Kamer­vragen aan de minister van LNV over finan­ciele onder­steuning bij medische kosten voor gezel­schaps­dieren


Indiendatum: okt. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over financiële ondersteuning bij medische kosten voor gezelschapsdieren

 1. Kent u het Italiaanse voorstel voor de oprichting van een ziekenfonds voor gezelschapsdieren?1
 2. Erkent u de behoefte die ook in Nederland bestaat als het gaat om financiële ondersteuning bij medische behandelingen bij gezelschapsdieren van eigenaren met een minimuminkomen, getuige het succes van initiatieven als Minimax Dierendokter in Rotterdam?2 Zo ja, op welke wijze komt u tegemoet aan deze behoefte? Zo neen, kunt u dit toelichten?
 3. Deelt u de mening dat dieren niet het slachtoffer mogen worden van de financiële moeilijkheden van hun eigenaar? Zo ja, op welke wijze kan dit volgens u worden voorkomen en welke rol ziet u hierbij weggelegd voor de landelijke overheid dan wel gemeenten? Zo neen, kunt u dit toelichten?
 4. Deelt u de mening dat een financiële tegemoetkoming bij vaccinatie en castratie/sterilisatie van gezelschapsdieren van eigenaren met een minimuminkomen verspreiding van ziekten en uitbreiding van de zwerfkattenpopulaties kan helpen voorkomen? Zo neen, kunt u dit toelichten?
 5. Kunt u aangeven hoeveel katten er (naar schatting) op dit moment op straat leven in Nederland? Kunt u aangeven of hierin een trend te zien is over de afgelopen vijf jaar? Zo ja, welke?
 6. Bent u bereid landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van (verwilderde) zwerfkatten, gezien de gemeentegrensoverschrijdende aard van deze problematiek? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 7. Bent u bereid financiële middelen beschikbaar te stellen voor de opvang en castratie van (verwilderde) zwerfkatten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, wiens verantwoordelijkheid acht u de zorg voor deze groep op straat levende katten zonder eigenaar, veelal op straat geboren en niet gebonden aan een bepaalde gemeente?
 8. Bent u bereid ook in Nederland een dergelijk ziekenfonds in te stellen, waardoor mensen onder een bepaalde inkomensgrens financiële ondersteuning krijgen bij medische behandelingen voor hun gezelschapsdieren, zoals vaccinatie en sterilisatie/castratie? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1http://www.refdag.nl/artikel/1367463/Italie+ziekenfonds+voor+huisdieren.html
2http://www.dierenopvang.com/nieuws/index.php?nid=41

Indiendatum: okt. 2008
Antwoorddatum: 25 nov. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over financiële ondersteuning bij medische kosten voor gezelschapsdieren.

 1. Kent u het Italiaanse voorstel voor de oprichting van een ziekenfonds voor gezelschapsdieren?1

  Het voorstel is mij op hoofdlijnen bekend.
 2. Erkent u de behoefte die ook in Nederland bestaat als het gaat om financiële ondersteuning bij medische behandelingen bij gezelschapsdieren van eigenaren met een minimuminkomen, getuige het succes van initiatieven als Minimax Dierendokter in Rotterdam?2 Zo ja, op welke wijze komt u tegemoet aan deze behoefte? Zo neen, kunt u dit toelichten?

  De Minimax dierendokter is een mooi initiatief van de sector. Een aantal mensen zal hier dankbaar gebruik van maken, maar het voert te ver om als minister van LNV voor bepaalde inkomensgroepen het bezit van een huisdier financieel te ondersteunen.
 3. Deelt u de mening dat dieren niet het slachtoffer mogen worden van de financiële moeilijkheden van hun eigenaar? Zo ja, op welke wijze kan dit volgens u worden voorkomen? Welke rol ziet u hierbij weggelegd voor de landelijke overheid dan wel gemeenten? Zo neen, kunt u dit toelichten?

  Ja. Uitgangspunt van mijn beleid is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun huisdieren. Dit betekent dat voorafgaand aan het aanschaffen van een huisdier, de toekomstige eigenaar moet kijken welk huisdier hij kan betalen en verzorgen.

  Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) kan de toekomstige eigenaren daarbij helpen. Voorts is het mogelijk om een verzekering af te sluiten om het risico op hoge medische kosten af te dekken.
 4. Deelt u de mening dat een financiële tegemoetkoming (in de vorm van een ziekenfonds) bij vaccinatie en castratie/sterilisatie van gezelschapsdieren van eigenaren met een minimuminkomen, verspreiding van ziekten en uitbreiding van de zwerfkattenpopulaties kan helpen voorkomen? Zo neen, kunt u dit toelichten?

  Nee, er zijn geen gegevens beschikbaar die een direct verband aantonen tussen de verspreiding van ziekten of het ontstaan van zwerfkattenpopulaties en de problematiek van gebrek aan financiële middelen voor diergeneeskundige zorg bij minimuminkomens. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van de houder om dit te voorkomen.
 5. Kunt u uiteenzetten hoeveel katten er (naar schatting) op dit moment op straat leven in Nederland? Kunt u toelichten of hierin een trend te zien is over de afgelopen vijf jaar?
  Zo ja, welke?

  Nee, dat is mij niet bekend. Zwerfdierpopulaties worden niet geregistreerd.
 6. Bent u bereid landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van (verwilderde) zwerfkatten, gezien de gemeentegrensoverschrijdende aard van deze problematiek? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  Nee. Herhaaldelijk heb ik in brieven aan uw Kamer aangegeven dat ik het ongewenst vind dat er zwerfdieren ontstaan. Voorlichting over het aanschaffen en houden van huisdieren kan het aantal zwerfdieren doen afnemen. Het LICG ontvangt van mij voor dit doel een financiële bijdrage.
 7. Bent u bereid financiële middelen beschikbaar te stellen voor de opvang en castratie van (verwilderde) zwerfkatten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, wiens verantwoordelijkheid acht u de zorg voor deze groep op straat levende katten zonder eigenaar, veelal op straat geboren en niet gebonden aan een bepaalde gemeente?

  Nee. Ik juich de initiatieven van maatschappelijke organisaties en de betrokken sectoren, zoals de Dierenbescherming, voederfabrikanten en dierenartsen, om een bijdrage leveren aan de zorg voor zwerfkatten, van harte toe.


  Met betrekking tot zwerfkatten merk ik op dat ingevolge artikel 36, lid 3, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren eenieder verplicht is een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen. Voorts dient een gemeente gevonden dieren gedurende twee weken in bewaring te nemen en te verzorgen.


  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1www.refdag.nl/artikel/1367463/Italie+ziekenfonds+voor+huisdieren.html
2http://www.dierenopvang.com/nieuws/index.php?nid=41