Kamer­vragen aan de minister van Financien over inter­net­ban­kieren


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Financiën over internetbankieren.

1. Kent u het artikel ‘Twijfel over hackers aanval DSB’1?

2. Kunt u aangeven door wie en op welke wijze toezicht wordt gehouden op de toegankelijkheid en werking van het internetbankieren?

3. Bent u met mij van mening dat bankklanten met een internetrekening op elk gewenst moment toegang moeten hebben tot hun rekening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is deze dienstverlening gegarandeerd door de toezichthouder?

4. Kunt u aangeven hoe u de veiligheid van internetbankieren in het algemeen en dat bij DSB bank in het bijzonder beoordeelt wanneer de bank kennelijk onvoldoende beveiligd is tegen aanvallen van hackers?

5. Bent u bereid de toezichthouder AFM en/of DNB te vragen onderzoek in te stellen naar de gemelde hackersaanval op DSB? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

6. Bent u met mij van mening dat het langdurig onbereikbaar of slecht bereikbaar zijn van internetrekeningen van een bank het vertrouwen in internetbankieren schaadt en om die reden via een helder protocol uitgesloten zou moeten worden door de toezichthouder? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze zou u herhaling willen voorkomen?

1http://www.nu.nl/internet/2094242/twijfel-hackers-aanval-dsb.html

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 18 nov. 2009

Antwoorden van de minister van Financiën op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over internetbankieren, kenmerk 2009Z17999 (Ingezonden 5 oktober 2009).

Vraag 1
Kent u het artikel “Twijfel over hackers-aanval DSB”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u aangeven door wie en op welke wijze toezicht wordt gehouden op de toegankelijkheid en werking van het internetbankieren?

Antwoord
DNB houdt toezicht op de beheerste bedrijfsvoering van de onder toezicht staande ondernemingen. De toegankelijkheid en werking van internetbankieren maakt hier deel van uit. DNB hanteert hiervoor een op risicogebaseerd toezicht.

Vraag 3
Deelt u de mening dat bankklanten met een internetrekening op elk gewenst moment toegang moeten hebben tot hun rekening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is deze dienstverlening gegarandeerd door de toezichthouder.

Antwoord
Ja, echter aangezien voor internetbankieren een technisch complexe infrastructuur wordt gebruikt waar veel verschillende partijen bij zijn betrokken, kunnen zich altijd tijdelijke problemen voordoen. Voor deze dienstverlening kan de toezichthouder dan ook geen garanties geven.

Vraag 4
Kunt u aangeven hoe u de veiligheid van internetbankieren in het algemeen en dat bij DSB bank in het bijzonder beoordeelt wanneer de bank kennelijk onvoldoende beveiligd is tegen aanvallen van hackers.

Antwoord
De beoordeling van de veiligheid van internetbankieren in het algemeen maakt onderdeel uit van het toezicht door DNB (zie antwoord op vraag 2). Over specifieke financiële instellingen kunnen geen uitspraken worden gedaan.

Vraag 5
Bent u bereid de toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of De Nederlandsche Bank (DNB) te vragen onderzoek in te stellen naar de gemelde hackersaanval op DSB? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord
De gemelde hackersaanval is meegenomen in het reguliere toezicht van DNB. Ook zal dit aspect van het toezicht worden betrokken in het onderzoek naar de gang van zaken rond DSB Bank.

Vraag 6
Deelt u de mening dat het langdurig onbereikbaar zijn van internetrekeningen van een bank het vertrouwen in internetbankieren schaadt en om die reden via een helder protocol uitgesloten zou moeten worden door de toezichthouder? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze zou u herhaling willen voorkomen?

Antwoord
Ja, de bereikbaarheid is van belang voor het vertrouwen in internetbankieren. Echter een protocol is niet zinvol, omdat geen garanties kunnen worden gegeven en de bereikbaarheid reeds onderdeel uitmaakt van het risicogebaseerd toezicht door DNB (zie antwoord op vraag 2).