Vragen Thieme over de trans­portnorm voor varkens


Indiendatum: nov. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de transportnorm voor varkens

1. Kent u het bericht 'Transportnorm is voor varkens van 100 kilo' (1)?

2. Bent u van mening dat de transportnorm alleen toepasbaar is voor varkens van exact 100 kg? Zo ja, bent u bereid de transportnorm op korte termijn zodanig te herdefiniëren dat die toepasbaar is voor varkens in alle gewichtsklassen? Zo neen, is de transportnorm dan op dit moment in alle gewichtsklassen toepasbaar?

3. Hoe beoordeelt u het feit dat de onderzoeker die de norm ontwikkelde stelt dat de norm “niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden voor alle gewichtscategorieën varkens”? Indien u het met de onderzoeker eens bent, deelt u dan de mening dat er sprake is van een ondeugdelijke en niet-handhaafbare norm? Zo neen, waarin verschilt u in dit opzicht van mening met de onderzoeker?

4. Hoe beoordeelt u de kans dat overtreders van de norm zonder straf wegkomen op basis van de letterlijke tekst van de norm en de verklaring van de onderzoeker die de norm opstelde?

5. Bent u bereid op basis van die overweging snel tot reparatie van normering en handhaving over te gaan? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) Agrarisch Dagblad 23-10-07; http://www.agd.nl/Algemeen/Artikel/Transportnorm-alleen-voor-varken-van-100-kilo.htm