Kamer­vragen aan de minister van LNV over een scha­penmars in Utrecht


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over schapenmars in utrecht

1. Kent u het bericht ‘veehandelaren en schapen demonstreren in Utrecht’ 1)?
2. Is er een demonstratievergunning afgegeven voor het meevoeren van 100 schapen door de binnenstad van Utrecht? Zo ja, hoe beoordeelt u een dergelijke toestemming? Zo neen, is verbaliserend opgetreden?
3. Deelt u de mening dat het ongepast is dieren onderdeel te maken van een protestoptocht? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen om het gebruik van dieren in protestmarsen te voorkomen? Zo neen, waarom niet?
4. Bent u bereid nadere regels te stellen aan het gebruik van dieren in het kader van demonstraties? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1) Telegraaf 1 september 2008

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 29 sep. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over een schapenmars in Utrecht.

 1. Kent u het bericht ‘veehandelaren en schapen protesteren in Utrecht’?

  Ja.
 2. Is er een demonstratievergunning afgegeven voor het meevoeren van 100 schapen door de binnenstad van Utrecht? Zo ja, hoe beoordeelt u een dergelijke toestemming? Zo neen, is verbaliserend opgetreden?

  Er is door de gemeente Utrecht een demonstratievergunning voor deze demonstratie afgegeven. Hierin stond niet vermeld dat er schapen meegenomen zouden worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om een vergunning af te geven voor een dergelijke protestmars en te bepalen welke voorwaarden er eventueel worden gesteld.
 3. Deelt u de mening dat het ongepast is dieren onderdeel te maken van een protestoptocht? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen om het gebruik van dieren in protestmarsen te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

  Nee, die mening deel ik niet. Het recht op demonstratie is een groot goed in onze democratie. Op het moment dat dieren meelopen in protestmarsen, dienen de bepalingen van artikel 36 en 37 van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren in acht te worden genomen.
 4. Bent u bereid nadere regels te stellen aan het gebruik van dieren in het kader van demonstraties? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet.

  Indien deze bepalingen worden overtreden tijdens een protestmars dan, kan worden opgetreden om het dierenwelzijn te beschermen. Ik ben dan ook niet voornemens actie te ondernemen om het gebruik van dieren in protestmarsen op voorhand te verbieden.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg