Kamer­vragen aan de minister van LNV over de politiek van minder vlees eten


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de politiek van minder vlees eten

1. Kent u het bericht “Minder vlees eten is symboolpolitiek 1”?

2. Is het waar dat u gezegd heeft dat het eten van minder vlees op geen enkele manier de verduurzaming en het klimaatprobleem oplost? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat de eiwittransitie tot kabinetsprioriteit is benoemd en de prominente aandacht die deze transitie krijgt in de Nota Duurzaam Voedsel? Zo neen, wat heeft u dan gezegd?

3. Is het waar dat u zich heeft aangesloten bij de conclusies van de milieubalans 2009 dat de productie en consumptie van dierlijke eiwitten verantwoordelijk is voor een forse uitstoot van broeikasgassen2, en sluit u zich dan ook aan bij de conclusies van de milieubalans 2009 daar waar deze erop wijst dat de Nederlandse overheid zich tot nu toe te weinig bemoeit met voedselkeuze van burgers, omdat zij zich nu nog hoofdzakelijk beperkt tot het verstrekken van informatie3? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot uw uitspraken in VMT? Zo neen, waarom niet?

4. Is het waar dat de klimaatdoelen makkelijker bereikt zouden worden als iedereen een dagje in de week geen vlees zou eten? Zo ja, hoe moeten uw uitspraken in dit licht gezien worden?

5. Deelt u de mening dat een pleidooi voor het eten van minder vlees juist een goed voorbeeld is van het bekijken van de verduurzaming van ons eten in internationaal verband, omdat de productie van vlees een enorm beslag legt op landbouwgronden en water in andere landen? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot uw uitspraak in VMT dat we wel internationaal moeten blijven kijken naar het vraagstuk van de verduurzaming van ons voedsel en dat een oproep tot het eten van minder vlees dus symboolpolitiek zou zijn?

6. Bent u van mening dat het feit dat mensen in andere landen zoals China meer dierlijke eiwitten gaan consumeren, een excuus is om in Nederland geen vermindering van de consumptie van vlees, vis en zuivel te bepleiten?

7. Deelt u de mening dat het produceren van genoeg gezond voedsel om in 2050 9 miljard monden te voeden makkelijker te realiseren zou zijn als de westerse consument minder dierlijke eiwitten zou consumeren? Zo ja, is dan niet juist het feit dat de bevolking naar verwachting zal gaan toenemen een goede reden om als overheid te sturen op een verminderde consumptie van dierlijke eiwitten in Nederland? Zo neen, waarom niet?

8. Bent u van mening dat de minister van VROM aan symboolpolitiek doet nu zij heeft afgekondigd dat de officiële diners op het ministerie van VROM grotendeels vegetarisch zullen zijn?

9. Deelt u de mening dat het inconsequent overkomt als overige leden van het kabinet, zoals de minister van VROM en de staatssecretaris van Europese Zaken wel een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten bepleiten c.q. reclame maken voor het Nederlandse beleid hierover, terwijl de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit symboolpolitiek noemt?

10. Deelt u de mening dat het voorlichten en zo bewust maken van consumenten over de klimaat- en milieueffecten van hun voedsel niet makkelijker wordt wanneer de minister van LNV uitspreekt dat uitdragen van de voordelen van het consumeren van minder vlees symboolpolitiek is? Zo ja, bent u bereid deze uitspraken te herroepen c.q. verduidelijken? Zo neen, waarom niet?

1 VMT, 15-01-2010, p.12
2 Aanhangsel bij de Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 905
3 PBL. Milieubalans 2009, p. 30

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 11 feb. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de politiek van minder vlees eten.


Vraag 1
Kent u het bericht “Minder vlees eten is symboolpolitiek”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat u gezegd heeft dat het eten van minder vlees op geen enkele manier de verduurzaming bevordert en het klimaatprobleem oplost? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat de eiwittransitie tot kabinetsprioriteit is benoemd en de prominente aandacht die deze transitie krijgt in de Nota Duurzaam Voedsel? Zo nee, wat heeft u dan gezegd?

Vraag 3
Is het waar dat u zich heeft aangesloten bij de conclusies van de milieubalans 2009 dat de productie en consumptie van dierlijke eiwitten verantwoordelijk is voor een forse uitstoot van broeikasgassen? 2) Sluit u zich dan ook aan bij de conclusies van de milieubalans 2009 daar waar deze erop wijst dat de Nederlandse overheid zich tot nu toe te weinig bemoeit met voedselkeuze van burgers, omdat zij zich nu nog hoofdzakelijk beperkt tot het verstrekken van informatie? 3) Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot uw uitspraken in VMT? 1) Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Is het waar dat de klimaatdoelen makkelijker bereikt zouden worden als iedereen een dagje in de week geen vlees zou eten? Zo ja, hoe moeten uw uitspraken in dit licht gezien worden?

Vraag 5
Deelt u de mening dat een pleidooi voor het eten van minder vlees juist een goed voorbeeld is van het bekijken van de verduurzaming van ons eten in internationaal verband, omdat de productie van vlees een enorm beslag legt op landbouwgronden en water in andere landen? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot uw uitspraak in VMT 1) dat we wel internationaal moeten blijven kijken naar het vraagstuk van de verduurzaming van ons voedsel en dat een oproep tot het eten van minder vlees dus symboolpolitiek zou zijn?

Vraag 7
Deelt u de mening dat het produceren van genoeg gezond voedsel om in 2050 9 miljard monden te voeden, makkelijker te realiseren zou zijn als de westerse consument minder dierlijke eiwitten zou consumeren? Zo ja, is dan niet juist het gegeven dat de bevolking naar verwachting zal gaan toenemen een goede reden om als overheid te sturen op een verminderde consumptie van dierlijke eiwitten in Nederland? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2, t/m 5 en 7
Mijn uitspraken in VMT zijn in overeenstemming met de Nota Duurzaam Voedsel. Het eiwitvraagstuk is een mondiaal vraagstuk. Een lagere vleesconsumptie in Nederland of het vervangen van dierlijk eiwit door plantaardig eiwit kan een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en aan de vermindering van de aantasting van biodiversiteit. Ik wil de bewustwording hierover bij mensen bevorderen en consumenten handelingsperspectief bieden door bijvoorbeeld te investeren in de ontwikkeling van plantaardige en duurzame vleesvervangers. Voor het stimuleren van de bewustwording start ik een maatschappelijke dialoog, waarin ik mensen de feiten rond eiwit geef, maar waarin ook ruimte wordt geboden voor vragen, reacties en eigen initiatief. Ik waardeer het als consumenten de keuze maken voor een duurzamer consumptiepatroon, maar ik wil mensen niet voorschrijven wat zij moeten gaan eten. Wel wil ik in mijn beleid de door de Gezondheidsraad aanbevolen eiwitconsumptie als streefwaarde gebruiken.

We kunnen met een lagere vleesconsumptie in Nederland echter niet de mondiale problemen rond klimaat en biodiversiteit oplossen. Verduurzaming van de vlees­productie in Nederland, maar zeker ook in de rest van de wereld, kan daar een veel grotere bijdrage aan leveren. Vandaar mijn inspanningen op dat gebied.

Vraag 6
Bent u van mening dat het gegeven dat mensen in andere landen zoals China meer dierlijke eiwitten gaan consumeren, een excuus is om in Nederland geen vermindering van de consumptie van vlees, vis en zuivel te bepleiten?

Antwoord
Nee.

Vraag 8
Bent u van mening dat de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan symboolpolitiek doet nu zij heeft afgekondigd dat de officiële diners op haar ministerie grotendeels vegetarisch zullen zijn?

Vraag 9
Deelt u de mening dat het inconsequent overkomt als overige leden van het kabinet, zoals de minister van VROM en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, wel een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten bepleiten c.q. reclame maken voor het Nederlandse beleid hierover, terwijl u dit symboolpolitiek noemt?

Antwoord 8 en 9
Nee. Zie mijn antwoord van 29 januari jl. op eerdere Kamervragen hierover.

Vraag 10
Deelt u de mening dat het voorlichten en zo bewust maken van consumenten over de klimaat- en milieueffecten van hun voedsel niet makkelijker wordt u uitspreekt dat uitdragen van de voordelen van het consumeren van minder vlees symboolpolitiek is? Zo ja, bent u bereid deze uitspraken te herroepen c.q. verduidelijken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Zie mijn antwoord op de vragen 2, 3, 4, 5 en 7.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over niet beantwoorde vragen

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VROM, LNV en van Financiën over de aantasting van biodiversiteit door de akkerbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer