Kamer­vragen aan de minister van LNV over methoden voor het vangen van inktvis


Indiendatum: nov. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over methoden voor het vangen van inktvis

1. Kent u de uitzending van het NOS journaal d.d. 03-11-07 (20.00 uur)?

2. Klopt het dat met EU subsidie een oud Frans visserschip is omgebouwd tot de Stellendam 9 voor de "milieuvriendelijke vangst van inktvis op de Noordzee"?

3. Deelt u de mening dat een uitbreiding van de vangst op de overbeviste Noordzee moeilijk als milieuvriendelijk geduid kan worden? Zo neen, waarom niet?

4. Klopt het dat het de bedoeling is de inktvissen met sterke lampen naar met haken bezette lijnen te lokken en dat deze dieren aan die haken een zeer pijnlijke dood te wachten staat? Zo ja, bent u bereid een dergelijke inzet te verhinderen?

5. Gaat u vervolg geven aan de toezegging door toenmalig staatssecretaris Faber in 2002,
namelijk een door het ministerie van LNV op te zetten voorlichtingscampagne voor zeevissers over pijn en stress bij vissen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

6.Acht u de kans aanwezig dat wanneer de lijnen boven water gehaald worden, meeuwen, Jan van Genten en stormvogels op de lijnen zullen duiken en aan de haken geslagen zullen worden? Zo ja, bent u bereid daartegen actie te ondernemen? Zo neen, waaraan ontleent u die verwachting?

7. Bent u bereid de EU subsidie aan dit soort voor Nederland nieuwe vormen van visserij ter discussie te stellen en onderzoek te doen naar de dierenwelzijnproblemen van deze visserijvorm? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

8.Is het waar dat kleinere pijlinktvissen en de grotere sepia's tot dusver alleen als bijvangst naar de afslag werden gebracht? Kunt u aangeven welke maatregelen u getroffen heeft om deze bijvangsten verminderen?

9. Kunt u aangeven welke verwachtingen er zijn voor de populatieontwikkeling van de inktvis in de Noordzee? Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de populatieontwikkeling van inktvissen in de Noordzee? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: nov. 2007
Antwoorddatum: 2 dec. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over methoden voor het vangen van inktvis.

1
Kent u de tv-uitzending over de visserij op inktvis?

Ja.

2
Klopt het dat met EU-subsidie een oud Frans visserschip is omgebouwd tot de Stellendam 9 voor de "milieuvriendelijke vangst van inktvis op de Noordzee"?

Ja.

3
Deelt u de mening dat een uitbreiding van de vangst op de overbeviste Noordzee moeilijk als milieuvriendelijk geduid kan worden? Zo neen, waarom niet?

Er is geen reden om aan te nemen dat de vangst op inktvis als milieuonvriendelijk aangeduid kan worden. Pijlinktvissen hebben een korte levenscyclus: ze groeien snel, worden binnen een jaar geslachtsrijp en bereiken een maximumleeftijd van 1,5 tot 2 jaar en een lengte van 30-50 cm. Pijlinktvis wordt momenteel vooral bijgevangen in de demersale visserij met bodemtrawls.

4
Klopt het dat het de bedoeling is de inktvissen met sterke lampen naar met haken bezette lijnen te lokken en dat deze dieren aan die haken een zeer pijnlijke dood te wachten staat? Zo ja, bent u bereid een dergelijke inzet te verhinderen?

Bij deze zogeheten squidjig-visserij wordt gebruiktgemaakt van lampen om de vis te lokken en wordt gevist met naaldjes van 1 mm dik, waar de inktvis vanaf valt als deze boven het dek komt. Er is derhalve geen sprake van een visserij waarbij de vis aan een haak blijft hangen

5
Gaat u vervolg geven aan de toezegging door toenmalig staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2002, namelijk een door u op te zetten voorlichtingscampagne voor zeevissers, over pijn en stress bij vissen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

In de Nota Dierenwelzijn die ik onlangs heb uitgebracht heb ik aangegeven dat ik me de komende periode wat betreft welzijnsaspecten in de zeevisserij vooral ga richten op het terugdringen van de bijvangsten en het gebruik van selectievere vangstmethoden. Door selectiever te vissen en ongewenste bijvangsten te verminderen wordt een bijdrage geleverd aan een duurzaam bestandsbeheer en welzijn van vissen in algemene zin.
Daarnaast komt dit ook het aquatisch milieu zeer ten goede.
De vissers zullen een grote inspanning moeten leveren om de doelstellingen te realiseren en zijn zich daar terdege van bewust. De visserij op de inktvissen waar u op doelt is in die zin een visserijvorm die nauwelijks bijvangsten kent en dus zeer selectief is.

6
Acht u de kans aanwezig dat wanneer de lijnen boven water gehaald worden, meeuwen, Jan van Genten en stormvogels op de lijnen zullen duiken en aan de haken geslagen zullen worden? Zo ja, bent u bereid daartegen actie te ondernemen? Zo neen, waaraan ontleent u die verwachting?

Uit onderzoek is bekend dat zeevogels afgeschrikt worden door uitstaande lijnen en deze te allen tijde zullen mijden. Daarnaast is de snelheid waarmee de lijn van boord gaat en weer terugkomt dermate hoog, dat zeevogels niet op de lijnen zullen duiken. De squidjig-visserij komt in Japan, Korea en Argentiniƫ al decennia lang voor en kent daar geen problemen met zeevogels.

7
Bent u bereid de EU-subsidie aan dit soort voor Nederland nieuwe vormen van visserij ter discussie te stellen en onderzoek te doen naar de dierenwelzijnproblemen bij deze visserijvorm? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Met de inzet van de middelen uit het EVF beoog ik de sector te ondersteunen in de zoektocht naar, nieuwe meer selectieve vormen van visserij, daarbij uiteraard de eis stellend dat deze tot een verdere verduurzaming van de visserij leiden.

8
Is het waar dat kleinere pijlinktvissen en de grotere sepia's tot dusver alleen als bijvangst naar de afslag werden gebracht? Kunt u aangeven welke maatregelen u getroffen heeft om deze bijvangsten te verminderen?

In aanvulling op vraag 3 is er geen noodzaak om voor pijlinktvissen vangstbeperkende maatregelen te nemen.

9
Kunt u aangeven welke verwachtingen er zijn voor de populatieontwikkeling van de inktvis in de Noordzee? Bent u bereid nader onderzoek in te stellen naar de populatieontwikkeling van inktvissen in de Noordzee? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Vanwege de aard en omvang van het bestand en van de visserij vindt geen onderzoek plaats naar de ontwikkeling van de populatie.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer