Kamer­vragen aan de minister van LNV over een T-vormige plastic buis met hormonen die bij koeien wordt inge­bracht


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een T-vormige plastic buis met hormonen die bij koeien wordt ingebracht

  1. Kent u het bericht ‘Voorspelbaar tochtig en beter zichtbaar’ en ‘De eenvoudige formule voor uitstekende vruchtbaarheid’1?
  2. Deelt u de mening dat het gebruik van hormonen om melkkoeien kunstmatig vruchtbaar te maken en te synchroniseren een afkeuringswaardige praktijk is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze hormoonbehandelingen tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?
  3. Hoe voorkomt u dat het product ook ingezet wordt voor andere toepassingen dan de toegelaten toepassing van synchronisatie?
  4. Hoe staat u tegenover de aanbeveling van de auteur van het artikel in de Boerderij dat ‘door naast CIDR ook andere, al lang toegelaten hormonen te gebruiken, gericht in te zetten er meer effect is te bereiken’?
  5. Deelt u de mening dat het gebruiken van hormoon cocktails bij melkkoeien de weg naar een duurzame, diervriendelijke en ethisch verantwoorde veehouderij wordt afgesloten? Zo ja, op welke wijze gaat u het gebruik van hormooncocktails tegen en binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven waarom het is toegestaan plastic buizen in de schede bij melkkoeien in te brengen, deze 7 dagen te laten zitten en dan weer te verwijderen terwijl de fabrikant aangeeft dat de plastic buis een bepaalde mate van irritatie veroorzaakt?
  7. Kunt u aangeven of is onderzocht welke welzijnsproblemen en irritatie melkkoeien ondervinden als zij met een tang de plastic buis ingebracht krijgen, als zij deze buis zeven dagen in de schede moeten verdragen en als deze na 7 dagen weer verwijderd word? Zo ja, door welke onderzoeksinstituut en in hoeverre was dat onderzoek onafhankelijk opgezet, welke welzijnsproblemen en irritaties zijn gevonden en waarom is het toegestaan dat melkkoeien deze welzijnsproblemen en irritaties moeten ondergaan? Zo neen, waarom niet?
  8. Kunt u aangeven waarom het is toegestaan melkkoeien deze hormonen toe te dienen en kunt u daarbij aangeven welke neveneffecten het hormoongebruik kan veroorzaken bij melkkoeien?
  9. Kunt u aangeven of onderzocht is of deze toegediende hormonen in vlees of melk van de melkkoe terecht komen en of deze een gevaar opleveren voor de volksgezondheid? Zo ja, door welke onderzoeksinstituut en in hoeverre was dat onderzoek onafhankelijk opgezet, welke resultaten heeft dat opgeleverd en welke maatregelen zijn op grond van de resultaten getrokken? Zo neen, waarom niet en betekent dat dat u de risico’s van kunstmatig toegediende hormonen voor de diergezondheid en de volksgezondheid niet goed in kaart heeft gebracht?
  10. Kunt u aangeven of onderzocht is of urine met van koeien die behandeld zijn met hormonen terecht kan komen in de bodem en het grondwater? Zo ja, door welke onderzoeksinstituut en in hoeverre was dat onderzoek onafhankelijk opgezet, welke resultaten heeft het onderzoek opgeleverd en welke effecten en risico’s zijn te verwachten voor het bodemleven, waterleven en ons drinkwater? Zo neen, waarom niet en betekent dat dat u de risico’s van kunstmatig toegediende hormonen voor de gezondheid van het bodemleven, waterleven en het drinkwater niet goed in kaart heeft gebracht?

(1) Boerderij 93, no 30, 22 april 208, pagina E16 en E24

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 9 jun. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen gesteld door het lid Thieme (PvdD), inzake een t-vormige buis met hormonen die bij koeien wordt ingebracht.

1
Kent u het bericht ‘Voorspelbaar tochtig en beter zichtbaar’ en ‘De eenvoudige formule voor uitstekende vruchtbaarheid’? ¹

Ja.

2
Deelt u de mening dat het gebruik van hormonen om melkkoeien kunstmatig vruchtbaar te maken en te synchroniseren een afkeuringswaardige praktijk is? Zo ja, welke maat¬regelen gaat u nemen om deze hormoonbehandelingen tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?

Neen, dit gebruik vind ik niet afkeurenswaardig en is in de Europese Unie (EU) toegestaan. Het is noodzakelijk voor het verbeteren en beter tonen van de vruchtbaarheid van met name hoogproductieve koeien. Ik overweeg geen maatregelen, aangezien dit gebruik volgens Europese criteria is getoetst op toelatingseisen en akkoord bevonden op (onder andere) volksgezondheids-, dierenwelzijns- en milieuaspecten.

3
Hoe voorkomt u dat het product ook ingezet wordt voor andere toepassingen dan de toegelaten toepassing van synchronisatie?

Het product mag in de eerste plaats alleen door een dierenarts of apotheker - op recept van een dierenarts - worden afgeleverd aan houders van dieren voor de geregistreerde toepassing .

De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert producenten van diergeneesmiddelen, dierenartsen en houders van dieren op productie, opslag, voorschrijven, afgeven en toepassen van dit product. Genoemde partijen zijn tot slot verplicht administratie bij te houden van verkoop en gebruik van het betreffende product.

4
Hoe staat u tegenover de aanbeveling van de auteur van het artikel in de Boerderij dat ‘door naast CIDR ook andere, al lang toegelaten hormonen te gebruiken, gericht in te zetten er meer effect is te bereiken’?

De tekst van het artikel in “Boerderij” suggereert dat het de gebruiker van de plastic buis met hormonen vrij staat te overwegen dit toe te passen in combinatie met een ander hormoon. In de registratiebeschikking staat echter duidelijk dat de t-vormige plastic buis met hormoon (progesteron), zoals genoemd in het artikel van “Boerderij”, moet worden toegepast in combinatie met een bepaald ander hormoon (prostaglandine).

5
Deelt u de mening dat het gebruiken van hormooncocktails bij melkkoeien de weg naar een duurzame, diervriendelijke en ethisch verantwoorde veehouderij wordt afgesloten? Zo ja, op welke wijze gaat u het gebruik van hormooncocktails tegen en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Deze toepassing van twee hormonen wordt in de EU en in Nederland acceptabel geacht, gezien de beperkte negatieve gevolgen voor dierenwelzijn. Er zijn verder geen alterna¬tieven voor deze toepassing beschikbaar. Het gebruik van het middel sluit de weg naar een duurzame, diervriendelijke en ethisch verantwoorde veehouderij zeker niet af, omdat een eventueel diervriendelijker toepassing bij de afweging van voor- en nadelen de voorkeur zou kunnen krijgen boven deze toepassing.

6
Kunt u uiteenzetten waarom het is toegestaan plastic buizen in de schede bij melkkoeien in te brengen, deze zeven dagen te laten zitten en dan weer te verwijderen, terwijl de fabrikant aangeeft dat de plastic buis een bepaalde mate van irritatie veroorzaakt?

Het betreft hier een diergeneesmiddel dat door de registratieautoriteiten en de minister van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is goedgekeurd (in overeenstemming met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit betekent dat het voldoet aan onder andere de Europese toelatingscriteria.

7
Kunt u aangeven of is onderzocht welke welzijnsproblemen en irritatie melkkoeien onder¬vinden als zij met een tang de plastic buis ingebracht krijgen, als zij deze buis zeven dagen in de schede moeten verdragen en als deze na zeven dagen weer verwijderd wordt? Zo ja, door welk onderzoeksinstituut is dit onderzocht en in hoeverre was dat onderzoek onaf¬hankelijk opgezet, welke welzijnsproblemen en irritaties zijn gevonden en waarom is het toegestaan dat melkkoeien deze welzijnsproblemen en irritaties moeten ondergaan? Zo neen, waarom niet?
Over de welzijnsproblemen en irritatie bij melkkoeien zegt de samenvatting van product¬eigenschappen dat vaginale afscheiding en lokale irritatie door het product veroorzaakt kunnen worden, wijzend op een milde lokale irritatie. Voor 2% van de behandelde dieren is deze irritatie ernstig, maar verdwijnt in het algemeen in de (korte) tijd tussen verwijde¬ren van het product en inseminatie.

Het onderzoek voor dit product is uitgevoerd in het kader van een Europese registratie waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) “Reference Member State” was. Dit betekent dat het betreffende onderzoek, horend bij de registratie door het betreffende instituut in het VK, het Veterinary Medicines Directorate (VMD), is uitgevoerd en dat dit de basis is voor de toelating in andere lidstaten. Om te garanderen dat het benodigde onderzoek onafhanke¬lijk plaatsvindt en het diergeneesmiddel voldoet aan de Europese toelatingseisen, moet een uitgebreide lijst van Europees vastgestelde onderzoeken bij het middel worden uitgevoerd. Vervolgens geeft de Europese Commissie (EC) de Commissie Registratie Diergeneesmiddelen (CRD), bestaande uit onafhankelijke deskundigen, advies aan de minister van LNV over toelating van het betreffende middel in Nederland op basis van het advies van de beoordelende instituten. Uiteindelijk besluit de minister van LNV in over¬eenstemming met de minister van VWS of het CRD-advies al dan niet wordt overgenomen of wordt gewijzigd.

8
Kunt u uiteenzetten waarom het is toegestaan melkkoeien deze hormonen toe te dienen en kunt u daarbij uiteenzetten welke neveneffecten het hormoongebruik kan veroorzaken bij melkkoeien?

Zie antwoord op vraag 2 voor noodzaak toepassing. Zie antwoord op de vorige vraag (vraag 7) voor de neveneffecten bij melkkoeien.

9
Kunt u uiteenzetten of onderzocht is of deze toegediende hormonen in vlees of melk van de melkkoe terecht komen en of deze een gevaar opleveren voor de volksgezondheid? Zo ja, door welk onderzoeksinstituut is dit onderzocht en in hoeverre was dat onderzoek onafhankelijk opgezet, welke resultaten heeft dat opgeleverd en welke maatregelen zijn op grond van de resultaten getrokken? Zo neen, waarom niet en betekent dat dat u de risico’s van kunstmatig toegediende hormonen voor de diergezondheid en de volksgezondheid niet goed in kaart heeft gebracht?

Of deze hormonen in vlees of melk terechtkomen en of die een gevaar voor de volks¬gezondheid opleveren is voorafgaand aan de registratie, door de aanvrager onderzocht en door de registratieautoriteit en de minister van LNV, in overeenstemming met de minister van VWS akkoord bevonden (voldoen aan EU-toelatingscriteria), de wachttermijn voor het betreffende middel voor melk en vlees bedraagt nul dagen. Voor de overige vragen verwijs ik u naar de beantwoording van vraag 7.
10
Kunt u uiteenzetten of onderzocht is of urine van koeien die behandeld zijn met hormonen terecht kan komen in de bodem en het grondwater? Zo ja, door welk onderzoeksinstituut werd dit onderzoek gedaan en in hoeverre was dat onderzoek onafhankelijk opgezet, welke resultaten heeft het onderzoek opgeleverd en welke effecten en risico’s zijn te verwachten voor het bodemleven, waterleven en ons drinkwater? Zo neen, waarom niet en betekent dat dat u de risico’s van kunstmatig toegediende hormonen voor de gezondheid van het bodemleven, waterleven en het drinkwater niet goed in kaart heeft gebracht?

Het VMD in het VK heeft onderzocht hoe het gesteld is met de ecologische gevolgen van de toepassing van het middel op het milieu. Zie antwoord vraag 7 met betrekking tot onaf¬hankelijkheid uitgevoerd onderzoek. Zoals al eerder is opgemerkt mogen in verband met de vertrouwelijkheid van het aanvraagdossier voor markttoegang geen mededelingen worden gedaan over de details, anders dan die vermeld staan in de samenvatting van de productkenmerken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg