Kamer­vragen aan de minister van LNV over het beschikbaar maken van de bijsluiter bij dier­ge­nees­mid­delen


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het beschikbaar maken van de bijsluiter bij diergeneesmiddelen

1. Bent u bekend met de berichtgeving dat de bijsluiter van diergeneesmiddelen bekend moet worden gemaakt om fouten van dierenartsen te voorkomen1 ?

2. Is het waar dat dierenartsen bij het toedienen van medicatie aan dieren niet verplicht zijn om de bijsluiters daarvan aan de eigenaren te overleggen? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

3. Deelt u de mening van dat de informatie die de diergeneesmiddelenfabrikanten aanbieden op internet vaak onvolledig en misleidend is? Zo ja, bent u van plan de fabrikanten hierop aan te spreken? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven hoe vaak het in de laatste vijf jaar is voorgekomen dat dierenartsen fouten hebben gemaakt bij het toedienen van medicatie? Zo ja, kunt u aangeven welke consequenties dit heeft gehad voor de dierenartsen? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat fouten van dierenartsen voorkomen kunnen worden wanneer aan diereigenaren de bijsluiter wordt overlegd? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid de regelgeving zodanig te wijzigen dat dierenartsen verplicht zijn bij het toedienen van diergeneesmiddelen, een bijsluiter aan de diereigenaar te overleggen? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article3002526.ece/_rsquo_Maak_bijsluiter_diermedicijn_beschikbaar_rsquo__.html

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 16 mrt. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over het beschikbaar maken van de bijsluiter bij diergeneesmiddelen.


Vraag 1
Bent u bekend met de berichtgeving dat de bijsluiter van diergeneesmiddelen bekend moet worden gemaakt om fouten van dierenartsen te voorkomen?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat dierenartsen bij het toedienen van medicatie aan dieren niet verplicht zijn om de bijsluiters daarvan aan de eigenaren te overleggen? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Antwoord
Ja. Bij de verpakking van een diergeneesmiddel zit een bijsluiter met gebruiksin­formatie. Wanneer de dierenarts de medicatie zelf toedient, dient hij op de hoogte te zijn van bijwerkingen, eventuele waarschuwingen en contra-indicaties en de eigenaar hierover voor te lichten. Dit is naar analogie van de humane situatie: bij toediening van medicatie door een arts ontvangt een patiënt geen bijsluiter.

Vraag 3
Deelt u de mening dat de informatie die de diergeneesmiddelenfabrikanten aan­bie­den op internet vaak onvolledig en misleidend is? Zo ja, bent u van plan de fabrikanten hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. De informatie die door fabrikanten op internet wordt aangeboden, is over het algemeen informatief. Publieksreclame voor receptplichtige middelen is verboden.

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten hoe vaak het in de laatste vijf jaar is voorgekomen dat dieren­artsen fouten hebben gemaakt bij het toedienen van medicatie? Zo ja, kunt u toelichten welke consequenties dit heeft gehad voor de dierenartsen?Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, mij is niet bekend hoe vaak het in de laatste vijf jaar is voorgekomen dat dierenartsen fouten hebben gemaakt bij het toedienen van medicatie. Wanneer een eigenaar van mening is dat een dierenarts een fout heeft gemaakt bij de toediening van medicatie, staat het de eigenaar vrij een klacht in te dienen bij de dierenarts of dit voor te leggen aan het Veterinair Tuchtcollege.

De uitspraken van het Veterinair Tuchtcollege zijn openbaar en te vinden op

http://www.agro.nl/vtc /jurisprudentie.html.

Vraag 5
Deelt u de mening dat fouten van dierenartsen voorkomen kunnen worden wanneer aan diereigenaren de bijsluiter wordt overlegd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. De dierenarts is opgeleid om voor iedere individuele situatie de juiste afwe­ging te maken en de eigenaar voor te lichten over de mogelijke risico’s van een behandeling. Wanneer bij de toediening van medicatie een bijsluiter wordt ver­strekt, zal het middel over het algemeen reeds zijn toegediend.

Vraag 6
Bent u bereid de regelgeving zodanig te wijzigen dat dierenartsen verplicht zijn bij het toedienen van diergeneesmiddelen, een bijsluiter aan de diereigenaar te overleggen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Het staat een eigenaar uiteraard vrij om de dierenarts om een bijsluiter te verzoeken. Zie verder mijn antwoord op vraag 2.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over de mishandeling van een hond met de dood tot gevolg

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en van VROM over de uitspraak van de Raad van State over de Brabantse reconstructieplannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer