Kamer­vragen aan de minister van Financiën over het bericht dat de wereld­eco­nomie veel meer geld verliest aan de gevolgen van de ontbossing dan aan de huidige crisis


Indiendatum: okt. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën over het bericht dat de wereldeconomie veel meer geld verliest aan de gevolgen van de ontbossing dan aan de huidige crisis

  1. Kent u het bericht `Ontbossing kost veel meer dan crisis’1?
  2. Hoe beoordeelt u de conclusie van het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de EU, namelijk dat de gevolgen van de ontbossing de wereldeconomie jaarlijks veel meer kost (1,5 tot 3,7 biljoen euro per jaar) dan de huidige financiële crisis (naar schatting 0,74 biljoen euro)?
  3. Kunt u aangeven of u voornemens bent hier actie op te gaan ondernemen en zo ja op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
  4. Kunt u aangeven welke eisen de overheid stelt aan Nederlandse bedrijven voor wat betreft de invoer van producten die ontbossing veroorzaken? Zo ja, bent u gezien de desastreuze ecologische en economische gevolgen van ontbossing bereid om de bestaande eisen aan te scherpen?
  5. Bent u bereid een waarderingsysteem te ontwikkelen waarin ook schaarse goederen zoals schoon water, schone lucht en biodiversiteit in geld worden uitgedrukt? Zo neen, waarom niet?

(1) Trouw 11-10-2008