Kamer­vragen aan de minister van LNV over het chippen van varkens


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van LNV over het chippen van varkens

  1. Kent u het bericht ‘NVV vreest mislukken van alternatief merken zeugen’ (1) ?

  2. Kunt u aangeven waarom bij zeugen alleen tatoeage en slachtblik in het oor zijn toegestaan in het ingrepenbesluit?

  3. Kunt u aangeven welke criteria zijn beoordeeld bij het bepalen van toegestane I&R methoden (slachtblik en tatoeage)?

  4. Kunt u aangeven of bij het bepalen van toegestane I&R methoden (slachtblik en tatoeage) dierenwelzijnsaspecten zijn meegenomen? Zo ja welke, en kunt u aangeven of pijnbeleving van varkens daar onderdeel van uitmaakte? Zo neen, waarom niet?

  5. Kunt u aangeven waarom een diervriendelijk alternatief als chippen niet wordt toegestaan of zelfs verplicht gesteld?

  6. Bent u van mening dat een diervriendelijk alternatief zoals chippen ook toegestaan zou moeten worden? Zo ja, wilt u zich hiervoor inzetten en waar blijkt dat uit? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.zibb.nl/landentuinbouw/varkenshouderij/nieuwsbericht/asp/artnr/1401930/versie/1/index.html 14 mei 2007