijze waarop zij dit doet kan per gemeente verschillen. Voor zover dierenambulances in opdracht van gemeentes werkzaamheden verrichten in relatie met de wettelijke plicht om zwerfdieren op te halen, is dit een taak van algemeen belang.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg