Kamer­vragen aan de minister van LNV over de uitspraak van ex land­bouw­mi­nister Veerman over vermin­deren van de vlees­con­sumptie om voed­sel­te­korten tegen te gaan


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitspraak van ex landbouwminister Veerman over verminderen van de vleesconsumptie om voedseltekorten tegen te gaan

  1. Kent u het bericht ‘Veerman: natuuraanleg Nederland niet stoppen vanwege voedseltekort’1?
  2. Deelt u de mening van de minister dat het verminderen van de vleesconsumptie kan helpen om voedseltekorten tegen te gaan? Zo ja, op welke wijze zult u hieraan invulling geven in uw beleid en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) Agrarisch Dagblad 23 april 2008

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 18 mei 2008

1
Kent u het bericht ‘Veerman: natuuraanleg Nederland niet stoppen vanwege voedse¬ltekort’? 1)

Ja.

2
Deelt u de mening van de voormalig minister dat het verminderen van de vleesconsumptie kan helpen om voedseltekorten tegen te gaan? Zo ja, op welke wijze zult u hieraan invulling geven in uw beleid en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

De samenhang tussen biodiversiteit, voedselzekerheid en vleesconsumptie heeft mijn bijzondere aandacht. Het thema biodiversiteit, voedsel en vlees is één van de zes thema’s die onderdeel uitmaken van de kabinetsbrede aanpak Duurzame ontwikkeling. Samen met mijn collega-ministers Cramer (VROM) en Koenders (OS) zal ik invulling geven aan dit thema. Later in deze maand wordt u over deze kabinetsbrede aanpak per brief geïnformeerd.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg