Kamer­vragen aan de minister van LNV over de wens tot vacci­neren tegen varkenspest


Indiendatum: nov. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de wens tot vaccineren tegen varkenspest

1. Kent u het bericht ‘Vaccinatie bij varkenspest’ (1)?

2. Deelt u de opvatting dat vaccinatie een doeltreffender, goedkopere en meer diervriendelijke methode is dan ruiming van gezonde dieren ten tijde van varkenspest? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u deze opvatting dan vertalen in concrete beleidsmaatregelen?

3. Is het juist dat de kosten van vaccinatie in meerdere mate op de veehouder drukken, waar de kosten van ruiming uit de algemene middelen komen? Acht u het correct dat deze kostenkwestie onderdeel uitmaakt van de beleidsafweging tussen vaccineren en ruimen? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo neen, op welke wijze garandeert u dat kostenafwegingen en ethische vraagstukken niet door elkaar heen lopen in de beleidsbesluiten?

4. Ziet u mogelijkheden de maatschappelijke kosten die voortvloeien uit dierziektencrises in het algemeen en in specifieke gevallen volledig ten laste van de sector te brengen, anders dan ze uit publieke middelen te betalen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

5. Kunt u aangeven of u bereid bent in geval van uitbraak van varkenspest vaccineren de voorkeur te geven boven ruimen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nu al nemen om dat te kunnen realiseren? Zo neen, waarom niet?

(1) Agrarisch Dagblad, 18 oktober 2007

Indiendatum: nov. 2007
Antwoorddatum: 20 nov. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) inzake vaccinatie tegen varkenspest.

1
Kent u het bericht ‘Vaccinatie bij varkenspest’?

Ja.

2 en 5
Deelt u de opvatting dat vaccinatie een doeltreffender, goedkopere en meer diervriendelijke methode is dan ruiming van gezonde dieren ten tijde van varkenspest? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u deze opvatting dan vertalen in concrete beleidsmaatregelen? Zo neen, waarom niet?
Kunt u aangeven of u bereid bent bij een uitbraak van varkenspest aan vaccineren de voorkeur te geven boven ruimen? Zo ja, welke maatregelen gaat u nu al nemen om dat te kunnen realiseren? Zo neen, waarom niet?


Ja. Het beleid inclusief de inzet van vaccinatie is verwoord in het conceptbeleidsdraaiboek klassieke varkenspest. Op dit moment worden de aanbevelingen van het in het bericht ‘vaccinatie bij varkenspest’ genoemde onderzoek ingepast in het definitieve beleidsdraaiboek dat ik u voor het eind van dit jaar hoop aan te bieden.

3
Drukken de kosten van vaccinatie in meerdere mate op de veehouder, waar de kosten van ruiming uit de algemene middelen komen? Acht u het correct dat deze kosten onderdeel uitmaken van de beleidsafweging tussen vaccineren en ruimen? Zo ja, waarom en op welke wijze? Zo neen, op welke wijze garandeert u dat kostenafwegingen en ethische vraagstukken niet door elkaar heen lopen bij de besluitvorming?

De directe kosten van vaccinatie of ruimen als bestrijdingsmaatregel worden allebei uiteindelijk in rekening gebracht bij de veehouders. De overheid fungeert tijdelijk als voorfinancier, omdat de overheid het vaccin aanschaft om te kunnen bestrijden.
Voorts komen de indirecte kosten en of gevolgschade van de bestrijding bij toepassing van vaccinatie of ruimen direct en volledig voor rekening van de veehouders.

4
Ziet u mogelijkheden de maatschappelijke kosten die voortvloeien uit dierziektecrises in het algemeen en in specifieke gevallen volledig ten laste van de sector te brengen, in plaats van ze uit de publieke middelen te betalen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Zoals in mijn antwoord op vraag 3 aangegeven, worden de kosten van bestrijding doorbelast aan de sector. Maatschappelijke kosten kunnen afhankelijk van de dierziekte en de ernst van uitbraak ontstaan, maar komen niet tot uitdrukking in concreet te betalen rekeningen. Bestrijding door de overheid dient juist ook om de maatschappelijke kosten van een uitbraak en bestrijding te beperken. Een belangrijk deel van de maatschappelijke schade wordt bovendien geleden door de sector zelf; door het verlies aan exportmogelijk¬heden, schade bij leveranciers en afnemers.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer