Kamer­vragen aan de minister van LNV over de onaf­han­ke­lijkheid van de promotie van kalfs­vlees.


Indiendatum: sep. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de onafhankelijkheid van de promotie van kalfsvlees.

1. Kent u de uitzending van Vara Kassa d.d. 26-09-09?

2. Is het juist dat de stichting promotie Kalfsvlees nauw gelieerd is aan de VanDrie Groep, gevestigd is op hetzelfde adres en publieksreacties laat verwerken via een webadres van de VanDrie groep? Zo nee, in hoeverre opereert de stichting promotie kalfsvlees dan onafhankelijk van de VanDrie groep en welke garanties zijn daarvoor?

3. Is het juist dat de stichting promotie kalfsvlees zich bedient van een identiek c.q. vrijwel identiek logo als de VanDrie Groep? Hoe verhoudt zich dit tot een mogelijke onafhankelijke positie van de stichting?

4. Klopt het dat bij de Europese toekenning van collectieve promotiesubsidies géén individuele bedrijven of clusters van bedrijven bevoordeeld zouden mogen worden? Zo ja, bent u met mij van mening dat de Europese subsidie voor de promotie van kalfsvlees ook niet bij uitstek de belangen van de VanDrie Groep zou mogen behartigen? Zo nee, waar blijkt dat uit?

5. Klopt het dat in de promotie-uitingen rond kalfsvlees met name de productkenmerken die specifiek zijn voor kalfsvlees van de VanDrie Groep (het beter leven keurmerk) benadrukt worden in impliciete en expliciete zin? Zo nee, waar komt dan het misverstand vandaan dat u eerder abusievelijk meende dat alle kalfsvlees zou voldoen aan het beter leven keurmerk van de Dierenbescherming welke uitspraak u later moest herroepen?

6. Bent u bereid Mr. P. Kalbfleisch van de Nma te vragen onderzoek in te stellen naar mogelijke oneerlijke concurrentie nu de Europese subsidie voor de promotie van kalfsvlees de facto wordt ingezet door, vanuit en in het belang van de VanDrie Groep? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

7. Kunt u inzicht verschaffen in de financiering en zeggenschapsverdeling binnen de stichting promotie kalfsvlees en op welke wijze naar het publiek en de subsidiegever(s) afstand gecreëerd wordt tussen de belangen van de VanDrie Groep en die van andere producenten van kalfsvlees?

8. Bent u bereid te bevorderen dat de verleende subsidie voor de promotie van kalfsvlees wordt teruggevorderd wanneer blijkt dat de het individuele belang van de VanDrie Groep onevenredig bevorderd wordt via de Europese subsidie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u met mij van mening dat Europese subsidies niet bedoeld kunnen zijn om individuele bedrijfsbelangen te promoten en dat het huisvesten van de stichting promotie kalfsvlees op het adres van één van de grootste kalfsvleesproducenten met hetzelfde logo als genoemde kalfsvleesproducent voert, de schijn van oneigenlijke belangenverstrengeling en misbruik van Europees geld oproepen? Zo ja, op welke wijze wilt u voorkomen dat dergelijke schijn in de toekomst vermeden wordt? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 12 okt. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die op 1 oktober jl. zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over de onafhankelijkheid van de promotie van kalfsvlees (2009Z17700).


1
Kent u de uitzending van Vara Kassa? 1)

Ja.

2 en 3
Is het waar dat de Stichting Promotie Kalfsvlees nauw gelieerd is aan de VanDrie Groep, gevestigd is op hetzelfde adres en publieksreacties laat verwerken via een webadres van de VanDrie Groep? Zo nee, in hoeverre opereert de Stichting Promotie Kalfsvlees dan onafhankelijk van de VanDrie Groep en welke garanties zijn daarvoor?

Is het waar dat de Stichting Promotie Kalfsvlees zich bedient van een identiek c.q. vrijwel identiek logo als de VanDrie Groep? Hoe verhoudt zich dit tot een moge¬lijke onafhankelijke positie van de stichting?


De Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK) is inderdaad nauw gelieerd aan de Van Drie Groep en maakt gebruik van hetzelfde logo. In het kader van de communautair meegefinancierde campagne voor kalfsvlees mogen alleen de logo’s van de Europese Unie (verplicht), van de lidstaat en de indienende organisatie (de Centrale Organisatie voor de Vleessector) worden gebruikt. De SPK is daarom meegedeeld dat het eigen logo in het kader van deze campagne in geen enkele uiting meer gebruikt mag worden.

4 en 7
Is het waar dat bij de Europese toekenning van collectieve promotiesubsidies géén individuele bedrijven of clusters van bedrijven bevoordeeld zouden mogen worden? Zo ja, deelt u de mening dat de Europese subsidie voor de promotie van kalfsvlees ook niet de belangen van de VanDrie Groep zou mogen behartigen? Zo nee, waar blijkt dat uit?
Kunt u inzicht verschaffen in de financiering en zeggenschapsverdeling binnen de Stichting Promotie Kalfsvlees en op welke wijze tussen het publiek en de subsidie¬gever(s) afstand gecreëerd wordt tussen de belangen van de VanDrie Groep en die van andere producenten van kalfsvlees?


In het kader van de Europese subsidieregeling voor voorlichting en afzetbevordering van landbouwproducten kunnen enkel programma’s worden ingediend door voor een sector representatieve organisaties. De campagnes dienen een algemeen karakter te hebben.
Het programma voor kalfsvlees is ingediend door de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Deze organisatie behartigt de belangen van de gehele vlees¬sector, met uitzondering van de pluimveesector. Via een aanbesteding heeft de COV gekozen voor de Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK) als uitvoerder van de acties. Het betreft hier een algemene campagne die de ten goede komt van de hele kalfsvleessector. De COV is de contractant en daarmee eindverantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het programma.

5
Is het waar dat in de promotie-uitingen rond kalfsvlees met name de product¬kenmerken die specifiek zijn voor kalfsvlees van de VanDrie Groep (het Beter Leven Keurmerk) benadrukt worden in impliciete en expliciete zin? Zo nee, waar komt het misverstand vandaan dat u eerder meende dat alle kalfsvlees zou vol¬doen aan het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming, welke uit¬spraak
u later hebt herroepen?

Nee. Het Beter Leven-kenmerk is niet voorbehouden aan de Van Drie Groep. Iedere kalfsvleesproducent, die voldoet aan de daarvoor geldende eisen, kan in het bezit komen van dit kenmerk. Inmiddels is aan een andere producent, name¬lijk de firma Weyl Beef Products (een kalver- en runderslachterij en verwerker), het Beter Leven-kenmerk met één ster is toegekend voor haar rosé kalfsvlees.

6
Bent u bereid mr. P. Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) te vragen onderzoek in te stellen naar mogelijke oneerlijke concurrentie, nu de Europese subsidie voor de promotie van kalfsvlees de facto wordt ingezet door, vanuit en in het belang van de VanDrie Groep? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Ik ben niet voornemens de NMa te vragen een onderzoek in te stellen.
De Europese subsidieregeling voor voorlichting en afzetbevordering van landbouw¬producten is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De beoorde¬ling van de rechtmatigheid van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Land¬bouw¬beleid, die ik overigens in orde acht, is aan de Europese Commissie.
Zoals ik in mijn antwoord op vraag 4 al heb aangegeven, komt het promotie¬programma de gehele kalfsvleessector ten goede en is zij ingediend door een
voor de gehele sector representatieve organisatie.

8 en 9
Bent u bereid te bevorderen dat de verleende subsidie voor de promotie van kalfsvlees wordt teruggevorderd wanneer blijkt dat de het individuele belang van de VanDrie Groep onevenredig bevorderd wordt via de Europese subsidie? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat Europese subsidies niet bedoeld kunnen zijn om individuele bedrijfsbelangen te promoten en dat het huisvesten van de Stichting Promotie Kalfsvlees op het adres van één van de grootste kalfsvleesproducenten met hetzelfde logo als genoemde kalfsvleesproducent, de schijn van oneigenlijke belangenverstrengeling en misbruik van Europees geld oproepen? Zo ja, op welke wijze wilt u voorkomen dat dergelijke schijn in de toekomst vermeden wordt? Zo nee, waarom niet?

Zoals reeds aangegeven in het antwoord op vraag 4 betreft het hier een algemene campagne die ten goede komt aan de gehele kalfsvleessector. Door mijn Dienst Regelingen wordt erop toegezien dat de uitvoering van Europese promotiecampagnes in overeenstemming is met de communautaire voorschriften.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


1) Kassa, 26 september 2009: “Voedselreclames en verpakkingen te mooi om waar te zijn”?