Kamer­vragen aan de minister van LNV over een tijdelijk jacht­verbod


Indiendatum: dec. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over een tijdelijk jachtverbod

1. Kent u het bericht 'Faunabescherming wil jachtverbod1'?

2. Deelt u de mening dat dieren te lijden hebben van extreme koude, onvoldoende voedsel kunnen vinden in de vrij natuur en dus hun natuurlijke schuwheid opgeven als gevolg van de weersomstandigheden? Zo neen, waarom niet?

3. Is het waar dat het volgen van sneeuwsporen van in het wild levende dieren om ze vervolgens te bemachtigen wettelijk verboden is? Zo ja, hoe wordt daarop toegezien? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid een landelijk jachtverbod in te stellen gedurende de periode van strenge vorst en sneeuwval omdat dieren het onder deze omstandigheden al zwaar genoeg hebben? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Indien u onverhoopt niet bereid of in staat mocht zijn tot het instellen van een landelijke jacht- en afschotstop, bent u dan bereid er bij provincies op aan te dringen een dergelijke stop op provinciaal niveau door te voeren? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid deze vragen zsm te beantwoorden gelet op de actuele weerssituatie, doch in elk geval voor 28-12-09?

1www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/452881/Faunabescherming-wil-jachtverbod.htm

Indiendatum: dec. 2009
Antwoorddatum: 24 dec. 2009

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoord op vragen van het lid Thieme (PvdD) over een tijdelijke jachtverbod (ingezonden 22 december 2009).

Vraag 1
Kent u het bericht “Faunabescherming wil jachtverbod”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat dieren te lijden hebben van extreme koude, onvoldoende voedsel in de vrije natuur en dus hun natuurlijke schuwheid opgeven als gevolg van de weersomstandigheden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
In de Nota Dierenwelzijn heb ik aangegeven dat in het wild levende dieren een grote mate van vrijheid genieten. Een bepaalde mate van lijden hoort bij de natuur, ook bij omstandigheden met sneeuw en koude.[1]
Overigens kunnen de meeste dieren een korte periode van koude goed doorstaan, omdat zij genoeg reserves hebben opgebouwd. De weeromstandigheden zien er op korte termijn gunstiger uit.

Vraag 3
Is het waar dat het volgen van sneeuwsporen van in het wild levende dieren, om ze vervolgens te bemachtigen, wettelijk verboden is? Zo ja, hoe wordt daarop toegezien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
In het algemeen is het verboden te jagen indien de grond met sneeuw bedekt is, indien wild zich bevindt in of nabij wakken in het ijs of indien dieren zijn uitgeput als gevolg van weersomstandigheden.
In geval van jacht op de wildsoorten is het verboden om voor de voet te jagen op konijn, haas of fazant. Het verbod geldt niet in geval van beheer en schadebestrijding.

Vragen 4 en 5
Bent u bereid een landelijk jachtverbod in te stellen gedurende de periode van strenge vorst en sneeuwval omdat dieren het onder deze omstandigheden al zwaar genoeg hebben? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Indien u onverhoopt niet bereid of in staat mocht zijn tot het instellen van een landelijke jacht- en afschotstop, bent u dan bereid er bij provincies op aan te dringen een dergelijke stop op provinciaal niveau door te voeren? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden
Nee, het jachtverbod valt niet onder ministeriële bevoegdheid. Gedeputeerde staten kunnen op basis van artikel 46, lid 5 van de Flora- en Faunawet de jacht tijdelijk sluiten. Provincie Zeeland heeft de jacht op dit moment gesloten voor de wildsoorten en voor de kolgans, grauwe gans en smient.

Vraag 6
Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden gelet op de actuele weerssituatie, en in elk geval voor 28 december a.s.?

Antwoord
Ja.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg