Kamer­vragen aan de minister van LNV over het aanpassen van uiers voor melk­robots


Indiendatum: feb. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het aanpassen van uiers voor melkrobots

1. Kent u het bericht ‘dierenartsen passen uier aan voor melkrobot1 ’?

2. Is het waar dat deze ingreep niet voorkomt in het ingrepenbesluit en dus wettelijk verboden is?

3. Kunt u aangeven of de AID heeft opgetreden n.a.v het bericht? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

4. Deelt u de mening dat waar overtredingen van het Ingrepenbesluit publiek wordt, direct zou behoren te worden opgetreden? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat de grenzen van het aanpassen van dieren aan de wensen van de mens overschreden worden in gevallen zoals hier beschreven? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.agd.nl/1092054/Nieuws/Artikel/Dierenartsen-passen-uier-aan-voor-melkrobot.htm

Indiendatum: feb. 2010
Antwoorddatum: 30 mrt. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over het aanpassen van uiers voor melkrobots.
Vraag 1
Kent u het bericht “dierenartsen passen uier aan voor melkrobot”? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat deze ingreep niet voorkomt in het ingrepenbesluit en dus
wettelijk verboden is?

Antwoord
Ja. Deze ingreep is niet toegestaan op grond van het Ingrepenbesluit.
Een dierenarts mag over het algemeen echter wel een ingreep doen als daar een dier­ge­neeskundige noodzaak toe is. In dit geval lijkt daar echter geen sprake van te zijn geweest.

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten of de Algemene Inspectiedienst (AID) heeft opgetreden naar aanleiding van het bericht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord
Ja. De AID heeft, onder andere naar aanleiding van de publicatie van het betreffende artikel, nader onderzoek gedaan bij de betrokken dierenartsen­praktijk. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er door dierenartsen speencorrecties zijn toegepast bij 7 melkkoeien. Aan de betrokken dierenartsen­praktijk en de 3 veehouders is een officiële schriftelijke waarschuwing gegeven. Dit houdt onder andere in dat een volgende keer verbaliserend zal worden opgetreden.

Om aan melkveehouders en dierenartsen duidelijk te maken dat deze ingreep bij het ontbreken van een diergeneeskundige noodzaak verboden is, zal de AID in de komende periode, in overleg met de KNMvD, door middel van handhavingscommunicatie aandacht besteden aan dit onderwerp.

Vraag 4
Deelt u de mening dat de grenzen van het aanpassen van de dieren aan de wensen van de mens overschreden worden in gevallen zoals hier beschreven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja. Een van de ambities uit de Nota Dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, 28286, nr. 76) is dat het perspectief van het dier leidend is bij de inrichting van stallen en de bedrijfsvoering en dat gehouden dieren geen fysieke ingrepen ondergaan als gevolg van de wijze van het houden.

Vraag 5
Deelt u de mening dat waar overtredingen van het Ingrepenbesluit publiek worden, direct zou moeten worden opgetreden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Per geval dient beoordeeld te worden of het gaat om overtreding van het ingrepenbesluit zonder duidelijke medische noodzaak. Indien dit het geval is, worden daartegen passende handhavende maatregelen genomen.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

1) AGD.nl, 29 december 2009

http://www.agd.nl/1092054/nieuws/artikel/dierenartsen-passen-uier-aan-voor-melkrobot.htm

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over aangespoelde zandhaaien

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de gevolgen van een eventueel vervoersverbod

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer